SimCorp

SimCorp er en innovativ spiller i et mindre, men ganske lønsomt marked. Virksomheden er for alvor ved at vinde fodfæste i USA med sine produkter, hvor danskerne lander en stor del af de kapitalforvaltere, der skifter softwareleverandør. I USA, som er et absolut nøglemarked, er de første tegn begyndt at vise sig på, at kunderne også er imponerede af den danske teknologi.

SimCorp er en global markedsleder på det attraktive marked for systemer til porteføljeforvalteres overvågning af porteføljer, og levering af opdaterede informationsstrømme til at kunne optimere beslutningsprocessen, samt præsentationen af tidligere tiders investeringsresultater. 15 procent af det globale marked sidder den danske softwareudvikler på.

Mere end 1.500 ansatte arbejder på enten at udvikle, installere, vedligeholde eller sælge SimCorps produkter. Hovedproduktet er SimCorp Dimension, hvor kunderne kan vælge at købe moduler i forhold til deres individuelle behov – og yderligere købe præsentationsproduktet Coric, der vil lette arbejdet for kunderne i deres rapportering af opnåede resultater.

Selskabets styrke ligger i, at de moduler de har, som udgangspunkt, kan klare alle opgaver, som en kapitalforvalter måtte have. Mens det første salg som hovedregel blot inkluderer enkelte af disse, har SimCorp mulighed for at tilknytte flere moduler løbende i takt med, at kapitalforvalteren får behov for dette. Gennem mange års store investeringer i udvikling, kan SimCorp tilbyde konkurrencedygtige moduler i alle dele af forretningen. Hvis der anvendes moduler fra flere leverandører, kan der opstå problemer i kommunikationen mellem modulerne – og SimCorps salgsargument er således, at de kan sikre en mere stabil og korrekt databehandling.

SimCorps marked estimeres af ledelsen at udgøre omkring 1.250 potentielle kunder, hvoraf knap 190 allerede er i kundekartoteket. Langsigtet forventes det årlige udbud af ordrer at være mellem 40 og 50, men markedet har siden finans-
krisen været betydeligt under dette. I såvel 2016 som 2017 var der mindre end tyve udbud at konkurrere om.

I 2017 fik SimCorp således otte nye ordrer, og det var vel at mærke, igen, et år, hvor softwareudvikleren vandt mere end halvdelen af de kunder, der var på spil. Den største konkurrent til et SimCorp-salg er i dag, at kapitalforvalteren vælger at udskyde sin beslutning til et senere tidspunkt. Antallet af udbydere af porteføljestyringssystemer har været faldende grundet konsolidering blandt andre aktører – senest i 2016 med SS&Cs opkøb af Advent. Vi finder det positivt, at der bliver færre selskaber til at dele profitpuljen, og vurderer, at SimCorp står stærkt positioneret med et attraktivt produktkatalog.

Abonnementsmodel der sikrer flere og mere profitable salg

Salgsprocesserne er lange, og vil som hovedregel overstige et år, da købet af et nyt porteføljestyringssystem er en stor beslutning. Det kræver store organisatoriske ressourcer hos kunderne at implementere et program som SimCorp Dimension, da det inkluderer en gennemgang og gennemarbejdelse af arbejdsmetoder, processer og andet – og det økonomiske aspekt af at købe et nyt system er ej heller lille.

Fra tidligere at have været store betalinger ved anskaffelsen af Dimension, er aftalerne i dag erstattet af abonnementsordninger – typisk fem-årige perioder, men længden kan variere. En af fordelene for SimCorp er, at betalingen ved erhvervelse således er lavere og derfor typisk kan godkendes på lavere ledelsesniveau hos kunderne – men over en kundes levetid vil værdien af disse abonnementsordninger være højere end ved den tidligere betalingsform, hvor betalingen faldt i de første to til tre år.

