logo
søgeikon

Experian

I 1803 begyndte en gruppe skræddere i London at dele oplysninger om kunder, som ikke betalte deres regninger. I 1826 sluttede kroværter, manufakturhandlere, hattemagere og lysestøbere sig til kredsen, og sammen stiftede de foreningen “The Society of Guardians for the Protection of Tradesmen against Swindlers, Shapers and other Fraudulent Persons”. Foreningen anerkendte, at de gensidige fordele ved at dele faktuel viden om kundernes kreditstatus var et uvurderligt supplement til deres traditionelle subjektive kreditvurderinger baseret på habitus. Og dermed var industrien født – en industri, som i dag er anført af vores globale markedsleder inden for datatjenester, Experian, hvis betydelige frie pengestrømme vokser med tocifrede vækstrater på et marked med et stort uudnyttet potentiale.

Experian indså for længe siden fordelene ved databaseret beslutningstagning, og dette meget skalerbare koncept er kernen i alt, hvad selskabet foretager sig. Selskabets rejse begyndte for alvor i 1980 i Storbritannien, da detail-, produktions- og finanskonglomeratet Great Universal Stores (GUS) etablerede en datatjenestedivision, Commercial Credit Nottingham, eller CCN, der skulle understøtte forretningsområdet for hjemmekøb og forbrugslån. GUS’ it-chef, John Peace (senere bestyrelsesformand for Experian i perioden 2006-2014), fik ansvaret for at drive denne forretning. Med afsæt i de betydelige dataaktiver fra GUS’ forskellige forretningsområder udviklede CCN systemer, beslutningsanalysetjenester og databaser på tværs af en række udlånsydelser. Dette resulterede i, at CCN blev Storbritanniens førende forbrugerkreditbureau.

I 1996 udvidede selskabet sin tilstedeværelse i USA med overtagelsen af TRW-konglomeratets aktiviteter inden for kreditoplysninger, beslutningsanalyse, direkte markedsføring og ejendomsoplysninger, hvoraf nogle kan dateres helt tilbage til 1901. På tidspunktet for overtagelsen var TRW den største udbyder af kredit- og datatjenester i USA. Kort før transaktionens gennemførelse i november 1996 blev TRW-aktiviteterne omdøbt til Experian, og året efter kom dette navn til at omfatte hele koncernen.

Med afsæt i sine data-, produkt- og analysekompetencer fortsatte Experian sin geografiske ekspansion i udvalgte regioner med yderligere opkøb af førende forbrugerkreditbureauer. Den mest transformative overtagelse var erhvervelsen af 70 procent af aktierne i Brasiliens førende bureau, Serasa, i 2007. De resterende aktier i selskabet blev overtaget i 2012.

I dag beskæftiger Experian over 20.000 medarbejdere i sine 23 bureauer for forbrugerkreditoplysninger og 15 bureauer for virksomhedskreditoplysninger, som betjener omkring 1,4 milliarder forbrugere og omkring 191 millioner erhvervsvirksomheder i 43 lande, hvilket betyder, at der er kommet ét nyt land til hvert år, siden selskabet startede sin rejse i Storbritannien i 1980. Experians aktier har været noteret på London Stock Exchange siden 2006, hvor selskabet blev udskilt fra GUS.

Et selskab, der lever og ånder data

Som verdens største udbyder af datatjenester er Experian førende inden for levering og formidling af data og analyser. Kernen i Experians forretning er selskabets enorme databaser indeholdende betalingsdata, kredithistorik, data fra offentlige registre, biloplysninger og andre data, som oftest tilvejebringes via et gensidigt samarbejde med kunderne, som skal levere data for at blive kunder hos Experian. Særligt i USA har Experian stor gavn af gensidig samarbejde med de største banker, som giver Experian adgang til enorme mængder data, som konkurrenterne ikke har til deres rådighed, medmindre de opbygger lignende relationer.

Når dataene er modtaget, kombineres de og tilbydes igen til virksomheder, statslige myndigheder og forbrugere sammen med analyseværktøjer til vurdering, forudsigelse, planlægning, beslutningstagning, identificering og beskyttelse. Som led i dette samarbejde integreres Experians software og tjenester i kundernes IT-systemer og -tjenester, hvorved Experian bliver en integreret del af kundens drift, som er dyr og besværlig at komme ud af igen. Selskabets primære virksomhedsydelser omfatter kreditvurdering, kreditrapporter, beslutningstagningsværktøjer, opdagelse af svig og henvisning af kunder, mens forbrugerne kan forbedre deres kreditvurdering ved at supplere og korrigere data i deres kreditprofil.

