logo
søgeikon

AIA

Det her er fortællingen om et konglomerat, der kom ud af kontrol under finanskrisen, hvor et af de sunde forretningsben, netop AIA, blev udskilt i en selvstændig børsnotering. Det er vi glade for, eftersom værdien af selskabet er intet mindre end firedoblet siden dengang. I takt med velstands-forøgelsen i både Kina og Sydøstasien, vokser selskabet sine aktiviteter i et højt tempo, ikke mindst understøttet af det kinesiske styre, der ønsker befolkningen forsikret. Og vi kan se yderligere lønsom vækst for AIA, så langt øjet rækker.

Mens AIA er et asiatisk, og særligt kinesisk, fokuseret syge- og sundhedsforsikringsselskab, startede historien med en ung amerikaner, der rejste fra Californien til Fjernøsten i en søgen efter et forretningseventyr.

Da Cornelius Vander Starr rejste fra den amerikanske vestkyst til det spirende Asien, ankom han med en række visioner og et stærkt drive. Her blev de første byggesten til en verdensomspændende gigant lagt. Da han ankom til Kina i 1918 med en mindre opsparing på lommen, så han gode muligheder for at skabe en forsikringsvirksomhed – hvilket efter kort tid også inkluderede et livsforsikringsselskab.

Vander Starr så ved sin ankomst de første spæde tegn på, at leveforholdene for de fleste mennesker i landet blev bedre og bedre, og forretningsmuligheden opstod således, da den forventede levetid begyndte at overstige 30 år, som livsforsikringerne på dette tidspunkt var baseret på. Dette var blandt andet i takt med forbedret hygiejne og medicinsk forståelse.

Livsforsikringer passer godt ind i den kinesiske kultur, hvor tætte familiebånd og talrige traditioner om at passe familien var med til at sætte skub i livsforsikringer. Gennem disse forsikringer kan policeholderen erhverve en forsikring, der vil yde familien økonomisk støtte, såfremt policeholderen dør.

Vander Starr havde dog bredere og større ambitioner, og gennem årene udviklede forretningen sig til det store forsikringsimperium, American Insurance Group, populært forkortet til AIG. AIG spændte over person- og skadesforsikringer, brandforsikringer, katastrofeforsikringer, genforsikringer og meget andet, ligesom det geografiske fokus ikke blev holdt til det asiatiske, men der blev gjort forretning over hele verden. Store dele af denne gigant var hverken stabile, forudsigelige eller økonomisk værdiskabende over længere tid. Anderledes forholdt det sig dog med den asiatiske livsforsikringsvirksomhed; AIA.

AIG kom for alvor i søgelyset under den finansielle krise i løbet af 2008. AIG havde påtaget sig betydelige summer af finansielle kontrakter relateret til det amerikanske ejendomsmarked, hvilket i efteråret 2008 førte AIG til randen af konkurs. Den amerikanske regering og centralbank trådte til, tilførte 85 milliarder dollar og kom i processen til at eje ikke mindre end 80 procent af AIG. Dette placerede centralbanken i en position, hvor den kunne sætte krav til nedbringelse af risikokapital samt finde andre veje til frigørelsen af kapital. En af måderne, hvorpå centralbanken kunne frigøre kapital, var at udskille den, for os, interessante asiatiske del, AIA.

Som en del af denne oprydning blev AIA børsnoteret som en selvstændig virksomhed i Hong Kong i efteråret 2010.

Det endte med en børsnotering, men ledelsen i britiskbaserede Prudential Plc, der ligeledes er et af vores selskaber og derfor beskrevet i denne bog, var særdeles interesserede i at købe AIA og bød en pris på 35 milliarder dollar. Dette bud skabte røre i aktionærkredsen i det britiske selskab. Handlen blev derfor aldrig til noget, og AIA blev i stedet børsnoteret. Det ærgrer formentlig Prudential Plc’s daværende aktionærer, eftersom AIA’s markedsværdi i dag er mere end 140 milliarder dollar.

Corona giver forstærket appetit efter livsforsikringer

I vores optik står AIA stærkt stillet til at imødekomme en fortsat voksende efterspørgsel efter livsforsikringer og måske endnu vigtigere – kineserne har en markant appetit efter syge- og sundhedsforsikringer.

