Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank viser, hvordan en fokuseret vækststrategi og stærk omkostningsdisciplin kan føre til stærk rentabilitet, også selvom banksektoren er under fortsat pres. Klasse fornægter sig ikke, og Landbobanken er fortsat helt i top blandt samtlige europæiske banker.
To af grundelementerne i den veldrevne bank er nicher og en centraliseret kreditpolitik, der kører med en ”Maksimum et A4-ark”-politik, når kreditterne skal vurderes.

Den danske og europæiske banksektor er under pres fra et lavrentemiljø, hvor europæiske centralbanker har haft negative indlånsrenter. I Danmark lider sektoren herudover under, at markedslederen ikke har ført an i markedet og indført de negative renter for privatkunder, og dermed har de mindre spillere skulle gå forrest i kampen om at indføre negative indlånsrenter til privatkunder.

Udlånsefterspørgslen i Danmark har yderligere været begrænset for hele sektoren, hvilket har lagt pres på konkurrencesituationen i bankernes jagt på attraktiv forretning og dermed lagt yderligere pres på rentemarginalen og indtjeningsevnen. Kombineret med øget regulering og stigende kapitalkrav, formår den europæiske banksektor ikke at skabe en, for os, acceptabel forrentning af egenkapitalen.

Ringkjøbing Landbobank (Landbobanken) skiller sig ud fra mængden med en fortsat stabilt høj rentabilitet. I 2019 forrentede Landbobanken kernekapitalen med mere end 15 procent efter skat, mens de øvrige større danske pengeinstitutter leverede en-cifret forrentning.

Banken er Europas mest omkostningseffektive bank, som den også har været det over det seneste årti. Nedbringelsen af omkostningerne efter overtagelsen af Nordjyske Bank i 2018 er glædeligt gået hurtigere end forventet, og i det seneste år formåede ledelsen at skære omkostningerne med hele syv procent. Dette var mere end ledelsens forventning om fire til seks procent – og med en udmelding om et stabilt omkostningsniveau over de næste to år, tror vi på, at der er yderligere fedt at skære fra. Der er et ustandseligt fokus på at optimere forretningen, hvad enten det er i form af fokuseret vækst i udvalgte nicher eller i at fjerne unødvendige omkostninger.

Det er prisværdigt, at Landobanken kan holde omkostningsudviklingen i skak trods stigende IT-relaterede omkostninger. Ligesom i mange andre industrier er der et stærkt potentiale ved i højere grad at benytte sig af nye teknologiske og digitale muligheder. Banken har derudover valgt at centralisere en række funktioner i Danmark. Landbobankens omkostninger til IT-fællesskabet Bankdata øges, som følge af bankens øgede størrelse, hvilket vil være indeholdt i det udmeldte om et fastholdt omkostningsniveau.

Omkostningslederskabet er ikke kommet af sig selv, men fra en sund og fornuftig virksomhedskultur, ikke kun i ledelsen, men i hele banken. Selvom Landbobanken er blevet Danmarks tredjestørste bank målt på markedsværdi, har banken formået at fastholde en David-mod-Goliath kultur, som var de fortsat en af industriens mindre spillere.

Skeptiske overfor opkøb – men overtagelse af Frederikshavn-bank virker fornuftig

Ved udgangen af 2019 udgjorde årets omkostninger 38 procent af bankens indtægter. Dette niveau er nået et år tidligere end de først udmeldte integrationsplaner. Selvom det er et forspring på omkring 16 procentpoint fra de største danske banker, så er det højere end de 32 procent, som Landbobanken leverede det sidste år inden overtagelsen af Nordjyske Bank. Sammenlægning med den knap så omkostningseffektive bank har øget nøgletallet, men forventes at kunne blive lavere herfra.

Vi er generelt skeptiske over for bankers overtagelse af andre banker. Det er ikke uden risiko at overtage andres opbyggede udlånsbøger, hvor detaljekendskabet ikke kan være på samme niveau, som en organisk opbygget udlånsbog. Ledelsen i Landbobanken havde dog været bøgerne igennem i Nordjyske Bank, og risikoen blev derfor mindre grundet et fornuftigt indblik i udlånsbogen.

I dette tilfælde var bankerne yderligere drevet på samme dataplatform i Bankdata, ligesom kundebasen i Nordjyske Bank hovedsageligt var detailkunder, hvilket er positivt for stabilitet og risikoprofil. Dette har været understøttende for en mindre risikabel overtagelse.

Den flotte egenkapitalforrentning på 15 procent er ikke kun et udtryk for omkostningseffektiviteten i den vestjyske bank. Der er ligeledes et element af, at Landbobanken har fokus på at identificere attraktive nicher, hvor den kan skabe sig en attraktiv markedsposition, og gennem indgående detaljekendskab skabe en konkurrencemæssig fordel.

