SimCorp

Efter et særdeles stærkt ordreindtag i 2018 var omsætningsvæksten stærk gennem 2019. SimCorp er med til at sætte den teknologiske standard i industrien og ved at øge udviklingsinvesteringerne, gør ledelsen det der skal til for, at den positive udvikling kan fastholdes. SimCorp er i dag en global markedsleder i en langsigtet interessant industri. Kundegruppen kender vi ganske godt, for kerneproduktet er nemlig porteføljestyringssystemer til, blandt andet, kapitalforvaltere.

Det er dog ikke kun kapitalforvaltere, som SimCorp sælger til. Faktisk er fokus i stigende grad rettet mod kapitalejere, hvilket vil sige pensionskasser, fonde eller lignende. Der opleves en anden vilje og evne til at tage beslutningen om at investere i et porteføljestyringssystem i dette kundesegment, og fokus skal selvfølgelig være, hvor der er bedst mulighed for at skabe et salg.

Porteføljestyringssystemer er indbegrebet af et nichemarked. SimCorp har identificeret et marked på omkring 1.300 potentielle kunder med mere end 20 milliarder amerikanske dollars under forvaltning, hvilket kan opgøres ligeligt i kapitalejere og -forvaltere.

Størstedelen af det adressérbare marked anvender fortsat egenudviklede løsninger. Det primære produkt fra SimCorp hedder SimCorp Dimension, og der er i alt omkring 200 kunder, der anvender produktet. Det giver SimCorp en global markedsandel på 15 procent.

Med et abonnement på SimCorp Dimension opnår kapitalejere at kunne overvåge alle sine investeringer så godt som live. Disse informationer kan bruges til at overvåge risikoeksponeringer, overholdelse af investeringsretningslinjer, tage investeringsbeslutninger eller rapporteringsmateriale til bestyrelsesmøder. Dimension skal være med til at sikre, at de ønskede data altid er så opdaterede og præcise som muligt.

Behovet for gode systemer er blevet endnu mere essentielle i takt med, at kapitalejere i højere grad end tidligere allokerer sin kapital til ikke-noterede aktivklasser som Private Equity og Private Debt, hvorfor SimCorp har investeret i udviklingen af moduler tilpasset disse aktivklasser.

Jagten på nye kunder tager lang tid på dette nichemarked, da det er store og omfattende investeringsbeslutninger hos de potentielle kunder. Dette betyder, at markedsandele flytter sig langsomt og ved seje træk. I 2019 fik SimCorp underskrifter på 12 nye kontrakter om SimCorp Dimension, hvilket er en tand over gennemsnittet for de seneste fem år, hvor der årligt blev vundet knap 10 kontrakter om året. De 12 kontrakter i 2019 var to flere end i 2018, men grundet en mindre størrelse var det samlede ordrebeløb omkring 8 procent lavere.

2018 var dog historisk godt, i høj grad hjulpet på vej af den største ordre i SimCorps historie.

Massive teknologiske investeringer

Ledelsen har tidligere vurderet, at der kunne være potentiale for mellem 40 og 50 kontrakter om året i udbud, men det har ikke været tilfældet siden finanskrisen. SimCorp vurderer, at man over de seneste år har vundet omkring halvdelen af de kontrakter, hvor den potentielle kunde har taget en beslutning. Det oftest valgte alternativ til Dimension er desværre, at den potentielle kunde vælger ikke at tage en beslutning. Mens trægheden i markedet kan virke negativ i jagten på højere markedsandele, er det omvendt også positivt for de kundeforhold, der måtte vindes. Når først en kunde er kommet på systemet, så er kundeforholdende meget lange, og med muligheder for mersalg. Det vurderes, at SimCorp fastholder tæt på alle kunder hvert år. Når SimCorp mister en kunde, er det typisk fordi, at kunden stopper sin forretning eller bliver overtaget. Det er yderst sjældent, at SimCorps kunder skifter til konkurrenternes løsninger.

For at kunne fastholde positionen som teknologiledende og tiltrække nye kunder investerer SimCorp betydelige summer i udviklingen af systemet, og har derfor en udviklingsafdeling på mere end 600 softwareudviklere. Det markedsledende SimCorp Dimension er bygget på ryggen af disse store investeringer.

SimCorp investerer mere end 650 millioner kroner om året i udvikling, svarende til hver femte omsætningskrone. Andelen af omsætningen, der investeres i udvikling, bliver øget fra 18 til 20 procent i 2020. Vi forventer, at det absolutte beløb som minimum vil fastholdes, men formentlig vil andelen til udvikling følge udviklingen i omsætningen. Disse investeringer er med til at fastholde det teknologiske lederskab i industrien, og er derfor i vores øjne en attraktiv brug af kapitalen.

Virksomheden har blandt andet sat industristandarden for en såkaldt ’investment book of record’ (IBOR). Funktionen ved IBOR er, at en handel i et værdipapir registreres med det samme over alt i systemet, hvad enten det er i porteføljeforvalterens oversigt over porteføljen eller i regnskabsafdelingens systemer, hvor købet eller salget registreres, så alle opgørelser kan opdateres korrekt. Udviklingsafdelingen har i mange år været under kompetent ledelse af Georg Hetrodt.

