logo
søgeikon

Experian

I 1803 begyndte en gruppe skræddere i London at dele oplysninger om kunder, som ikke betalte deres regninger. I 1826 sluttede kroværter, manufakturhandlere, hattemagere og lysestøbere sig til kredsen, og sammen stiftede de foreningen “The Society of Guardians for the Protection of Tradesmen against Swindlers, Shapers and other Fraudulent Persons”. De gensidige fordele ved at dele faktuel viden om kundernes kreditstatus var et uvurderligt supplement til foreningsmedlemmernes traditionelle subjektive kreditvurderinger baseret på habitus. Og dermed var industrien født – en industri, som i dag er anført af Experian, vores globale markedsleder inden for datatjenester.

Experian indså for længe siden fordelene ved databaseret beslutningstagning, og dette meget skalerbare koncept er kernen i alt, hvad selskabet foretager sig. Experians rejse begyndte for alvor i 1980 i Storbritannien, da detail-, produktions- og finanskonglomeratet Great Universal Stores (GUS) etablerede sin division for datatjenester, Commercial Credit Nottingham, eller CCN, der skulle understøtte forretningsområdet for forbrugslån. GUS’ IT-chef, John Peace (senere bestyrelsesformand for Experian i perioden 2006-2014), fik ansvaret for at drive denne forretning. Med afsæt i de betydelige dataaktiver fra GUS’ forskellige forretningsområder udviklede CCN systemer, beslutningsanalysetjenester og databaser på tværs af en række udlånsydelser. Dette resulterede i, at CCN blev Storbritanniens førende forbrugerkreditbureau.

I 1996 udvidede selskabet sin tilstedeværelse i USA med overtagelsen af TRW-konglomeratets aktiviteter inden for kreditoplysninger, beslutningsanalyse, direkte markedsføring og ejendomsoplysninger, hvoraf nogle kan dateres helt tilbage til 1901. På tidspunktet for overtagelsen var TRW den største udbyder af kredit- og datatjenester i USA. Kort før transaktionens gennemførelse i november 1996 blev TRW-aktiviteterne omdøbt til Experian, og året efter kom dette navn til at omfatte hele koncernen.

Med afsæt i sine data-, produkt- og analysekompetencer fortsatte Experian sin geografiske ekspansion gennem yderligere opkøb af førende forbrugerkreditbureauer. Den mest transformative overtagelse var erhvervelsen af 70 procent af aktierne i Brasiliens førende forbrugerkreditbureau, Serasa, i 2007. De resterende aktier i Serasa blev overtaget i 2012.

I dag beskæftiger Experian over 22.000 medarbejdere og adgang til data på omkring 1,5 milliarder forbrugere og 201 millioner virksomheder. Experians aktier har været noteret på børsen i London siden 2006, hvor selskabet blev udskilt fra GUS.

Et selskab, der lever og ånder data

Som verdens største udbyder af datatjenester er Experian førende inden for levering og formidling af data og analyser. Kernen i Experians forretning er selskabets enorme databaser indeholdende betalingsdata, kredithistorik, offentlige data, biloplysninger og andre data, som oftest tilvejebringes via et gensidigt samarbejde med kunderne, som skal levere data for at blive kunder hos Experian. Særligt i USA har Experian stor gavn af sådanne gensidige samarbejder med de største banker, som giver Experian adgang til enorme mængder data, som konkurrenterne ikke har til deres rådighed i samme omfang.

Når dataene er modtaget, kombineres de og tilbydes igen til virksomheder, statslige myndigheder og forbrugere sammen med analyseværktøjer til vurdering, forudsigelse, planlægning, beslutningstagning, identificering og beskyttelse. Som led i dette samarbejde integreres Experians software og tjenester i kundernes IT-systemer, hvorved Experian bliver en indgroet del af kundens drift, som det er dyrt og besværligt at komme ud af igen. Experians primære ydelser til virksomheder omfatter kreditvurdering, kreditrapporter, verificering af informationer, beslutningstagningsværktøjer, opdagelse af svig og henvisning af kunder, mens forbrugerne kan forbedre deres personlige kreditvurdering ved at supplere og korrigere data i deres kreditprofil.