Nichestrategien tillader, at bankens personale ikke kun opnår detaljekendskab til forretningspotentiale, men ligeledes bliver bedre til at identificere eventuelle kilder til, unødvendige, risici. Vi ser ikke, Landbobankens relativt stærke fremgang i nettorente indtægter eller gebyrer som et signal om mere risikovillighed, men derimod, at der lægges fokus, hvor det kan betale sig. Grundet Landbobankens større kapitalbase, er de kommet med i konkurrencen om flere større engagementer, end de var tidligere.

Ringkjøbing Landbobank har et stærkt brand og høj kundetilfredshed, der på begge parametre er i top tre blandt danske banker. Dette vurderes at have en stor indflydelse på de skabte resultater. Det er svært at differentiere bankydelser, og hvad den ene bank kan tilbyde, kan andre banker også. Landbobankens stærke omdømme influerer dog bankens konkurrenceevne i en positiv retning.

Meget forsigtig kreditpolitik

Udlånsvæksten i Landobanken var seks procent gennem 2019, hvilket var en tand lavere vækstrate end i de foregående år. Dette førte til en vækst i nettorenteindtægterne på to procent, grundet det sektorbrede nedadgående pres på rentemarginalen. De samlede indtægter steg med knap fire procent i året, blandt andet grundet en særdeles livlig konverteringsaktivitet, hvor kunderne ville udnytte de betydelige rentefald til at omlægge realkreditlån. Konverteringsaktiviteterne bidrog med 90 millioner kroner, der i sin natur ikke vil have samme niveau i 2020.

Kreditkulturen i Landbobanken er snu, fornuftig og yderst konservativ. I 2018 bemærkede det danske finanstilsyn da også, at kvaliteten af erhvervsudlån er over gennemsnittet for sammenlignelige banker og finansinstitutter efter en rutineinspektion. De samlede hensættelser på to milliarder kroner udgør omkring fire procent af de samlede udlån. Mens en lang række danske banker har tilbageført hensættelser i næsten alle kvartaler siden starten af 2016, har Landbobanken alene gjort dette i ét kvartal efter tilsynsbesøg. Landbobanken vil hellere være konservativ i sine hensættelser, end at påvirke de rapporterede resultater positivt med tilbageførslerne.

Bankdirektør Jørn Nielsen er kreditansvarlig, som han har været det siden 2009. Jørn Nielsen har været i banken siden 1991, og holder bankens kreditter i stram snor. Det gennemsnitlige årlige tab er så godt som nul over de sidste 30 år. Mere præcist er det under 0,1 procent om året, hvoraf det værste år var 1992. Selv i det år var tabene under en procent af udlånsbogen. Ifølge tilsynet er Landbobanken ”karakteriseret ved en stærk, centraliseret kreditorganisation, og der er delegeret relativt lave bevillingsgrænser.”

Det er ikke nogen overdrivelse, at der er en stor centralisering. Alle låneansøgninger af en vis størrelse skal forbi direktionen, hvor Jørn Nielsen sammen med administrerende direktør John Fisker skal godkende ansøgninger. Instruktionen er forholdsvis lige til – hvis ikke det kan beskrives på én enkelt A4-side, hvorfor banken skal indgå forretningen, og hvad risikoen er, kan det godt glemmes. Hvis det er nødvendigt med meget mere plads til at beskrive forretningsgrundlaget og sikkerhedsstillelsen, er der sikkert unødige risikoelementer i engagementet.

Så er det ikke noget for Landbobanken.

Utrolig energi og højt humør

Administrerende direktør John Fisker har i 2020 sit 25-års jubilæum i banken, og har drevet banken med ukuelig jysk optimisme og købmandskab siden 2012, hvor han tog over efter Bent Naur. Bent Naur og John Fisker var drivkræfterne bag bankens nichestrategi, der fortsat udgør rygraden i banken. Med et kontinuerligt højt energiniveau og godt humør, er John Fisker altid på udkig efter attraktive forretningsmuligheder. Vi kan ikke se, hvorfor han ikke skulle sidde på posten i det næste årti.

Ledelsen har styret banken godt igennem stigende kapitalkrav, hvor kapital er opnået på attraktive prisniveauer. Attraktive prisniveauer er positivt for rentemarginalen i banken, der yderligere er understøttet af, at mere end 70 procent af bankens aktiviteter er baseret på indlån.

Ved identificeringen af nicher søges der efter områder, hvor banken kan opnå en sikkerhed enten i det belånte aktiv eller i en form for sikkerhed i aktivets pengestrømme. Et af områderne, hvor banken har succes, er i finansieringen af overdragelsen af læge- og tandlægeklinikker. Sådanne klinikker kan stille såvel de løbende pengestrømme, som et kundekartotek, i sikkerhed til banken. Banker har i mange år haft et humoristisk ordsprog om, at der kun foretages nedskrivninger på lån til lægeklinikker, hvis der er tale om ludomani eller alkoholisme.