Experians kundekategorier omfatter virksomheder indenfor finansielle ydelser, sundhed, software, detail, telekommunikation, forsyning, forsikring, biler og medier samt forbrugere. Når en bank, som er kunde hos Experian, beslutter sig for at yde et lån, fastsættes renten blandt andet på baggrund af en kreditvurdering, som er baseret på Experians data og værktøjer. Når en detailvirksomhed beslutter sig for at sælge på kredit, er beslutningen baseret på en bestået svindeltest og kreditvurdering, som er baseret på Experians data og værktøjer. Disse data tilvejebringes af erhvervskunderne selv og suppleres i stigende grad ved, at forbrugerne overfører deres betalingshistorik og eventuelt manglende oplysninger til Experians databaser, hvorved forbrugerne opnår en mere retvisende kreditvurdering og forbedrede kreditmuligheder.

Experian genererer omsætning gennem en kombination af software- og systemsalg, konsulent- og implementeringsgebyrer, løbende licens- og abonnementsgebyrer, henvisningshonorarer og transaktionsgebyrer. I det regnskabsår, der sluttede i marts 2022, omsatte Experian for 6,3 milliarder dollars, hvoraf 65 procent blev genereret i Nordamerika, 14 procent i Storbritannien og Irland, 13 procent i Latinamerika (primært Brasilien) og de resterende 8 procent i EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) samt Asien og Stillehavsområdet. Omkring 75 procent af omsætningen stammer fra erhvervskunder og de resterende omkring 25 procent fra private kunder.

Koncernens største konkurrenter er Equifax, TransUnion og FICO, som alle har solide markedspositioner, primært i USA, men også på andre markeder. Inden for visse kategorier konkurrerer Experian mod specialiserede aktører som eksempelvis Dun & Bradstreet (virksomhedsoplysninger) og CreditKarma (forbrugerservices), mens selskabet på enkelte geografiske områder undertiden er i konkurrence med lokale aktører som for eksempel ClearScore i Storbritannien.

Experian er 25 procent større målt på 2022-omsætningen end branchens nummer to, Equifax, og mere end dobbelt så stor som branchens nummer tre, TransUnion. Experian har identificeret et betydeligt og voksende globalt markedspotentiale på over 140 milliarder dollars, hvor de primære vækstdrivere er digitalisering, stigende efterspørgsel efter databaseret beslutningstagning og indsigt samt fokus på omkostningsbesparelser ved hjælp af automatisering. Størstedelen af markedet dækkes i øjeblikket ikke af moderne digitale løsninger, idet Experian og dets tre rendyrkede konkurrenter tilsammen kun realiserer omkring 10 procent af det globale omsætningspotentiale. Den allerede dækkede del af markedet er til gengæld ganske konsolideret. Dette gælder særligt for de lokale markeder, hvoraf de fleste domineres af en til tre aktører. Forretningsmodellens enorme skalerbarhed tilsiger naturligt en høj grad af markedskoncentration med et begrænset antal aktører.

Industriens aktører har samlet set øget deres omsætning med mellemhøje til høje encifrede organiske vækstrater i løbet af cyklussen, og med tanke på branchens enorme uudnyttede omsætningspotentiale forventer vi en vækst på mindst dette niveau på længere sigt. Med deres skalerbare digitale forretning kan udbydere af datatjenester producere og levere ved marginalomkostninger, der svarer til en brøkdel af den værdi, deres tjenester skaber for kunderne. Dette giver gunstige vilkår for prisfastsættelsen, hvor der er rige muligheder for værdi-
baseret op- og mersalg af digitale ydelser til marginalomkostninger, der er tæt på nul, hvilket resulterer i høje og voksende driftsoverskud på 25-30 procent af salget for branchen. Med god plads til alle aktører forventer vi at det gunstige konkurrencemiljø kan bevares.

En positiv spiral

Experians forretning er en veletableret, velbeskyttet og selvforstærkende positiv spiral af accelererende data-, produkt- og kundevækst med stigende rentabilitet.

Med sin førende geografiske dækning, mangfoldige kundekategorier og unikke tilbud til forbrugerne nyder Experian godt af skalafordele inden for dataadgang og -mængder samt synergier, foruden betydelige ressourcer til udvikling af analysekompetencer og -systemer. Selskabet har således branchens langt mest omfattende datamængder og kan dermed levere flere og bedre ydelser til stadigt flere kunder, hvilket igen giver mulighed for at indsamle flere og stadigt mere forskelligartede data samt øge investeringerne i kompetence- og produktudvikling. Her kan man virkelig tale om en positiv spiral. Som den største udbyder af datatjenester investerer Experian større absolutte beløb i forretningsudvikling end nogen af konkurrenterne og understøtter de organiske udviklingsaktiviteter med nøje udvalgte opkøb, som bidrager med nye geografiske markeder og/eller teknologiske kompetencer.