Experians erhvervskunder omfatter virksomheder inden for finansielle ydelser, sundhed, software, detail, telekommunikation, forsyning, forsikring, bilbranchen, medier og forbrugere. Når en bank, som er kunde hos Experian, beslutter sig for at yde et lån til en af sine kunder, fastsættes renten blandt andet på baggrund af en kreditvurdering, som er baseret på Experians data og værktøjer. Når en detailvirksomhed beslutter sig for at sælge på kredit, er beslutningen baseret på en bestået svindeltest og kreditvurdering, som er baseret på Experians data og værktøjer. Disse data tilvejebringes af erhvervskunderne selv og suppleres i stigende grad ved, at forbrugerne overfører deres betalingshistorik og eventuelt manglende oplysninger til Experians databaser, hvorved forbrugerne opnår en mere retvisende kreditvurdering og forbedrede kreditmuligheder.

Experian genererer omsætning gennem en kombination af software- og systemsalg, konsulent- og implementeringsgebyrer, løbende licens- og abonnementsgebyrer, henvisningshonorarer og transaktionsgebyrer. I regnskabsåret, der sluttede i marts 2023, omsatte Experian for 6,6 milliarder amerikanske dollars, hvoraf 67 procent blev genereret i Nordamerika, 14 procent i Storbritannien og Irland, 12 procent i Latinamerika (primært Brasilien) og de resterende 7 procent i EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) samt Asien og Stillehavsområdet. Omkring 75 procent af omsætningen stammer fra erhvervskunder og de resterende omkring 25 procent fra private kunder.

Koncernens største konkurrenter er Equifax, TransUnion og FICO, som alle har solide markedspositioner, primært i USA. Inden for visse kategorier konkurrerer Experian mod specialiserede aktører som eksempelvis Dun & Bradstreet (virksomhedsoplysninger) og Credit Karma (forbrugeroplysninger), mens selskabet på enkelte geografiske områder undertiden er i konkurrence med lokale aktører som for eksempel ClearScore i Storbritannien.

Experian er 25 procent større målt på 2023-omsætningen end industriens nummer to, Equifax, og mere end dobbelt så stor som industriens nummer tre, TransUnion. Experian har identificeret et betydeligt og voksende globalt markedspotentiale på mere end 150 milliarder dollars, hvor de primære vækstdrivere er digitalisering, stigende efterspørgsel efter databaseret beslutningstagning og indsigt samt fokus på omkostningsbesparelser ved hjælp af automatisering. Størstedelen af markedspotentialet dækkes i øjeblikket ikke af moderne digitale løsninger, idet Experian og dets tre store rendyrkede konkurrenter tilsammen kun realiserer omkring 10 procent af det globale omsætningspotentiale. Den allerede dækkede del af markedet er til gengæld ganske konsolideret. Dette gælder særligt for de lokale markeder, hvoraf de fleste domineres af 1-3 aktører. Forretningsmodellens enorme skalerbarhed tilsiger naturligt en høj grad af markedskoncentration med et begrænset antal dominerende aktører.

Industriens aktører har samlet set øget deres omsætning med mellem- til høje encifrede organiske vækstrater på tværs af økonomiske konjunkturer, og med tanke på industriens enorme uudnyttede omsætningspotentiale forventer vi en vækst på mindst dette niveau på længere sigt. Med deres skalerbare digitale forretning kan udbydere af datatjenester producere og levere ved marginalomkostninger, der svarer til en brøkdel af den værdi, deres tjenester skaber for kunderne. Dette giver et gunstigt konkurrencemiljø med rige muligheder for volumen- og prisbaseret vækst. Fordi de kan sælge digitale ydelser med tæt på ingen marginalomkostninger, genererer industrien høje og voksende driftsmarginer på i dag 25-30 procent. Med god plads til de eksisterende aktører forventer vi en fortsættelse af det gunstige konkurrencemiljø.

En positiv spiral

Experians forretning er en veletableret, velbeskyttet og selvforstærkende positiv spiral af accelererende data-, produkt- og kundevækst med stigende profitabilitet.

Med sin ledende geografiske dækning, sine mangfoldige kundekategorier og sit unikke tilbud til forbrugerne nyder Experian godt af skalafordele inden for dataadgang og -mængder samt synergier, foruden betydelige ressourcer til udvikling af analysekompetencer og -systemer. Selskabet har således industriens langt mest omfattende datamængder og kan dermed levere flere og bedre ydelser til stadigt flere kunder, hvilket igen giver mulighed for at indsamle flere og stadigt mere forskelligartede data samt øge investeringerne i kompetence- og produktudvikling. Her kan man virkelig tale om en positiv spiral.

Som den største udbyder af datatjenester investerer Experian større absolutte beløb i forretningsudvikling end nogen af konkurrenterne og understøtter de organiske udviklingsaktiviteter med selektive opkøb, som bidrager med nye geografiske markeder og/eller teknologiske kompetencer.

