logo
søgeikon

Jobindex

Jobindex blev stiftet lige før årtusindskiftet, og selskabet er siden blevet den endegyldige jobbørs i Danmark.
Ved hjælp af en webbaseret platform forbinder Jobindex arbejdsgivere med jobsøgende, og trods sin førende position erobrer Jobindex fortsat markedsandele. Takket være den høje indtjeningsevne og et begrænset behov for investeringer er afkastet på den investerede kapital tårnhøjt. I 1980’erne programmerede stifter og administrerende direktør Kaare Danielsen skakcomputere, og i over 2 årtier har Jobindex sat sine konkurrenter på det danske jobmarked skakmat.

I gymnasiet lærte Jobindex’ grundlægger og administrerende direktør Kaare Danielsen at programmere. Som en del af et tidligt digitalt forretningseventyr programmerede Kaare Danielsen en computer til at spille skak, og i 1981 blev han nummer 5 ved verdensmesterskabet for skakcomputere. I 1995 arbejdede Kaare med computere og programmering i USA, da internettet pludselig eksploderede med nye webbaserede forretningsmodeller, der forsøgte at stikke en kæp i hjulet på de etablerede selskaber. Udviklingen i Danmark fulgte i hælene på USA, hvilket gjorde det muligt for Kaare at skabe en dansk version af en amerikansk succes.

Den første version af Jobindex blev lanceret på internettet i begyndelsen af 1996. I slutningen af 90’erne havde Jobindex omkring 10 medarbejdere og høje vækstambitioner. I samarbejde med søgemaskinen AltaVista forsøgte Jobindex at ekspandere i Europa, men boblen for spirende internetselskaber bristede, og Jobindex opgav sin europæiske vækststrategi.

I 2007 blev Jobindex børsnoteret. Selskabet ekspanderede, og medarbejderstaben voksede fra 55 medarbejdere i 2007 til 90 medarbejdere i 2008. Finanskrisen i 2008 halverede dog Jobindex’ omsætning og tvang selskabet til at afskedige
20 procent af sine medarbejdere. Konkurrenterne blev dog endnu hårdere ramt og måtte skære antallet af medarbejdere ned med 30 til 50 procent. Jobindex greb chancen og øgede sin markedsføringsindsats med henblik på yderligere at øge sin allerede voksende markedsandel.

I 2014 kunne Jobindex føje den danske afdeling af den europæiske konkurrent StepStone og StepStones datterselskab it-jobbank til sin forretning. Ligesom Jobindex er StepStone et jobsite, men med et mere snævert fokus på lederstillinger, mens it-jobbank fokuserer på jobs til it-professionelle. Efter frasalget af det svenske jobsite JobbSafari i 2019 er Jobindex nu den veletablerede og fokuserede danske markedsleder. Jobindex har i dag 300 medarbejdere, der arbejder fra det nyrenoverede hovedkvarter i Valby i det i centrale København.

Stærk selskabskultur med en udpræget ejerskabsfølelse

Jobindex-koncernen består af fire forretningsenheder: Jobindex, StepStone, it-jobbank og endelig Computerworld – en dansk online it-nyhedsside, der også arrangerer events og konferencer. I 2022 leverede Jobindex-koncernen 435 millioner kroner i omsætning og et overskud før renter og skat på 166 millioner kroner. Størstedelen af koncernens omsætning stammer fra koncernens online jobsites, og i 2022 kom 90 procent af koncernens omsætning fra Jobindex, StepStone og it-jobbank. Den resterende omsætning kom fra Computerworld. Online jobsites er en særdeles profitabel forretning som i 2022 genererede omkring 40 kroner i driftsresultat før renter og skat for hver 100 kroner i omsætning. I 2023 forventer Jobindex-koncernen en omsætning på 440 millioner kroner med et overskud på 150 millioner kroner før renter og skat. Det lidt lavere overskud per omsætningskrone skyldes stigende omkostninger til lønninger samt markedsføring.