De bundsolide markedspositioner – navnlig i USA, men også i Brasilien, Storbritannien og Irland – udmønter sig i betydelig vækst for koncernen i takt med udvidelsen af det samlede marked, idet produktinnovation sikrer øget markedsindtrængning og ekspansion til nye kategorier som verifikation af indtægtsforhold, forsikring og sundhed. I det regnskabsår, der sluttede i marts 2022, steg omsætningen med 17 procent til 6,3 milliarder dollars, hvoraf nye og opgraderede produkter tegnede sig for størstedelen af væksten, idet Experian i årets løb lancerede 104 nye produkter. Ved årets udgang var der yderligere 151 nye produkter i pipelinen.

Experians evne til at udvikle og drive aktiviteter påvirkes i høj grad af en voksende mængde regulatoriske standarder vedrørende beskyttelse af forbrugeroplysninger, informationssikkerhed og databeskyttelse. Skønt den voksende mængde af regler og den uendelige strøm af ændringer i disse besværliggør den daglige drift og reducerer den driftsmæssige sigtbarhed for alle udbydere af datatjenester, er ulemperne mindre for de store virksomheder, som har de organisatoriske og finansielle ressourcer til at reagere og gribe de konkurrencemæssige muligheder som den øgede kompleksitet skaber. Eksempelvis imødegås den stigende mængde lovgivning, der skal begrænse branchens iboende risiko for brud på datasikkerheden, af sikkerhedsinvesteringer fra de største udbydere af datatjenester i et omfang, hvor de mindre konkurrenter slet ikke kan være med. Det at være i stand til at overholde de stadigt voksende regulatoriske krav er et kapløb, hvor de mindre aktører bliver skilt fra.

Alle større aktører i branchen har på et eller andet tidspunkt oplevet brud på datasikkerheden og vil sandsynligvis gøre det igen i fremtiden. Skønt der er blevet uddelt store bøder, er der ingen eksempler på varig skade på nogen af branchens førende aktørers forretninger, som takket være deres løbende, betydelige investeringer står stadigt bedre rustet til at forhindre fremtidige sikkerhedsbrud.

Regulering kan også have direkte positive konsekvenser for leverandører af datatjenester. De europæiske regler om Open Banking og de brasilianske direktiver vedrørende indsamling af positive data (data som forbrugeren frivilligt deler mod at kunne drage fordel af for eksempel at kunne blive kreditvurderet) er to af de seneste eksempler på bestemmelser, som letter adgangen til data og dermed baner vejen for branchens vækst. I og med at Experian og virksomhedens konkurrenter leverer værdifulde tjenester til forbrugere og samfund, er det vores forventning, at myndighederne vil have fokus på at understøtte de i branchen, der driver virksomhed efter høje etiske standarder og i forbrugernes og samfundets interesse – heriblandt Experian.

Åbning af forbrugermarkedet

Direct-to-consumers er en særligt succesfuld og unik kategori for Experian, hvor selskabet opererer på et område, der er under stor bevågenhed fra myndighedernes side, uden konkurrerende løsninger fra hovedkonkurrenterne. I marts 2019 lancerede Experian sin Boost-tjeneste i USA, hvor kunderne kan forbedre deres personlige kreditvurdering ved at supplere deres kreditprofil med positive data. Ved at uploade yderligere oplysninger om formue og betalingshistorik kan forbrugerne lette vurderingen af deres evne til at betale deres regninger til tiden. Med det større indblik i kredit- og betalingshistorikken kan kreditgiveren vurdere den enkeltes kreditrisiko mere præcist og således eventuelt sænke udlånsrenten på baggrund af en reduktion af det rentetillæg, der skal beskytte mod ukendte og usikre faktorer. For forbrugeren betyder dette lavere låneomkostninger, mens det for banken (som typisk også vil være kunde hos Experian) betyder en forbedret kundeudvælgelse, en bedre risikostyring og en forbedret evne til at yde kommercielt konkurrencedygtige kredittilbud. Da Experian også har fordel heraf, er der altså tale om en win-win-win-situation.

