logo
søgeikon

Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank (Landbobanken) viser, hvordan en fokuseret vækststrategi og stærk omkostningsdisciplin kan føre til stærk rentabilitet, også selvom banksektoren er under fortsat pres. Klasse fornægter sig ikke, og Landbobanken er fortsat helt i top blandt samtlige europæiske banker, hvilket i 2020 også blev anerkendt af Moody’s med en opgradering af kreditvurderingen på Landbobanken som udsteder til den høje vurdering af A1. Dette er niveauer over eksempelvis Danske Bank, og faktisk samme kreditsikkerhed, som Japan. To af grundelementerne i den veldrevne bank er nicher og en central kreditpolitik, der kører med en ”Maksimum et A4-ark”-politik, når kreditterne skal vurderes.

Den danske og europæiske banksektor er under pres fra et lavrentemiljø, hvor europæiske centralbanker har haft negative indskudsrenter. I Danmark lider sektoren herudover under, at markedslederen ikke har ført an i markedet og indført negative renter for privatkunder, og dermed har regionalbankerne skulle gå forrest i kampen om at indføre negative indlånsrenter til privatkunder. Med stigningerne i de lange renter i starten af 2021, og ledelsens egne tiltag, vil der efter alt at dømme være en bedre udvikling i rentemarginalen i den kommende tid, hvilket vil være positivt, ikke kun for Landbobanken, men for hele sektoren.

Udlånsefterspørgslen i Danmark har yderligere været begrænset for hele sektoren over de seneste år, hvilket har lagt pres på konkurrencesituationen i bankernes jagt på attraktiv forretning og dermed lagt yderligere pres på rentemarginalen og indtjeningsevnen. Kombineret med øget regulering og stigende kapitalkrav, formår den europæiske banksektor ikke at skabe en, for os, tilstrækkelig attraktiv forrentning af egenkapitalen.

Landbobanken skiller sig ud fra mængden med en fortsat stabil høj rentabilitet. I 2020 forrentede Landbobanken kernekapitalen med 13 procent efter skat, mens de øvrige større danske pengeinstitutter leverede én-cifret forrentning.

Banken er Europas mest omkostningseffektive bank, som den også har været det over det seneste årti. Nedbringelsen af omkostningerne efter overtagelsen af Nordjyske Bank i 2018 er glædeligt gået hurtigere og bedre end forventet, og i det seneste år formåede ledelsen at skære omkostningerne med 2 procent, hvilket bringer omkostningsreduktionen over de seneste 2 år op på hele 10 procent trods vækst i forretningens omfang. Der er et ustandseligt fokus på at optimere forretningen, hvad enten det er i form af fokuseret vækst i udvalgte nicher eller i at fjerne unødvendige omkostninger.

Det er prisværdigt, at Landobanken kan holde omkostningsudviklingen i skak trods stigende IT-relaterede omkostninger. Ligesom i mange andre industrier er der et stærkt potentiale ved i højere grad at benytte sig af nye teknologiske og digitale muligheder. Banken har derudover valgt at centralisere en række funktioner i Danmark.

Omkostningslederskabet er ikke kommet af sig selv, men fra en sund og fornuftig virksomhedskultur, ikke kun i ledelsen, men i hele banken. Selvom Landbobanken er blevet Danmarks tredjestørste bank målt på markedsværdi, har banken formået at fastholde en David-mod-Goliath kultur, som var de fortsat en af industriens mindre spillere.

Skeptiske overfor opkøb – men overtagelse af Frederikshavn-bank virker fornuftig

Ved udgangen af 2020 udgjorde årets omkostninger 36 procent af bankens indtægter. Selvom det er et forspring på omkring 18 procentpoint fra de største danske banker, så er det højere end de 32 procent, som Landbobanken leverede det sidste år inden overtagelsen af Nordjyske Bank. Sammenlægningen med den knap så omkostningseffektive bank har øget nøgletallet, men forventes at kunne blive fortsat forbedret.