SimCorp Dimension kan løse så godt som alle systemmæssige opgaver, kunderne måtte have brug for. Det betyder dog ikke, at alle kunder køber adgang til alle moduler. I 2019 lavede ledelsen i SimCorp en strategisk tilpasning, sådan at en større del af salgsstyrken fokuserer på at optimere kundernes brug af systemet. Målet er, at kunden skal få så meget ud af sine moduler som muligt, men selvfølgelig også, at SimCorp skal forsøge at identificere, hvor der kan sælges yderligere moduler eller flere brugere til kunden.

Desto større en andel af en kundes processer, der kører på SimCorps systemer, desto mindre støj bør der være i integrationen af modulerne. I risikoovervågningen og porteføljestyringen er det fuldstændig essentielt, at kunden altid kan føle sig sikker på de informationer, der måtte komme ud. SimCorp Dimension er igennem årene blevet udviklet til og i samarbejde med kunderne for som minimum at sikre, at den nødvendige funktionalitet er til stede.

Antallet af udbydere af porteføljestyringssystemer har været faldende grundet en konsolidering blandt flere af SimCorps konkurrenter. Vi finder det positivt for markedsdynamikken og disciplinen, at der er færre spillere til at dele profitpuljen. SimCorp står i vores øjne stærkt grundet de historiske og forsat betydelige investeringer i softwareudvikling.

Salget i USA lavere end forventet i 2019

Salgsprocesserne er som nævnt lange, og der har endda været tendens til, at de er blevet længere over de senere år. Erhvervelsen af et porteføljestyringssystem er både en stor økonomisk investering, ofte omkring en million amerikanske dollars om året, men det er også en stor organisatorisk beslutning. Implementering kræver ofte mange arbejdstimer på at organisere historisk data, ligesom der vil være justeringer og tilpasninger i de daglige arbejdsgange.

SimCorps globale markedsandel på 15 procent dækker over, at SimCorp sidder på knap en tredjedel af markedet i central- og Nordeuropa, mens markedsandelen i Nordamerika er beskedne 6 procent. Nordamerika udgør mere end 40 procent af SimCorps potentielle marked, og ledelsen er derfor skarpt fokuseret på at øge markedsandelen her.

Ordreindtaget på det Nordamerikanske markeder holdt i 2019 ikke farten fra de seneste år. Der kom således kun to nye kunder på Simcorp Dimension i regionen, efter at USA har udgjort knap halvdelen af nye kunder i de seneste fire år. SimCorps teknologiske lederskab burde resultere i yderligere vundne markedsandele, om end 2019 isoleret set var under vores forventninger. Vi ser ingen tegn på, at SimCorps langsigtede konkurrenceevne er svækket.

Siden 2014 har James Corrigan været chef for det amerikanske marked. Mens 2019 var en kende skuffende, er knap halvdelen af SimCorps amerikanske kunder kommet til under James Corrigans lederskab, hvor der er sket en markant styrkelse af organisationen, kompetencer og succesrater i USA.

Kombinationen af SimCorps stærke produktkatalog og et øget markedskendskab bør føre til pænere vækstrater i de kommende år. For at levere på dette potentiale har SimCorp investeret betragtelig i at forbedre sin såkaldte ”Front office”-løsning, hvor de for nuværende ikke er lige så konkurrencedygtige, som på resten af SimCorp Dimension.

Mens det britiske marked ikke har leveret nye kunder de seneste år, kom der glædeligt to nye kunder på SimCorp Dimension i 2019. SimCorp har i en årrække haft problemer med at finde den rette tilgang til det britiske, og det er derfor glædeligt, at dette lykkedes i det forgangne år, blandt andet efter at have slået dele af den nordeuropæiske salgsdivision sammen. Der var desværre ikke kundetilgang på det franske marked, hvor Emmanuel Colson ellers med succes har været ansvarlig siden 2013.

Ordreindtaget var knap 100 millioner euro i 2019, hvilket var lavere end året før, men næsten 20 procent over ordreindtaget i 2017. Ovenpå det stærke ordreindtag i 2018 var den organiske omsætning knap 16 procent i 2019, og dermed sikkert inde for ledelsens langsigtede målsætning om en to-cifret årlig omsætningsvækst.

Den stærke omsætningsvækst betød yderligere, at driftsindtjeningen voksede hurtigere endnu og andelen af omsætning, der blev til driftsindtjening, steg til næsten 29 procent. I 2020 forventes udviklingen i driftsindtjeningen ikke at følge med omsætningen grundet øgede investeringer i udvikling, hvilket vi dog ser som befordrende for den langsigtede værdiudvikling. Ledelsen ønsker over tid at øge indtjeningsmarginerne, og vi forventer, at indtjeningsmarginen kan komme over 30 procent, som det er tilfældet hos markedsledende softwareleverandører på andre markeder.