Knap syv procent af udlånsbogen er til finansieringen af vedvarende energi. Særligt vindmølleprojekter var i en årrække et af bankens primære fokusområder, hvor banken kunne få sikkerhed i projekternes pengestrømme, der var kendetegnet ved 20-årige perioder med prisgarantier. Efter denne garantiperiode blev mindsket til 10 år ændrede det attraktiviteten for banken, der derfor flyttede fokus en kende væk.

Historien har set mange lokal- eller regionalbanker, der har flyttet fokus væk fra sit nærområde i jagten på større forretninger. Trods en markant ekspansion væk fra nærområdet i Vestjylland har Landbobanken dog, som nævnt, ikke oplevet nogen forværring af kreditterne. Dette er endnu et tegn på den stærke kreditkultur.

Et led i ekspansion inden for lavrisikoforretninger førte i 2011 til åbningen af et kontor nord for København i Holte, hvor fokus er på serviceringen af velhavende kunder. Regionsdirektør Stig Haldan har ansvaret for at ekspandere denne attraktive forretning, hvor banken har høj kundefastholdelse og -tilfredsstillelse. Det er yderligere bankforretning med begrænsede kapitalbehov, hvorfor der er mulighed for god rentabilitet.

De variable omkostninger ved den enkelte bankkunde er særdeles begrænset, og flere indtægter fra samme kunde vil derfor resultere i attraktiv indtjeningsvækst per kunde. Derfor er der god forretning i at optimere mængden af bankforretninger for hver enkelt kunde.

Moderat udbytteallokering er i det her tilfælde fornuftigt

På trods af hvad navnet ellers måtte indikere, er landbrug ikke kerneforretningen i Landbobanken. Landbrug udgør en lav encifret procentdel af udlånsbogen. Disse udlån er hovedsageligt med førsteprioritetssikkerhed og lave belåningsprocenter, hvilket stiller sikkerhed i perioder, hvor landbruget måtte være udfordret. Landbruget har dog haft gode tider i 2019, uden det dog har sænket bankens hensættelser på engagementerne.

Ledelsens store optimisme spiller således ikke ind i den løbende opgørelse af bankens hensættelser til eventuelt fremtidige tab. Som nævnt udgør hensættelseskontoen fire procent af samlede udlån og garantier, og dertil kommer, at bankens kernekapitalsprocent er på 15 procent.

Dette er vel at mærke baseret på Finanstilsynets standardmodel, og ikke en egenudviklet risikomodel. Der tages således ikke højde for den høje kreditkvalitet, og dermed de ekstremt lave kredittab, i banken.

Det er målet, at egenkapitalen skal udgøre 13,5 procent af de risikovægtede aktiver. Den foretrukne vej hertil er et øget forretningsomfang, hvilket virker særdeles fornuftigt med tanke på den gode værdiskabelse og høje kvalitet i banken. De samlede udlån i banken er 36 milliarder kroner, hvilket svarer til under seks gange kernekapitalen, ligesom den samlede balance udgør under ni gange egenkapitalen. Landbobanken er således stærkt kapitaliseret, hvilket stiller medejerne godt og mindsker risici.

For året 2019 udlodder Ringkjøbing Landbobank et udbytte på 11 kroner per aktie svarende til et direkte udbytteafkast i overkanten af to procent. Udbyttet per aktie er vokset med 18 procent om året siden 2010. Dertil kommer et aktietilbagekøbsprogram på 300 millioner kroner, hvilket distribuerer yderligere to procent af markedsværdien for en samlet distribution i overkanten af fire procent af markedsværdien, svarende til to-tredjedele af indtjeningen i 2019.

Dette er en lavere udlodningsprocent end mange andre større banker. Der er dog den helt grundlæggende forskel, fra de fleste andre europæiske banker, at Ringkjøbing Landbobanker er i stand til at anvende kapital til at skabe attraktive vækst, hvilket ikke ses i betydeligt omfang hos større banker.

Vi ser det derfor som en fornuftig allokeringsdisciplin ikke at udlodde hele overskuddet.

Det er dog ikke i gode tider, at kvaliteten af en bank skinner igennem. Det er tværtimod, når skyerne trækker ind over økonomien, og ikke alle bankkunder kan betale til tiden. Det historiske perspektiv er derfor grundlæggende vigtigt for at validere denne kvalitet.

Et tilbagesyn til den finansielle krise i 2008 og 2009 viser, at Landbobanken kom stærkt gennem krisen uden hybridlån i hverken bankpakke I eller II. Alle årene var forrentningen af egenkapitalen over 12,5 procent – et niveau der er betydeligt over den gennemsnitlige europæiske bank selv her ti år senere. Dette er i vores bog et stort kvalitetsstempel for Landbobanken.