De bundsolide markedspositioner – navnlig i USA, Brasilien, Storbritannien og Irland – udmønter sig i betydelig vækst for selskabet i takt med at det samlede marked udvider sig. Produktinnovation sikrer øget markedspenetration og ekspansion til nye kategorier som eksempelvis verificering af indtægter, forsikring og sundhed. I det regnskabsår, der sluttede i marts 2023, voksede omsætningen med 6 procent til 6,6 milliarder dollars, hvoraf nye og opgraderede produkter udgjorde omkring 80 procent af væksten. Med sin digitale forretningsmodel og industriens førende dataaktiv er Experian robust positioneret til at drage større fordel af kunstig intelligens (AI) end konkurrenterne, både hvad angår AI-understøttede produkter og serviceydelser samt AI-drevne effektivitetsgevinster på tværs af omkostningsbasen.

Experians evne til at udvikle og drive forretning påvirkes i høj grad af en voksende mængde regulatoriske standarder vedrørende beskyttelse af forbrugeroplysninger og private data. Skønt den voksende mængde af regler og den uendelige strøm af ændringer i disse besværliggør den daglige drift for Experians kunder og reducerer den driftsmæssige sigtbarhed for alle udbydere af datatjenester, er ulemperne mindre for de store virksomheder, som har de organisatoriske og finansielle muskler til at reagere og vende udfordringerne til konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis imødegås den stigende mængde lovgivning, der skal begrænse industriens iboende risiko for brud på datasikkerheden, af sikkerhedsinvesteringer fra de største udbydere af datatjenester i et omfang, hvor de mindre konkurrenter slet ikke kan følge med. Det at være i stand til at overholde de stadigt voksende regulatoriske krav er et kapløb, hvor de mindre aktører bliver skilt fra.

Alle større aktører i industrien har på et eller andet tidspunkt oplevet brud på datasikkerheden og vil sandsynligvis gøre det igen i fremtiden. Skønt der er blevet uddelt store bøder, er der ingen eksempler på varig skade på indtjeningsevnen eller -væksten hos nogen af industriens førende aktører, som takket være deres løbende, betydelige investeringer står stadigt bedre rustet til at forhindre fremtidige sikkerhedsbrud end deres mindre konkurrenter.

Regulering kan også have direkte positive konsekvenser for leverandører af datatjenester. De europæiske regler om ”Open Banking” og de brasilianske direktiver vedrørende indsamling af såkaldte positive data er to af de seneste eksempler på bestemmelser, som letter adgangen til data og dermed baner vejen for industriens vækst. I og med at Experian og selskabets konkurrenter leverer værdifulde tjenester til forbrugere og samfund, er det vores forventning, at myndighederne vil have fokus på at sikre en industri, der driver virksomhed efter høje etiske standarder og i forbrugernes og samfundets interesse.

Åbning af forbrugermarkedet

Direct-to-consumers er en særligt succesfuld og unik kategori for Experian, hvor selskabets hovedkonkurrenter ikke er til stede. I marts 2019 lancerede Experian sin Boost-tjeneste i USA, hvor kunderne kan forbedre deres personlige kreditvurdering ved at supplere deres kreditprofil med frivillige oplysninger, også kaldet positive data. Ved at uploade yderligere oplysninger om formue og betalingshistorik kan forbrugerne lette vurderingen af deres evne til at betale deres regninger til tiden. Med det større indblik i kredit- og betalingshistorikken kan kreditgiveren vurdere den enkeltes kreditrisiko mere præcist og således eventuelt sænke udlånsrenten på baggrund af en reduktion af det rentetillæg, der skal beskytte mod ukendte risici. For forbrugeren betyder dette lavere låneomkostninger, mens det for banken (som typisk også vil være kunde hos Experian) betyder en forbedret kundeudvælgelse, en bedre risikostyring og en forbedret evne til at yde kommercielt konkurrencedygtige kredittilbud. Da Experian også har fordel heraf, er der altså tale om en win-win-win-situation.