Den for sektoren flotte egenkapitalforrentning på 13 procent er ikke kun et udtryk for omkostningseffektiviteten i den vestjyske bank. Der er ligeledes et element af, at Landbobanken har fokus på at identificere attraktive nicher, hvor den kan skabe sig en attraktiv markedsposition, og gennem indgående detaljekendskab skabe en konkurrencemæssig fordel.

Nichestrategien tillader, at bankens personale ikke kun opnår detaljekendskab til forretningspotentiale, men ligeledes bliver bedre til at identificere eventuelle kilder til unødvendige, risici. Vi ser ikke Landbobankens relativt stærke fremgang i nettorenteindtægterne eller gebyrerne som et signal om mere risikovillighed, men derimod, at der lægges fokus, hvor det kan betale sig. Grundet Landbobankens større kapitalbase, er de kommet med i konkurrencen om flere større engagementer, end de var tidligere.

Ringkjøbing Landbobank har et stærkt brand og høj kundetilfredshed, der på begge parametre er helt i top som nummer et blandt danske banker. Dette vurderes at have en stor indflydelse på de skabte resultater. Det er svært at differentiere bankydelser, og hvad den ene bank kan tilbyde, kan andre banker også. Landbobankens stærke omdømme influerer dog bankens konkurrenceevne i en positiv retning.

Meget forsigtig kreditpolitik

Udlånsvæksten i Landobanken var 2 procent gennem 2020, hvilket var en tand lavereend i de foregående år i et marked med negativ vækst. Dette førte til en vækst i nettorenteindtægterne på 7 procent. De samlede indtægter steg med tre procent i året, hvilket i kombination med omkostningsreduktionen betød, at basisindtjeningen alene faldt med tre procent i året trods en fordobling af nedskrivningerne til fremtidige kredittab.

Kreditkulturen i Landbobanken er snu, fornuftig og yderst konservativ. I 2018 bemærkede det danske finanstilsyn da også, at kvaliteten af erhvervsudlån er over gennemsnittet for sammenlignelige banker og finansinstitutter efter en rutineinspektion. De samlede hensættelser på 2,6 milliarder kroner udgør omkring 5,5 procent af de samlede udlån og garantier. Landbobanken vil hellere være konservativ i sine hensættelser, end at påvirke de rapporterede resultater positivt med tilbageførslerne, hvilket var med til at begrænse hensættelsesbehovet sammenlignet med andre større banker, da usikkerheden ellers tog til under pandemien i 2020.

Bankdirektør Jørn Nielsen er kreditansvarlig, som han har været det siden 2009. Jørn Nielsen har været i banken siden 1991, og holder bankens kreditter i stram snor. Det gennemsnitlige årlige tab er så godt som nul over de sidste 30 år. Mere præcist er det under 0,1 procent om året, hvoraf det værste år var 1992. Trods nationaløkonomisk modgang grundet coronavirus i 2020, og måske lidt overraskende, holdt tabsniveauet på 0,1 procent sig faktisk lavere end gennemsnittet fra de sidste 10 år, og på niveau med niveauet siden 1987. Selv i det værste år, 1992, var tabene under 1 procent af udlånsbogen. Ifølge tilsynet er Landbobanken ”karakteriseret ved en stærk, centraliseret kreditorganisation, og der er delegeret relativt lave bevillingsgrænser.”

Det er ikke nogen overdrivelse, at der er en stor centralisering. Alle låneansøgninger af en vis størrelse skal forbi direktionen, hvor Jørn Nielsen sammen med administrerende direktør John Fisker skal godkende låneansøgninger. Instruktionen er forholdsvis lige til – hvis ikke det kan beskrives på én enkelt A4-side, hvorfor banken skal indgå forretningen, og hvad risikoen er, kan det godt glemmes. Er det nødvendigt med meget mere plads til at beskrive forretningsgrundlaget og sikkerhedsstillelsen, er der sikkert unødige risikoelementer i engagementet. Så er det ikke noget for Landbobanken.

Utrolig energi og højt humør

Administrerende direktør John Fisker havde i 2020 sit 25-års jubilæum i banken, og har drevet banken med ukuelig jysk optimisme og købmandskab siden 2012, hvor han tog over efter Bent Naur. Bent Naur og John Fisker var drivkræfterne bag bankens nichestrategi, der fortsat udgør rygraden i banken. Med et kontinuerligt højt energiniveau og godt humør, er John Fisker altid på udkig efter attraktive forretningsmuligheder. Vi kan ikke se, hvorfor han ikke skulle sidde på posten i det næste årti.