Jobindex har i hele sin levetid haft en stærk selskabskultur og en udpræget ejerskabsfølelse blandt medarbejderne, hvilket vi godt kan lide. Den årlige uddeling af medarbejderaktier er en af koncernens kulturelle hjørnesten og en stærk drivkraft for, medarbejdernes følelse af medejerskab. Ved udgangen af 2022 var mere end 60 procent af medarbejderne aktionærer. De nuværende medarbejdere, der ejer aktier, har i gennemsnit 165 aktier. Med den nuværende aktiekurs svarer dette til en værdi på mere end 250.000 danske kroner eller cirka halvdelen af den gennemsnitlige årlige grundløn i selskabet. Medarbejderaktieordningen tilskynder og motiverer medarbejderne til at tænke som medejere, og vi sætter stor pris på, at medarbejdernes interesser stemmer overens med vores.

Som et bevis på de gode arbejdsforhold er ancienniteten typisk høj hos Jobindex. Dette på trods af de ansattes betydelige teknologiske viden, som er meget efterspurgt på dagens arbejdsmarked. Lidt over 45 procent af medarbejderne fra 2012 er stadig ansat i selskabet den dag i dag, og af de 20 medarbejdere fra 2002 er 5 stadig ansat i selskabet. Gode forhold på arbejdspladsen og velfungerende, motiverede medarbejdere er fortsat centrale fokusområder for Kaare Danielsen.

Solide langsigtede vækstudsigter for industrien

Den danske arbejdsstyrke består af næsten tre millioner mennesker. Hvert år skifter omkring 1 million job, og Jobindex registrerer omkring 400.000 jobannoncer på internettet. Det betyder, at 60 procent af markedet stadig dækkes via fysiske opslag og netværk.

Den kommercielle værdi af det danske online jobbørsmarked var på omkring 570 millioner kroner i 2022, hvoraf Jobindex’ andel udgjorde hele 70 procent. Den danske økonomis langsigtede, gennemsnitlige årlige vækstrate på to til fire procent er den grundlæggende vækstmotor for det danske jobmarked. På kort sigt vil væksten på jobmarkedet svinge i takt med konjunkturerne, idet antallet af ansættelser falder, når økonomien er svag og omvendt. Under den globale finanskrise blev antallet af online jobannoncer halveret, hvorefter antallet af annoncer blev mere end fordoblet, efterhånden som økonomien kom på fode igen. De seneste år har været præget af forholdsvis lav arbejdsløshed i Danmark og mangel på arbejdskraft. Dette har naturligvis ført til flere jobannoncer, men også til, at arbejdsgiverne køber yderligere tjenester for at forbedre deres søgning efter arbejdskraft og imødekomme den stigende kamp for at finde talenter. Med udsigt til en periode med lavere økonomisk aktivitet må aktivitetsniveauet i Jobindex forventes at falde tilsvarende.

I tillæg til den grundlæggende markedsvækst bidrager den igangværende ændring i sammensætningen af den danske arbejdsstyrke også til væksten for online jobsites som Jobindex. Andelen af faglærte jobs der bliver slået op online overstiger andelen af ufaglærte jobopslag der finder vej til nettet og skiftet mod mere kvalificeret arbejdskraft betyder derfor flere jobopslag. For hvert job, der slås op online, er der 1,5 job, der endnu ikke er kommet på nettet. Den langsigtede markedsvækst, der vil understøtte Jobindex’ vækstrater, vil derfor ligge noget over væksten i den danske økonomi.

En bundsolid markedsledende position

Markedet for jobannoncer er et oligopol, og Jobindex er den klare leder med en annoncemarkedsandel på omkring 37 procent svarende til den ovennævnte markedsandel på 70 procent målt på værdi. Den næststørste aktør på markedet er LinkedIn (ejet af vores softwareselskab Microsoft) med en markedsandel på omkring 15 procent målt på værdi. Google, Facebook, Indeed og et par øvrige mindre aktører – herunder den lokale konkurrent, Ofir, der ejes af det børsnoterede danske selskab, North Media – har den resterende markedsandel målt på værdi. Den danske stat er også aktiv på det Danske arbejdsmarked med sit gratis site, Jobnet, og mange fysiske jobcentre. I dag bruger den danske stat omkring 13 milliarder kroner på jobformidling om året, hvilket svarer til rundt regnet 28 gange Jobindex’ årlige omsætning. Potentielt kan nogle af disse udgifter flyttes til det private marked – noget, som de danske regeringspartier er fortalere for.