Efter lanceringen i USA har Experian også introduceret direct-to-consumerstjenesten i Storbritannien, Irland og Brasilien. Grundet Brasiliens forholdsvis lave digitaliseringsgrad havde landets forbrugere meget begrænset adgang til kredit, da de ikke kunne oplyse bankerne om deres kreditværdighed på en troværdig og håndterbar måde. Experian har medvirket til at ændre på denne situation, idet mere end 10 procent af den brasilianske befolkning i dag kan få en kreditvurdering og dermed få bedre adgang til kredit. Dette har så igen medført en kraftig stigning i antallet af selvstændige landmænd og andre iværksættere. Udover at være en højt værdsat forbedring af det brasilianske samfund er den økonomiske inklusion af privatpersoner, som selskabets tjenester har muliggjort, også en rigtig god forretning for Experian, som kan blive endnu bedre, hvis det lykkes Experian at opnå status som kreditvurderingsstandard i Brasilien. På det amerikanske marked er det underleverandøren FICO, som sidder på dette lukrative marked, som er karakteriseret ved tårnhøje marginer. Her betaler Experian og de øvrige konkurrenter gebyrer til FICO for brug af dennes vurdering – en tjeneste, som FICO kan levere nærmest omkostningsfrit.

Ved det seneste regnskabsårs afslutning i marts 2023 havde Experians forbrugerplatform omkring 168 millioner medlemmer, og omsætningen fra forbrugertjenesterne (abonnementer betalt af forbrugerne for tillægsydelser plus henvisnings- og andre såkaldte ”markedspladsgebyrer”) udgjorde lidt over 25 procent af koncernomsætningen. Omsætningen fra forbrugertjenesterne steg i regnskabsåret 2023 med 12 procent og antages at skulle vokse med 13-17 procent på mellemlangt sigt, hvor de indsamlede data samtidig vil bidrage til at styrke konkurrenceevnen inden for Experians business-to-business-ydelser.

Høj, stabil og forudsigelig vækst i de frie pengestrømme

Experian har realiseret en positiv organisk omsætningsvækst hvert år siden børsnoteringen i 2006, altså også under lavkonjunkturen i kølvandet på den globale finanskrise og gennem pandemiårene. Selvom konjunkturerne sætter deres kortvarige aftryk på omsætningsudviklingen, er Experians bredere omsætningsprofil mindre konjunkturfølsom end konkurrenternes. Kreditvurderinger i forbindelse med realkreditlån udgør eksempelvis under 5 procent af Experians forretning, sammenlignet med omkring 20 procent for Equifax. Som den største udbyder af datatjenester med et balanceret omsætningsmiks og unikke positioner i forhold til geografi og produktudbud er Experian gunstigt positioneret til at vokse hurtigere end industrien og levere organisk omsætningsvækst på omkring 10 procent på mellemlangt sigt.

USA er Experians største marked og samtidig det mest profitable, og den høje skalerbarhed i forretningen for digitale tjenester indebærer en ganske høj og voksende profitabilitet. Med omsætningsvæksten følger gode muligheder for at investere massivt i yderligere vækst, samtidig med at driftsindtjeningen i procent af omsætningen fortsat vokser. I løbet af det seneste årti har Experian i gennemsnit øget driftsmarginen med omkring et halvt procentpoint om året, og vi forventer en gentagelse af mindst samme størrelsesorden de kommende år. Hvor de værdiskabende investeringer i fremtidig vækst vil have en bremsende effekt på væksten i driftsindtjeningen på kort sigt, vil skalafordelene fra den betydelige omsætningsvækst på tværs af alle regioner og kategorier bidrage markant til en forbedret profitabilitet. Kombinationen af en høj encifret til lav tocifret årlig omsætningsvækst og en årlig stigning i driftsmarginen på et halvt procentpoint peger mod en lav tocifret indtjeningsvækst for Experian de kommende år.

Experians digitale forretning er kapitallet, og balancens væsentligste aktiver er IT-systemer og goodwill fra tidligere virksomhedsopkøb. De årlige anlægsinvesteringer (primært IT-udviklingsomkostninger der føres på balancen) udgør omkring 9 procent af omsætningen. Da udestående betalinger til leverandører overstiger tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, finansieres driften af Experian delvist af kunderne. Den kapitallette balance og den høje profitabilitet udmønter sig i et højt afkast på den investerede kapital eksklusive immaterielle aktiver på mere end 100 procent.

Takket være den lave kapitalintensitet omdanner Experian stort set hele indtjeningen til frie pengestrømme, og vi forventer således, at de frie pengestrømme også vil vokse med lave tocifrede vækstrater i de kommende år. I regnskabsåret 2024 forventer vi, at Experian genererer frie pengestrømme på mere end 1,2 milliarder dollars, svarende til en fri pengestrømsrente på omkring 5 procent baseret på selskabets markedsværdi ved starten af året. Det finder vi ganske attraktivt for et selskab med Experians robuste konkurrencemæssige fordele og udsigter til forudsigelig høj og stabil vækst.