Overgangen til den nye kontraktform har skabt forstyrrelser i aflæggelsen af selskabets regnskaber, hvilket i vores optik har skabt unødvendig usikkerhed om og udsving i aktiemarkedets opfattelse af værdierne i SimCorp. Påvirkningen på pengestrømmene har dog været større end både vi og ledelsen forventede ved overgangen, og har ført til en mindre ændring i selskabets udlodninger for 2018.

I tillæg til dette har endog flere ændringer i regnskabsregler mindsket sammenligneligheden med tidligere rapporterede tal. Det har dog ikke nogen påvirkning på selskabets frie pengestrømme, der i sidste ende er den langsigtede værdi i SimCorp, og som skaber fundamentet for vurderingen af afkastpotentialet i selskabet.

Oveni de løbende licensbetalinger for softwaren, modtager SimCorp løbende honorar for antallet af brugere, der tilkobles systemet, hvilket er en stabil og profitabel forretning. Hvis der yderligere skal opdateres software, tilføjes moduler eller funktionalitet kan SimCorp, mod betaling selvfølgelig, udleje konsulenter til formålet. Omend der var et fald i salget af nye licenser fra tolv i 2016 til otte i 2017, var der en flot vækst i mængden af tillægslicenser på knap 35 procent.

Ordreindgangen på tolv licenser i 2016 var medvirkende til, at salget af konsulentydelser i 2017 steg med hele 30 procent. Indtjeningsmarginalerne på konsulentydelser er ikke lige så høje i forhold til omsætningen, som salget af licenser, men det er fortsat en attraktiv indtjeningskilde. Den store stigning i aktivitetsniveauet skyldtes både integrationen fra de rekord-store ordrer i 2016, men ligeledes, at der har været en øget efterspørgsel fra kunderne mod at outsource dele af deres arbejde med SimCorps systemer.

Vinder terræn på amerikansk nøglemarked

Mens SimCorp sidder på markante markedsandele i Skandinavien og Nordeuropa er deres markedsandel på det Nordamerikanske marked blot fem procent. Glædeligt var fire af de otte indgåede aftaler i 2017 således med amerikanske kunder. Gennem store historiske og fortsættende investeringer i softwareudvikling har SimCorp skabt et stærk produktudbud, og dette forventes sammen med stigende markedskendskab, flere referencer og en styrket salgsorganisation at være en afgørende faktor i kampen om yderligere markedsandele i Nordamerika.

Landechef i USA er amerikanske James Corrigan, der leder en styrke på mere end 100 ansatte. Efter tiltrædelsen i slutningen af 2014 er der kommet mere fart på den amerikanske forretning, der ligeledes er styrket med ansættelsen af sælgere fra konkurrenten Advent efter SS&Cs overtagelse af selskabet. Disse ansættelser har haft en god indflydelse på ordretilgangen, og har utvivlsomt bidraget med indgående kendskab og forståelse af markedet.

Emmanuel Colson er fortsat leder for SimCorps indsats på det franske marked, som han har været det siden 2013. Over de sidste år har begge leveret gode resultater, blandt andet med en aftale med forsikringskæmpen AXAs forvaltningsenhed. Det er vores forventning, at de fortsat vil bringe gode resultater til selskabet. SimCorp har ikke tidligere været tilstede på det italienske og spanske marked, men fik trods dette aftaler med ledende forvaltere på begge disse markeder i 2016. Italiens største forsikringsselskab, Generali, underskrev således den største ordre i SimCorps historie lige inden julen 2016. Det er ledelsens klare strategi, at der søges kontrakter med en top-3 spiller på et marked, når SimCorp vil gøre entré.