Efter lanceringen i USA har Experian også introduceret direct-to-consumers-tjenesten i Storbritannien, Irland og Brasilien. Grundet Brasiliens forholdsvis lave digitaliseringsgrad havde landets forbrugere meget begrænset adgang til kredit, da de ikke kunne oplyse bankerne om deres kreditværdighed på en troværdig og håndterbar måde. Experian har medvirket til at ændre på denne situation, idet mere end 10 procent af den brasilianske befolkning i dag kan få en kreditvurdering og dermed få adgang til kredit. Dette har så igen medført en kraftig stigning i antallet af selvstændige landmænd og andre iværksættere. Udover at være en højt værdsat forbedring af det brasilianske samfund er den økonomiske inklusion af privatpersoner, som selskabets tjenester har muliggjort, også en rigtig god forretning for Experian, som kan blive endnu bedre, hvis det lykkes Experian at opnå status som kreditvurderingsstandarden i Brasilien. På det amerikanske marked er det konkurrenten FICO, som sidder på dette lukrative marked, som er karakteriseret ved tårnhøje marginer. Her betaler Experian og de øvrige konkurrenter gebyrer til FICO for brug af dennes vurdering – en tjeneste, som FICO kan levere nærmest omkostningsfrit.

Ved det seneste regnskabsårs afslutning i marts 2022 havde Experians forbrugerplatform omkring 135 millioner medlemmer, og omsætningen fra forbrugertjenesterne (abonnementsafgifter betalt af forbrugerne for tillægsydelser plus leadgenererings- og andre markedsgebyrer) udgjorde omkring 25 procent af koncernomsætningen. Omsætningen fra forbrugertjenesterne steg i regnskabsåret 2022 med 20 procent og antages at ville vokse med omkring 15 procent på mellemlangt sigt, hvor de indsamlede data samtidig vil bidrage til at styrke konkurrenceevnen inden for Experians business-to-business-ydelser.

Høj, stabil og forudsigelig vækst i de frie pengestrømme

Experian har realiseret en positiv organisk vækst hvert år siden børsnoteringen i 2006, altså også under lavkonjunkturen i kølvandet på den globale finanskrise, og selvom konjunkturerne sætter deres aftryk på omsætningen, er Experians bredere omsætningsprofil mindre konjunkturfølsom end konkurrenternes. Kreditvurderinger i forbindelse med realkreditlån udgør eksempelvis under 5 procent af Experians forretning, sammenlignet med mere end 20 procent for Equifax. Som den største udbyder af datatjenester og takket være den balancerede omsætningsfordeling og de unikke positioner i forhold til geografi og produktudbud er Experian gunstigt positioneret til at vokse hurtigere end branchen og levere høj encifret til lav tocifret organisk omsætningsvækst på mellemlangt sigt.

USA er Experians største marked og samtidig det mest rentable, og den høje skalerbarhed i forretningen for digitale tjenester taler for en ganske høj rentabilitet i den øgede omsætning. Med omsætningsvæksten følger gode muligheder for at investere massivt i yderligere vækst, samtidig med at driftsindtjeningen i procent af omsætningen fortsat vokser. I løbet af det seneste årti har Experian øget driftsmarginalen med omkring et halvt procentpoint om året i gennemsnit, og vi forventer en vækst i lønsomheden i mindst samme størrelsesorden i de kommende år. Hvor de værdiskabende investeringer i fremtidig vækst vil bremse væksten i rentabiliteten på kort sigt, vil skalafordelene fra den betydelige omsætningsvækst på tværs af alle regioner og kategorier samt indvirkningen af de rentabilitetsunderstøttende tiltag, der er iværksat i Storbritannien, EMEA og Asien-Stillehavsområdet, bidrage markant til en forbedret rentabilitet. I det tilfælde at en økonomisk opbremsning lægger en midlertidig dæmper på omsætningsvæksten, ventes vækstinvesteringerne at være tilstrækkeligt fleksible til at kunne mindskes kortvarigt for at beskytte Experians rentabilitet. En høj encifret til lav tocifret årlig omsætningsvækst og en årlig stigning i driftsmarginalen på et halvt procentpoint taler for en lav tocifret indtjeningsvækst for Experian i de kommende år.

Experians forretning for digitale tjenester kræver begrænset kapital, og balancens væsentligste aktiver er it-systemer og goodwill fra tidligere opkøb. De årlige anlægsinvesteringer (primært aktiverede it-udviklingsomkostninger) udgør omkring 8 procent af omsætningen. Da leverandørgælden overstiger tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, finansieres Experian delvist af leverandørerne. Den kapitallette balance og den høje rentabilitet udmønter sig i et højt afkast på den investerede kapital på næsten 70 procent eksklusive goodwill. Inklusive goodwill er afkastet på den investerede kapital omkring 20 procent.