Fornuftig kapitalallokeringsstrategi

Ved udgangen af regnskabsåret 2023 havde Experian en nettogæld på 4,1 milliarder dollars, svarende til 1,8 gange driftsindtjeningen før afskrivninger. Det er ledelsens mål, at Experians nettogæld skal ligge i intervallet 2,0-2,5 gange driftsindtjeningen før afskrivninger, hvilket vi betragter som et fornuftigt niveau givet selskabets betydelige, stabile, forudsigelige og voksende pengestrømsgenerering.

Efter at finansieringspolitikkerne og gældsmålene er opfyldt, er første kapitalallokeringsprioritet at investere i organisk vækst. Det støtter vi fuldt ud op om med tanke på selskabets enorme vækstmuligheder og høje afkast på den investerede kapital.

Prioritet nummer to er at øge udbyttebetalingerne i takt med den underliggende indtjeningsvækst. Experians udbytteprocent har historisk set udgjort 40-60 procent af nettoresultatet, og med en pengestrømskonvertering på omkring 100 procent bør Experian have rigelig likviditet efter vækstinvesteringerne til at realisere ambitionerne om at hæve udbyttebetalingerne til aktionærerne. I 2023 udbetalte Experian et udbytte på omkring 500 millioner dollars, svarende til 54,75 cent per aktie eller et direkte udbytteafkast på næsten 2 procent baseret på selskabets markedsværdi ved starten af året. I de seneste fem år har det gennemsnitlige direkte udbytteafkast ligget på cirka 1,5 procent.

Den tredje prioritet er nøje udvalgte opkøb, som tilfører nye geografiske markeder og/eller teknologiske kompetencer. Med tanke på de betydelige skalafordele, der følger med en udbredelse af Experians eksisterende teknologi til nye markeder og tilføjelsen af nye kompetencer til den eksisterende platform, støtter vi opkøbsstrategien til trods for vores generelle skepsis, når det drejer sig om opkøb. Experians historiske opkøb er beviser på, at ledelsen ved, hvordan de skal udnytte denne mulighed.

En ledelse med fokus på langsigtet værdiskabelse

Experian ledes af et erfarent ledelsesteam med lang anciennitet i selskabet. I 2014 skiftede Brian Cassin rollen som CFO, som han havde bestredet siden 2012, ud med posten som CEO. Før han kom til Experian, havde Brian Cassin siden 1998 været meddirektør for investeringsbanken Greenhill & Co.’s europæiske forretning, som han var med til at stifte. I 2014 overtog Lloyd Pitchford posten som CFO fra Brian Cassin, og med i bagagen havde han fire års erfaring som CFO for Intertek Group (2010-2014).

I løbet af de seneste ti år har ledelsen med stor succes revitaliseret koncernen ved hjælp af produktinnovation, udvidelse af kundebasen og en øget geografisk tilstedeværelse. Som illustreret ved de seneste ti års acceleration af vækstlokomotiverne i form af direct-to-consumers-forretningen og tiltagene på det brasilianske marked er værdiskabelse inden for datatjenester noget, der sker over længere tid med afsæt i langsigtede strategiske investeringer og sikker eksekvering. Dette afspejles tydeligt i ledelsens langsigtede aktiebaserede aflønningsprogrammer, hvor aktierne optjenes over en treårig periode efterfulgt af en ejerperiode på mindst to år. De langsigtede incitamenter afhænger af Experians præstationer i forhold til ambitiøse mål for indtjening per aktie, pengestrømme fra driftsaktiviteter, afkast på den investerede kapital og samlet aktionærafkast i perioden. Ved udgangen af regnskabsåret 2023 havde både CEO’en og CFO’en store aktiebeholdninger i Experian på henholdsvis 17 og 15 gange årslønnen, og 67 procent af CEO’ens samlede aflønning kom fra optjeningen af langsigtede incitamenter.

Ledelsens incitamentsprogrammer er efter vores mening i tråd med Experians løbende fokus på langsigtet værdiskabelse for aktionærerne og udsigterne til langsigtede, stabile og forudsigeligt voksende frie pengestrømme med afsæt i selskabets førende position i en industri karakteriseret ved høj profitabilitet, høje afkast på den investerede kapital og et stort uudnyttet langsigtet vækstpotentiale. Tilsammen skaber dette grundlaget for betydelig og vedvarende værdiskabelse på langt sigt.

Opdateret i april 2024
Øvrige Globale selskaber