Opmærksomheden vedrørende syge- og sundhedsforsikringer blandt indbyggere i Kina er blevet større i 2020 grundet coronavirussen. For syge- og sundhedsforsikringsselskaber som AIA er dette øgede fokus positivt for udviklingen i andelen af privatforsikrede kinesere og dermed den fremtidige indtjening og værdiskabelse. For uforsikrede kinesere og indbyggere i Sydøstasien er AIA med til at styrke livssituationen i tilfælde af sygdomme eller andre forsikrede ulykker. På den måde kan AIA være med til at styrke levestandarden i en region, hvor offentlige sygesikringer ikke dækker på samme vis, som det kendes i eksempelvis Danmark eller store dele af Vesteuropa.

Salget af disse forsikringer sker på tværs af 18 markeder, der alle er at finde enten i Kina, Sydøstasien og i mindre grad Australien og New Zealand. AIA sidder generelt på stærke, ledende markedspositioner på størstedelen af disse markeder.

Det er dog især forretningerne i Kina og Hong Kong, der skaber den attraktive vækst. Væksten fra disse to områder forventes at udgøre omkring 90 ud af 100 dollar i årlig forventet indtjening fra nyindgåede policer. I de seneste år frem til 2019 har forretningen i Hong Kong stået for omkring 40 procent af væksten i førsteårspræmier, mens Kina har stået for 30 procent.

Vi forventer, at præmieindtægter, og endnu vigtigere – den forventede indtjening på nye policer, vil kunne vokse op imod 15 procent om året de næste 10 år. Det er en betydelig og attraktiv vækst.

Forstyrret salg i Hong Kong

I 2018 udgjorde værdien af førsteårspræmier solgt i Hong Kong som nævnt 40 ud af 100 dollar af hele AIA, hvoraf en stor del var salg til besøgende fra Kinas fastland. Fordelen ved at tegne forsikringen i Hong Kong kan findes i, at der kan tegnes andre typer af sundhedsforsikringer, ligesom det er muligt i en anden valuta, amerikanske dollar.

Salget i Hong Kong har dog været forstyrret først gennem 2019 grundet politiske uroligheder og dernæst grundet coronavirussen i 2020. Dette har stoppet for tilrejsende, ligesom der har været restriktioner for lokalbefolkningen på halvøen. Dette har medvirket til, at Kina nu er det marked, der står for den største del af førsteårspræmier i AIA.

Der er en vis sandsynlighed for, at de politiske uroligheder mellem Kina og Hong Kong kan betyde, at turiststrømmen til regionen og tilrejsende på jagt efter den rette forsikring også i fremtiden vil være mindre. Dette er ikke resultatet af en mindre efterspørgsel, men det vil alt andet lige flytte efterspørgslen andetsteds. AIA har et af de stærkeste forsikringsbrands i Kina og Sydøstasien og bør dermed også stå godt til at tage sin andel af den fremtidige vækst i forsikringsindustrien.

På den korte bane er indtjeningsvæksten dog ikke voldsomt afhængigt af nysalget i AIA. I 2020 er nysalget faldet med mere end 20 procent, men trods dette har indtjeningen forholdt sig stabilt. Langt den største del af indtjeningen kommer fra den bestand af forsikringspolicer, der er indtegnet i tidligere år. Stabiliteten i AIA’s forretning er blevet styrket med en højere andel af syge- og sundhedsforsikringer, da disse består af årlige indbetalinger, hvor kunderne typisk er kunder i AIA gennem 20 år eller mere. Dette giver en særdeles robust base af årlige præmieindtægter fra den del af AIA’s forsikringsportefølje, der har den mest attraktive rentabilitet over hele kundeforholdet.

Forventning om massivt behov for syge- og sundhedsforsikringer

Kinesere har en lavere andel af statsfinansierede syge- og sundhedsregninger, og derfor kan sygdomsforløb blive meget økonomiske belastende for den syge person og dennes familie, medmindre de har en betydelig kontantopsparing til at finansiere den nødvendige behandling – eller hvis de har en forsikring.