Forstyrrende regnskabsregler

Siden 2016 har SimCorp solgt retten til at anvende softwaren som abonnementsordninger, der typisk løber over perioder på seks til syv år. Fra tidligere at have solgt systemet med betydelige betalinger ved erhvervelse, er betalingerne i dag delt op i årlige rater. Vi forventer ikke, at dette har særlig betydning for den langsigtede fastholdelse af kunderne, grundet de betydelige ikke-økonomiske investeringer, samt den usikkerhed et systemskifte har på driften hos kunderne. Overgangen fra de tidligere betydelige up-front betalinger til nu alene løbende abonnementsbetalinger, har desværre skabt betydeligt lavere gennemsigtighed i de kvartalsvise regnskaber fra SimCorp.

Der er dog højere langsigtet værdi i abonnementsløsningen. Da vi ikke ser indikationer på, at længden af kundeforholdet ændrer sig, er det positivt for de langsigtede pengestrømme, at kunderne nu skal forny kontrakten med jævne mellemrum og dette betyder højere økonomisk værdi gennem hele kundeforholdet. Det er dog beklageligt, at regnskabsregler skal gøre regnskaber så svært læselige, når forretningsmodellen reelt er relativt simpel.

Stabiliteten i pengestrømsgenereringen skyldes, at det ikke kun er salget af nye kontrakter, der skaber pengestrømme. Omkring 85 ud af 100 euro i den årlige omsætning kommer fra kunder, der allerede er en del af kundekredsen ved indgangen til året.

Den løbende betaling fra kunderne afhænger af antallet af brugere, moduler samt finansielle instrumenter, der anvendes i SimCorp Dimension. Hvis SimCorp lykkes med at sælge flere brugere eller moduler til kunderne, er det yderst profitabel vækst. SimCorp sælger også konsulentydelser, hvilket både er i forbindelse med implementeringen af systemet, ligesom der kan være løbende behov hos kunderne for ekstra support.

SimCorp har oplevet en stigende efterspørgsel efter, at virksomhedens konsulenter driver større andele af systemet hos kunderne. Konsulenterne har ikke samme attraktive margin som nysolgte licenser, hvor alene en provisionsbetaling til sælgeren betyder, at den yderligere indtjening ikke er lig salgsprisen. Salget af konsulenttimer er dog en god indtjeningskilde, og den organiske omsætningsvækst fra konsulenttimerne var 11 procent i 2019.

Implementeringen af de strategiske beslutninger i SimCorp drives af administrerende direktør Klaus Holse og finansdirektør Michael Rosenvold. I 2019 blev Christian Kromann yderligere ansat til rollen som driftsdirektør, hvor han vil have et kommercielt fokus. Christian Kromann kommer med en kommerciel erfaring fra Tia Technology og SunGard, hvorfra han har stor erfaring med IT-løsninger til finansielle virksomheder.

Klaus Holse har bidraget med stærk kommerciel og teknisk forståelse i sin tid hos SimCorp fra sin erfaring i ledende stillinger hos Oracle og Microsoft. Klaus Holse har efter vores forståelse bidraget til en stærk resultatorienteret tilgang og langsigtet tankegang.

Stærkt formandskab

Peter Schütze blev bestyrelsesformand i 2019, og har dyb erfaring med finansielle virksomheder fra sin tid i Unibank og Nordea Danmark. Vi er overbeviste om, at han vil fortsætte den strategiske retning i SimCorp, som han da også var med til at fastlægge i sine seks år som næstformand. Ny næstformand for bestyrelsen blev Morten Hübbe, der er administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg, der også er et af vores selskaber.

SimCorp har ingen netto gæld, men derimod mere end 10 millioner euro i kontanter. De løbende frie pengestrømme distribueres til aktionærerne gennem et årligt udbytte, samt tilbagevendende aktietilbagekøb. Udbyttet for 2019 blev 7,50 kroner, svarende til i overkanten af en procent af markedsværdien af en SimCorp-aktie. SimCorp har øget udbyttet med mere end 10 procent om året over de seneste 5 år.

I tillæg dertil vil SimCorp i 2020 tilbagekøbe egne aktier for 150 millioner kroner, hvilket resulterer i, at 2 procent af markedsværdien distribueres til aktionærerne. Kvaliteten af SimCorps forretning afspejles i afkastet på den investerede kapital, der er mere end 50 procent.

Væksten i SimCorp understøttes af kundernes ønske om mere gennemgribende, hurtigere opdaterende overblik over risikoeksponeringer, porteføljesammensætninger og øget kompleksitet i investeringsvalgene. Dertil kommer øgede regulatoriske krav om dokumentation og regulering.

Mens dette for nogle er en hæmsko, er det en mulighed for SimCorp, der kan levere industriens bedste løsninger til netop dette. Vi ser positivt på SimCorps muligheder for betydelig vækst i ordrer, indtjening og frie pengestrømme.