Som et led i den øgede fokus på det italienske marked opkøbte SimCorp i 2017 det italienske selskab APL Italiana for et beløb på 35 millioner euro finansieret med en blanding af aktier og kontanter. Blandt andet grundet dette opkøb forventes SimCorp ikke i 2018 at tilbagekøbe aktier, mens der i 2017 blev tilbagekøbt aktier til en værdi af 190 millioner kroner, svarende til næsten halvanden procent af markedsværdien ved indgangen til året. Oven i dette betaler SimCorp et udbytte på 6,50 kroner, og kombineret med aktietilbagekøbet udgjorde det direkte afkast således omkring tre procent af markedsværdien. At udlodningsprocenten vil være lavere i 2018, ser vi ikke som værende negativt.

Det er positivt, når vores selskaber kan anvende sin kapital til udvidelse af forretningen gennem værdiskabende investeringer. Vi vurderer, at opkøbet af APL Italiana skete på et meget attraktivt prisniveau på mindre end 7,5 gange årets driftsindtjening i det italienske selskab. APL Italiana, der ikke havde været til salg, skaber en stærk platform for SimCorp i Sydeuropa.

Erfarne og tunge folk besætter nøgleposter

Når kunderne køber et porteføljestyringssystem, er det en langsigtet investering. En konservativ balance er med til at give kunderne forsikring om, at risikoen for finansielle problemer i SimCorp er lave – og at de således ikke pludselig står uden udbyder om få år. SimCorp har i mange år været uden gæld, men har efter købet af APL fået en mindre gæld, der forventes at være afbetalt efter 2018.

Klaus Holse Andersen har været direktør siden 2012, og han kommer med en stærk salgsbaggrund fra store succesfulde amerikanske IT-organisationer som Microsoft og Oracle. Det er vores opfattelse, at han har bidraget med en stærk resultatorienteret tilgang og langsigtet fokus. I 2018 fik Klaus Holse selskab af Michael Rosenvold, der blev ny finansdirektør. Michael Rosenvold kommer fra den succesfulde projektvirksomhed Rambøll.

Bestyrelsesformand Jesper Brandgaard har været formand siden 2008, og tidligere Nordea direktør Peter Schütze har været næstformand siden 2012. Vi vurderer, at SimCorps bestyrelse kan bidrage med strategiske indsigter til selskabets langsigtede værdiskabelse, som Klaus Holse og Michael Rosenvold i samarbejde skal levere i den daglige drift.

SimCorp leverede i 2017 en vækst, foruden opkøb, på mere end ti procent, og indtjeningen fra driften udgjorde 26 procent af omsætningen. Det er selskabets langsigtede forventning at vokse omsætningen med to-cifrede vækstrater årligt, ligesom indtjeningsniveauet skal hæves fra det nuværende – og hvor vi finder det realistisk, at indtjeningen kan nå et niveau på mere end 30 procent, som det kan ses i andre markedsledende softwareleverandører. Afkastet på den investerede kapital er mere end 100 procent, hvilket tydeligt viser værdiskabelsen i denne softwareudvikler.

Det markedsledende SimCorp Dimension er bygget på markante investeringer i udvikling. Omkring 20 procent af omsætningen investeres således i dette, svarende til omkring 480 millioner kroner, og hvor den absolutte investering er øget med omkring syv procent om året de seneste fem år. Hvis selskabet, som vi forventer det, lever op til sine vækstmål, bør disse investeringer fremadrettet udgøre en mindre del af salget. Stigende regulering af kapitalforvaltere, og øget kompleksitet som følge heraf bør være positivt for muligheden for at konvertere potentielle kunder fra tidligere programmer – der i mange tilfælde er selvudviklede løsninger, der kan besværliggøre den nødvendige rapportering til myndigheder eller kunder, grundet mangel på funktionalitet, dokumentering af processer eller lignende.

Mens regulering og krav til dokumentation af forretningsgangene ses som en hæmsko for kapitalforvaltere, der kræver øgede ressourcer i driften, er det således med til at drive vækstmulighederne i SimCorp. Dette bør over tid føre til markante stigninger i de frie pengestrømme, og derigennem komme os til gode som medejere gennem øgede aktionærudlodninger. Fremtiden ser lys ud.