De betydelige, langsigtede vækstforventninger bunder i et massivt behov for yderligere syge- og sundhedsforsikringer, særligt i Kina, hvor indbyggerne er forsikrede i lavere grad end det ses i vestlige lande. Den kinesiske centralregering har en udmeldt målsætning om, at forsikringsgraden skal bringes op. Dette mål har ført til en gradvis liberalisering af forsikringsmarkedet, og AIA har over de sidste to år kunnet udvide antallet af kinesiske provinser, hvor selskabet er til stede. AIA er i en forholdsvis unik position ved at have haft fuldt ejerskab af sine kinesiske forretninger, og i 2020 blev den juridiske struktur i Kina tilpasset, hvormed det bliver mere ligetil for AIA at søge mod nye provinser.

AIA’s vækst i Kina er dog ikke afhængig af nyåbnede provinser og regioner, da den lave forsikringspenetration giver muligheder i de eksisterende markeder.

AIA blev tildelt to yderligere regioner, Tianjin og Shijiazhuan, i løbet af 2019. For at perspektivere størrelsen på disse, så er befolkningen på 31 millioner indbyggere i disse områder på samme størrelse som befolkningen i hele Malaysia. AIA har fået tilladelse til yderligere én region i 2020, Sichuan, hvor befolkningen er mere end 80 millioner, svarende til befolkningen i Tyskland. Disse befolkningstal understreger mulighederne i Kina.

Selv med centralregeringens nuværende målsætninger, vil der gå lang tid, før Kina kommer op på samme niveau, man oplever på modne markeder som det engelske og amerikanske.

AIA finder hospitalspladser

Det er dog ikke kun økonomisk, at en forsikring hos AIA hjælper kunderne. Der er generelt en meget høj belastning på sygehusvæsnet i Kina, og derfor kan det være svært for syge at finde plads til behandling og samtidig sikre sig, at det er et ordentligt hospital med godt personale. AIA hjælper deres kunder med at finde plads på et godt hospital, når uheldet er ude. Der er således både et økonomisk og et praktisk aspekt i at indgå en forsikringsaftale med AIA.

Syge- og sundhedsforsikringer udgør omkring halvdelen af præmieindtægterne i AIA’s kinesiske forretning. Denne type af forsikringer har en række karakteristika, vi, som medejere, sætter stor pris på. Profitabiliteten og stabiliteten er høj, og AIA’s skadesdækning kan gøres præcist og hurtigt op, ligesom usikkerhederne i opgørelsen af forpligtelserne, og dermed kapitalbindingen, er lavere. Den gennemsnitlige udbetaling per kunde er lav i forhold til præmieindtægterne, hvilket er positivt for profitabiliteten.

Hvis en policeholder bliver syg, så er udgangspunktet i Kina og store dele af Asien, at policeholderen modtager en fast sum baseret på sygdomsdiagnosen. Denne sum skal herefter dække det forløb, der måtte være nødvendigt. Dette er positivt for AIA’s muligheder for at estimere den forventede fremtidige indtjening, men ligeledes for at kunne fastlægge, hvor store hensættelser der skal være til de enkelte kunder.

En stærk indikation på den højere profitabilitet i syge- og sundhedsforsikringer er de høje indtjeningsniveauer for AIA Kina. Her udgør den forventede nutidsværdi af policens indtjening mere end 80 dollar for hver 100 dollar i førsteårspræmieindtægter. Dette kan sammenlignes med omkring 60 dollar per 100 dollar for hele AIA. Ikke kun vækstmulighederne men ligeledes profitabiliteten nyder således god gavn af de store muligheder i Kina.

Salget af forsikringer sker primært gennem to kanaler. Enten ved AIA’s styrke af salgsagenter eller gennem samarbejdet med den globale bank, Citi. 70 ud af 100 dollar i præmieindtægter kommer fra AIA’s egen salgsstyrke, hvilket er den mest rentable salgskanal grundet et økonomisk bedre og mere rentabelt produktmiks.