På trods af tilstedeværelsen af flere store, globale teknologiselskaber på det danske jobmarked er Jobindex’ position stærk og godt beskyttet. I en global sammenhæng er det danske jobmarked ubetydeligt. Derfor er det mindre økonomisk attraktivt at skulle sætte sig ind i Danmarks joblovgivning, lære den tekniske danske jobjargon og tilpasse sine services til den lokale danske arbejdsskik end det vil være at gøre tilsvarende på andre, større markeder. Desuden er det at hjælpe selskaber med deres løbende rekrutteringsbehov et spørgsmål om tillid, omdømme og langsigtede relationer, som det tager år, hvis ikke årtier, at opbygge. Den tilbagevendende, tætte interaktion, er ikke noget, som de store teknologiselskaber tilbyder. Endelig afføder Jobindex’ ledende position på markedet automatisk mere forretning, da arbejdsgivere ønsker at offentliggøre deres jobs, hvor flest ansøgere ser dem, mens jobsøgende ønsker at søge efter job, der hvor flest annoncer er slået op.

Efterhånden som Jobindex øger sin markedsandel, bliver det stadigt vanskeligere for konkurrenterne at få fodfæste. Mens de mere overfladiske, rene teknologiløsninger fra LinkedIn, Google og Facebook også har deres plads på det danske arbejdsmarked, er Jobindex således fortsat godt positioneret som den dominerende aktør. Dette blev bekræftet af en undersøgelse foretaget af Megafon i 2021, som konkluderede, at 11 procent af den danske arbejdsstyrke havde fundet deres nuværende job via Jobindex sammenlignet med kun 3 procent via LinkedIn.

Stikker af fra konkurrenterne

Jobindex-platformen er langt det største forretningsområde i koncernen, og den vigtigste indtægtskilde er salg af online jobannoncer til selskaber til en listepris på 3.000 kroner per annonce. Til sammenligning er dette mindre end 1 procent af den gennemsnitlige årsløn i Danmark. Yderligere tillægsydelser – som eksempelvis ”kandidatadministration” til en listepris på 10.000 kroner eller ”Employer Brand-analyse” til 35.000 kroner – bidrager til at forbedre den gennemsnitlige salgspris og profitabilitet per jobopslag.

Ud over betalte annoncer scanner Jobindex’ også internettet for andre jobannoncer, som derefter lægges ud på platformen sammen med betalte annoncer fra Jobindex’ kunder. Omkring 90 procent af alle danske online jobopslag er synlige på platformen, hvor de betalte Jobindex-annoncer opnår en mere gunstig placering. På trods af den betydelige merværdi for jobsøgende, der kan finde næsten alle opslåede job samlet på ét sted, er Jobindex helt gratis for jobsøgende.

Jobindex er godt rustet til at vokse hurtigere end det underliggende marked gennem fortsat øgede markedsandele og fortsat stigende omsætning per jobopslag.

Jobindex’ markedsledende platform er en selvforstærkende vækstmotor. Koncernens medarbejderstab tæller flere førende danske programmører, og siden grundlæggelsen har Jobindex’ vision været at levere en overlegen platform og brugeroplevelse for både arbejdsgivere og personer, der søger job. En kundefastholdelse på op mod 99 procent understreger, at denne vision er opfyldt, hvilket skaber en positiv spiral, hvor flere arbejdsgivere bruger Jobindex til deres stillingsopslag, hvilket tiltrækker flere jobsøgende ansøgere og omvendt. I 2002 var andelen af online jobannoncer, der blev slået op som betalte annoncer på Jobindex, kun 2 procent, mens den siden er steget støt til omkring 37 procent i dag. Dette afspejler en gennemsnitlig årlig vækstrate i betalte jobannoncer på platformen på cirka 20 procent.

