logo
søgeikon

Om BLS Invest

En kapitalforening

BLS Invest er en kapitalforening. Vi er således underlagt Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og løbende tilsyn fra Finanstilsynet.

Fordi vi er en kapitalforening, vil vi typisk investere i færre virksomheder end de fleste andre investeringsforeninger. Det skyldes, at vi har valgt kun at investere i et begrænset antal virksomheder, som vi kender særligt godt og har fuld tiltro til, frem for en større vifte af virksomheder, som måske midlertidigt er populære på aktiemarkedet.

Det betyder også, at vores afkast på kort og mellemlang sigt kan afvige en del fra andre investeringsforeninger og aktiemarkedet generelt – både i positiv og negativ retning.

Over tid tror vi dog på, at vores investeringsfilosofi betyder, at vi leverer et afkast, der efter alle omkostninger er bedre end markedet generelt. Du skal dog være opmærksom på, at vores investeringsfilosofi kun er velegnet til dig, hvis du har en langsigtet investeringshorisont. Hvis du ønsker at investere mere kortsigtet, er der bedre muligheder end os.


Sikkerhed for din investering

Det er bestyrelsen for BLS Invest, der fastlægger de overordnede investeringsrammer for kapitalforeningens afdelinger. Som rådgiver er antaget fondsmæglerselskabet BLS Capital.

Kapitalforeningens administrator er investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S, der er en del af Nykreditkoncernen. Nykredit Portefølje Administration overvåger blandt andet alle investeringsbeslutninger og porteføljer, samt beregner afdelingernes indre værdier.

Afdelingernes værdipapirer ligger hos Nykredit Bank, der er kapitalforeningens depotbank og ligeledes overvåger, at afdelingernes investeringer foretages i overensstemmelse med lovgivingen. Endelig bliver afdelingernes porteføljer og regnskaber revideret af EY, Godkendt Revisionspartnerselskab.

BLS Invest, BLS Capital og Nykredit Portefølje Administration er alle godkendt af Finanstilsynet, der fører løbende kontrol med, at kravene til finansielle selskaber er opfyldt. Nykredit Bank er ligeledes under tilsyn af Finanstilsynet.

Vi tror på at den bedste måde at investere på, er nøje udvælgelse af de selskaber, som har vist en dokumenteret evne til at skabe en voksende indtjening. Til gengæld tror vi ikke på, at det langsigtet spiller en rolle, om en aktie er med i det ene eller det andet aktieindeks. Vi mener også, at det er bedst at have koncentrerede aktieporteføljer, således at vi har mulighed for at have indgående kendskab til de selskaber, vi investerer i.

Ønsker du at købe andele i BLS Invest, finder du vores ordreblanket her.

Hos BLS Invest er både bestyrelsen og foreningens rådgiver, BLS Capital, medinvestorer på lige fod med foreningens øvrige medlemmer. Vi mener, at det er bedst, at vi, der fastlægger investeringerne, gør det med øje for, at det også er vores egne penge, vi investerer.


Vores afdelinger

BLS Invest består af fire afdelinger:

Danske aktier:

Globale aktier:

BLS Invest Globale Aktier Akk. og BLS Invest Danske Aktier Akk. er akkumulerende, og de er således ikke udbyttebetalende. Afdeling BLS Invest Danske Aktier KL og BLS Invest Globale Aktier KL er begge udbyttebetalende, hvilket blandt andet betyder, at kursgevinster på afdelingernes investeringsandele kun beskattes, når du sælger dine andele, hvis du investerer for frie midler.

Afdeling BLS Invest Danske Aktier KL og BLS Invest Danske Aktier Akk. investerer i en nøje udvalgt portefølje af typisk 10 til 15 danske børsnoterede selskaber, mens afdeling BLS Invest Globale Aktier KL og BLS Invest Globale Aktier Akk. typisk investerer i 25 til 30 selskaber.

Læs mere om de fire afdelinger ved at klikke på boksene nedenfor.

Der er løbende emission og indløsning af investeringsandele i alle afdelinger. Du kan også købe og sælge investeringsandele via Fondsbørsen (Nasdaq Copenhagen).


KONTAKT

Kontakt vores rådgiver, BLS Capital.Når du trykker ”send”, giver du os samtykke til at sende dig det bestilte materiale. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

BLS Invest Danske Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Danske Aktier

BLS Invest Globale Aktier

Her kan du læse mere om afkast, fakta og selskaber for strategien BLS Invest Globale Aktier