Salgsstyrken er den største styrke af fuldtidsagenter, da andre forsikringsagenter i det sydøstasiatiske ofte har forsikringssalget som et bijob. AIA kalder salgsstyrken for et ”Premier Agency”. Forsikringsagenterne har således høje uddannelsesniveauer og går gennem en stærk intern træning hos AIA for at sikre kvaliteten og kendskabsgraden hos salgsstyrken. Vi ser gode muligheder i strategien om et ”Premier Agency”, og det højere kundskabs- og uddannelsesniveau er fordrende for salgsstyrkens mulighed for at sælge til højtuddannede kinesere, som agentstyrken lettere kan skabe relation til.

Agentstyrken i AIA har en mærkbart højere produktivitet end gennemsnittet for industrien, og præmieindtægterne per agent er således omkring fire-fem gange højere end industrigennemsnittet.

Den forventede indtjening på nye forsikringspolicer udgør omkring 60 dollar per 100 dollar i førsteårspræmieindtægter, når det sker gennem AIA’s egen styrke. Dette niveau er en kende lavere ved salg, der sker gennem føromtalte samarbejde med Citi. Her er niveauet ”blot” cirka 40 dollar. Samarbejdet kan dog være en god mulighed for AIA til at skabe en tilstedeværelse på nye markeder uden at skulle investere betydeligt bag udvidelsen. Samarbejdet med Citi er således mere udbredt på markeder uden for Kina og Hong Kong.

Kvantespring på otte år

Da AIA var under den amerikanske centralbanks lederskab, blev britiske Mark Tucker udnævnt til administrerende direktør, hvilket han forblev indtil 2017. Mark Tucker kom fra en succesfuld periode hos tidligere omtalte Prudential Plc, hvor han blandt andet havde opbygget en stærk asiatisk forretning – pudsigt nok med udgangspunkt i AIA’s gode erfaringer med syge- og sundhedsforsikringer.

Hvad Tucker bidrog med, var et øget fokus på indtjeningen og værdien af solgte policer fremfor et tidligere mere isoleret fokus på at drive væksten i policeindtægterne. Det føromtalte Premier Agency har været en stor del af dette, og Tucker drev i første omgang en oprydning i styrken, således at kun de bedste fortsat var en del af AIA.

Rentabiliteten af AIA’s forretning har taget kvantespring siden splittet fra AIG. I 2010 udgjorde den forventede indtjening på nyindgåede policer blot omkring 35 dollar for hver 100 dollar i førsteårsindtægter. Dette er, som nævnt, udvidet til at være omkring 60 dollar i dag.

Når de højere marginer kombineres med, at præmieindtægterne fra 2010 til 2019 voksede med 14 procent om året, voksede indtjeningen på ny forretning med hele 22 procent om året. Beløbet for 2019 var således mere end seks gange beløbet fra 2010. I bagklogskabens lys ville aktionærerne i Prudential Plc formentligt gerne have budt en kende højere for AIA i efteråret 2010.

Den administrerende direktør i AIA er Mr. Lee Yuan Siong, der kom til i 2020 fra den kinesiske finansgigant Ping An. Ping An har længe haft fokus på anvendelsen af teknologi og digitalisering i sin forretning, og de første præsentationer fra den nye direktør peger på en større brug af dette hos AIA fremover også. Anvendelsen af digitale kanaler vandt i 2020 stort indpas som følge af coronavirussen, hvormed digitale kundevendte tiltag vandt indpas i en grad, der tidligere var ventet at tage flere år.

Trods børsnoteringen i Hong Kong har AIA en vestlig standard for selskabsledelse og har over det seneste årti øget sit fokus på økonomisk værdiskabelse til alle aktionærer. Dette har udspillet sig som investeringer i forretningsudvidende tiltag med fokus på syge- og sundhedsforsikringer, der grundet sit begrænsede kapitalforbrug bør resultere i en stigende forrentning af egenkapitalen. Vi ser ikke grund til, at AIA’s store markeder skulle udtømmes for potentiale over det næste årti, men vækst kommer selvfølgelig ikke uden brug af en vis mængde kapital.

Balancen i AIA er solid og med et betydeligt større kapitalgrundlag, end vi finder det nødvendigt. Vi sætter dog pris på den konservative kapitalisering. Der udbetales et årligt udbytte på omkring 1,3 Hong Kong dollar, hvilket svarer til et direkte udbytteafkast på knap halvanden procent.
Øvrige Globale selskaber