At øge omsætningen per jobopslag er en anden markant vækstmulighed for Jobindex. For det første har listeprisen for en jobannonce, på omkring 3.000 kroner, været stort set uændret gennem de sidste 20 år. På sammenlignelige jobmarkeder som Norge, Schweiz og Tyskland er priserne omkring det dobbelte, og da inflationen i øjeblikket medfører prisstigninger i de fleste andre produkt- og servicekategorier, er det vores vurdering, at Jobindex burde have rig mulighed for at hæve sine priser uden at risikere at gøre annonceomkostningerne til en væsentlig faktor i de danske arbejdsgiveres samlede rekrutteringsbudgetter. Jobindex har desuden en historik med at introducere og sælge værdiskabende tillægsydelser, herunder ”CV-match” (2.000 kroner), ”annonceskrivning” (4.500 kroner), ”virksomhedsprofil” (10.000 kroner) samt meget mere. Jobindex har en database med over 120.000 CV’er og omfattende erfaring og viden om jobmatchning. Ved at udnytte dette via innovative tillægsydelser har Jobindex kunnet øge sin gennemsnitlige årlige omsætning per jobopslag med omkring 6 procent om året siden 2002, og dette har indtil videre været muligt uden at hæve listepriserne per underliggende jobannonce.

Jobindex’ omsætning er steget 150 gange mellem 1999 og 2022, hvilket afspejler en solid kombination af grundlæggende markedsvækst lige over den økonomiske vækst, øgede markedsandele og stigende omsætning per jobopslag. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 24 procent. Da der nu er færre markedsandele at tage og da markedsvæksten svinger i takt med den danske konjunktur, vil den gennemsnitlige årlige vækst i omsætningen på mellemlang sigt ligge under det historiske niveau, og realistisk set mellem 5 og 10 procent.

En væsentligt undervurderet maskine med frie pengestrømme

Størstedelen af Jobindex’ omkostninger er lønninger, som historisk er vokset i takt med salg og overskud fra driften. Udviklings- og etableringsomkostningerne er imidlertid til en vis grad faste, og derfor kan Jobindex gradvist øge sit overskud per omsætningskrone. Fra 2007 til 2022, over en hel konjunkturcyklus, øgede Jobindex sin omsætning med 10 procent om året, mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger steg med næsten 4 kroner per 100 kroner i omsætning fra cirka 40 til 44 kroner per 100 kroner i omsætning, idet den faste del af omkostningsgrundlaget voksede langsommere end omsætningen. I betragtning af den forventede langsigtede vækst i omsætningen og den løbende operationelle gearing, er det vores vurdering, at Jobindex bør kunne opnå en tocifret vækst i driftsresultatet og i nettoresultatet på mellemlang sigt.

Som IT-platformsselskab har Jobindex ingen lagerbeholdning, og da kunderne typisk betaler Jobindex på forhånd, bidrager kunder og leverandører på nettobasis til finansieringen af den daglige drift. I de seneste 10 år har denne finansiering i gennemsnit udgjort 3 procent af den årlige omsætning.

Da der ikke er nogen fysisk produktion, er selskabets anlægsinvesteringer næsten lig nul, og Jobindex konverterer således hele sit nettoresultat til frie pengestrømme. I 2021 var konverteringen til kontanter usædvanlig høj på omkring 150 procent, hovedsagelig på grund af ændringer i nettoarbejdskapitalen og tidspunktet for skattebetalinger. I de seneste 5 år har den gennemsnitlige konvertering fra nettoresultatet til kontanter været på 100 procent, og vi forventer, at de frie pengestrømme fortsat vil vokse i takt med nettooverskuddet.

Da Jobindex ikke har goodwill fra opkøb bogført på balancen og kun har begrænset kapital investeret i driften, giver Jobindex’ driftsmarginer et tårnhøjt afkast på den investerede kapital. Som børsnoteret selskab har Jobindex’ gennemsnitlige afkast på den investerede kapital været langt over 100 procent, og selv i 2020, hvor jobmarkedet gik i stå på grund af corona-pandemien, var afkastet på den investerede kapital fortsat højt – næsten 70 procent.