Takket være den lave kapitalintensitet konverterer Experian stort set hele indtjeningen til frie pengestrømme, og vi forventer således, at de frie pengestrømme også vil vokse med lave tocifrede vækstrater i de kommende år. I regnskabsåret 2023 forventer vi, at Experian genererer frie pengestrømme på over 1,2 milliarder dollars, svarende til en fri pengestrømsrente på omkring 4 procent. Det finder vi ganske attraktivt for et selskab med Experians robuste konkurrencemæssige fordele og udsigter til stabil, forudsigelig og høj vækst.

Fornuftig kapitalallokeringsstrategi

Ultimo regnskabsåret 2022 havde Experian en nettogæld på 3,9 milliarder dollars, svarende til 1,8 gange driftsindtjeningen før afskrivninger. Experians finansieringsstrategi tilsiger, at nettogælden skal ligge i intervallet 2,0-2,5 gange driftsindtjeningen før afskrivninger.

Efter at finansieringspolitikkerne og gældsmålene er opfyldt, er kapitalallokeringspolitikkens førsteprioritet at investere i organisk vækst. Det støtter vi fuldt ud op om med tanke på selskabets enorme vækstmuligheder og høje afkast på den investerede kapital.

Næste prioritet er at øge udbyttebetalingerne i takt med den underliggende indtjeningsvækst. Experians udbytteprocent har historisk set udgjort 40-60 procent af nettoresultatet, og med en pengestrømskonvertering på omkring 100 procent bør Experian have rigelige likvider efter vækstinvesteringerne til at realisere ambitionerne om at hæve udbyttebetalingerne til aktionærerne. I 2022 udbetalte Experian et udbytte på 444 millioner dollars, svarende til 51,75 cent per aktie eller en udbytteprocent på næsten 2 procent. I de seneste fem år har den gennemsnitlige udbytteprocent ligget på 1,5 procent.

Derefter prioriteres nøje udvalgte opkøb, som tilfører nye geografiske markeder og/eller teknologiske kompetencer. Med tanke på de betydelige skalafordele, der følger med en udbredelse af Experians eksisterende teknologi til nye markeder og tilføjelsen af nye kompetencer til den eksisterende platform, kombineret med de historiske beviser på, at ledelsen ved, hvordan man skal udnytte denne mulighed, støtter vi opkøbsstrategien til trods for vores generelle skepsis, når det drejer sig om opkøb.

En ledelse med fokus på langsigtet værdiskabelse

Experian ledes af et erfarent ledelsesteam med lang anciennitet i selskabet. I 2014 skiftede Brian Cassin rollen som CFO, som han havde bestredet siden 2012, ud med posten som CEO. Før han kom til Experian, havde Brian Cassin siden 1998 været meddirektør for Greenhill & Co.’s europæiske forretning, som han var med til at stifte. I 2014 overtog Lloyd Pitchford posten som CFO fra Brian Cassin, og med i bagagen havde han fire års erfaring som CFO for Intertek Group (2010-2014).

I løbet af de seneste ti år har ledelsen med stor succes revitaliseret koncernen ved hjælp af produktinnovation, udvidelse af kundebasen og en øget geografisk tilstedeværelse. Som illustreret ved de seneste ti års acceleration af vækstlokomotiverne i form af direct-to-consumers-forretningen og tiltagene på det brasilianske marked er værdiskabelse inden for datatjenester noget, der sker over længere tid med afsæt i langsigtede strategiske investeringer og sikker eksekvering. Dette afspejles tydeligt i ledelsens langsigtede aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor aktierne optjenes over en treårig periode efterfulgt af en ejerperiode på mindst to år. De langsigtede incitamenter afhænger af Experians præstationer i forhold til ambitiøse mål for indtjening per aktie, pengestrømme fra driftsaktiviteter, afkast af investeret kapital og samlet aktionærafkast i perioden. I regnskabsåret 2022 havde både CEO’en og CFO’en store aktiebeholdninger i Experian på henholdsvis 17 og 15 gange årslønnen, og 68 procent af CEO’ens samlede aflønning kom fra optjeningen af langsigtede incitamenter.

Ledelsens incitamentsprogrammer er efter vores mening i tråd med Experians løbende fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og udsigterne til langsigtede, stabile og forudsigeligt voksende frie pengestrømme med afsæt i selskabets førende position i en branche karakteriseret ved høje overskudsgrader, høje afkast på den investerede kapital og et stort uudnyttet langsigtet vækstpotentiale. Tilsammen skaber dette grundlaget for fortsat betydelig langsigtet værdiskabelse.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Globale selskaber