Jobindex har stort set ingen gæld, og selskabet havde ved udgangen af 2022 en kassebeholdning på mere end 90 millioner kroner, svarende til omkring 6 procent af selskabets markedsværdi. Grundet den løbende store generering af frie pengestrømme, manglen på muligheder for store opkøb i Danmark og ingen lyst til at ekspandere i udlandet, udlodder Jobindex næsten alle sine frie pengestrømme til aktionærerne via udbytte. I 2021 var udbyttet per aktie 150 danske kroner, hvilket svarer til omtrent 8 procent af selskabets markedsværdi og Jobindex’ store kontantbeholdning muliggør en udbyttestigning for 2022. Siden børsnoteringen i 2007 til en kurs på 550 danske kroner per aktie har Jobindex i alt udbetalt 730 danske kroner per aktie i udbytte. Selskabet har således sendt flere penge tilbage til de oprindelige aktionærer, end de betalte, samtidig med at kursen per aktie er tredoblet.

Etablerede, markedsledende online markedspladser som Jobindex er meget attraktive investeringer, der typisk tiltrækker høje værdiansættelser. Eksempelvis handler de nordiske børsnoterede selskaber Schibsted (som ejer en række førende nordiske markedspladser) og Hemnet (den førende svenske onlinemarkedsplads for ejendomme) begge til dyre værdiansættelser der bryder vores minimumsgrænse for den frie pengestrømsrente på minimum tre procent. Blandt de seneste opkøb af onlinemarkedspladser blev Schibsteds overtagelse af de danske onlinemarkedspladser DBA og Bilbasen fra eBay i 2021 værdiansat svarende til en fri pengestrømsrente på lidt over 3 procent. I skarp kontrast hertil er Jobindex’ markedsledende online jobportal med en høj fastholdelse af tilfredse kunder, begrænset kapitalbehov, højt afkast på den investerede kapital og betydelige, voksende frie pengestrømme og kapitalallokering aktuelt værdiansat til en fri pengestrømsrente på 8 procent. Jobindex er mere profitabel og vokser hurtigere end DBA og Bilbasen, og skulle Kaare Danielsen en dag beslutte sig for at sælge sit livsværk, burde det være muligt at finde interesserede langsigtede købere, der tidligere har betalt to til tre gange det, der svarer til Jobindex’ aktuelle aktiekurs, for mindre attraktive online markedspladser.

Vi ser frem til den fortsatte aktionærrejse

Grundlægger og administrerende direktør Kaare Danielsen, der sidder på omkring 92 procent af aktiekapitalen og stemmerettighederne og spiller en aktiv rolle i alle dele af selskabet, har altid været den centrale person i Jobindex. Kaare har gennem sit visionære lederskab og dedikerede eksekvering positioneret Jobindex som den klart førende danske jobbørs og har sideløbende med selskabets vækst fostret en unik selskabskultur med udpræget loyalitet og ejerskabsfølelse. Kaare fyldte 60 år i september 2022, og selv om vi ser frem til hans fortsatte ledelse af Jobindex i mange år fremover, sikrer de høje ancienniteter og betydelige ejerandele blandt topledelsen og de vigtigste tekniske medarbejdere de bedst mulige forudsætninger for internt generationsskifte, når Kaare en dag trækker sig tilbage.

Siden børsnoteringen i 2007 er Jobindex’ aktiekurs steget med cirka 12 procent i gennemsnit om året med geninvesteret udbytte, hvilket stort set er på linje med væksten i indtjeningen og de frie pengestrømme. Vi har været glade medejere af Jobindex, siden vi etablerede vores position i juni 2019, da vi købte vores første aktier. I 2020 kom Jobindex i betydelig modvind på grund af corona-pandemien, hvorefter selskabet igen fik vind i sejlene i 2021 og i begyndelsen af 2022, da regeringens hjælpepakker fik arbejdsløsheden til at nå et historisk lavt niveau. Uanset det omgivende makroøkonomiske miljø har Jobindex historisk set øget sine markedsandele stabilt og forbedret sin langsigtede rentabilitet, og vi ser frem til at fortsætte vores ejerskabsrejse med vores kapitallette, stærkt pengestrømsgenererende og meget veldrevne danske online jobmarkedsleder.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Danske selskaber