Ledelsen har styret banken godt igennem stigende kapitalkrav, hvor kapital er opnået på attraktive prisniveauer. Attraktive prisniveauer er positivt for rentemarginalen i banken, der yderligere er understøttet af, at mere end 70 procent af bankens aktiviteter er baseret på indlån.

Ved identificeringen af nicher søges der efter områder, hvor banken kan opnå en sikkerhed enten i det belånte aktiv eller i en form for sikkerhed i aktivets pengestrømme. Et af områderne, hvor banken har succes, er i finansieringen af overdragelsen af læge- og tandlægeklinikker. Sådanne klinikker kan stille både de løbende pengestrømme og kundekartoteket, i sikkerhed til banken. Banker har i mange år haft et humoristisk ordsprog om, at der kun foretages nedskrivninger på lån til lægeklinikker, hvis der er tale om ludomani eller alkoholisme.

Knap syv procent af udlånsbogen er til finansieringen af vedvarende energi. Særligt vindmølleprojekter var i en årrække et af bankens primære fokusområder, hvor banken kunne få sikkerhed i projekternes pengestrømme, der var kendetegnet ved 20-årige perioder med prisgarantier. Efter denne garantiperiode blev mindsket til 10 år ændrede det attraktiviteten for banken, der derfor flyttede fokus en kende væk. Finansiering af lån til grønne projekter er således ikke noget nyt i det vestjyske.

Historien har set mange lokal- eller regionalbanker, der har flyttet fokus væk fra sit nærområde i jagten på større forretninger. Trods en markant ekspansion væk fra nærområdet i Vestjylland har Landbobanken dog, som nævnt, ikke oplevet nogen forværring af kreditterne. Dette er endnu et tegn på den stærke kreditkultur.

På trods af hvad navnet ellers måtte indikere, er landbrug ikke kerneforretningen i Landbobanken. Landbrug udgør en lav encifret procentdel af udlånsbogen. Disse udlån er hovedsageligt med førsteprioritetssikkerhed og lave belåningsprocenter, hvilket stiller sikkerhed i perioder, hvor landbruget måtte være udfordret.

Ledelsens store optimisme spiller således ikke ind i den løbende opgørelse af bankens hensættelser til eventuelt fremtidige tab. Som nævnt udgør hensættelseskontoen 5,5 procent af samlede udlån og garantier, og dertil kommer, at bankens kernekapitalsprocent er på hele 17 procent. Dette er vel at mærke baseret på Finanstilsynets standardmodel, og ikke en egenudviklet risikomodel. Der tages således ikke højde for den høje kreditkvalitet, og dermed de ekstremt lave kredittab i banken.

Et led i ekspansionen inden for lavrisikoforretninger førte i 2011 til åbningen af et kontor nord for København i Holte, hvor fokus er på serviceringen af velhavende kunder. Regionsdirektør Stig Haldan har ansvaret for at ekspandere denne attraktive forretning, hvor banken har høj kundefastholdelse og -tilfredsstillelse, og kundetilgangen var rekordhøj i 2020. Det er yderligere bankforretning med begrænsede kapitalbehov, hvorfor der er mulighed for god rentabilitet.

De variable omkostninger ved den enkelte bankkunde er særdeles begrænset, og flere indtægter fra samme kunde vil derfor resultere i attraktiv indtjeningsvækst per kunde. Derfor er der god forretning i at optimere mængden af bankforretninger for hver enkelt kunde.

Sektorledende udbytte i ”kriseår”

Det er målet, at egenkapitalen skal udgøre 13,5 procent af de risikovægtede aktiver. Den foretrukne vej hertil er et øget forretningsomfang, hvilket virker særdeles fornuftigt med tanke på den gode værdiskabelse og høje kvalitet i banken. De samlede udlån i banken er 36 milliarder kroner, hvilket svarer til under 5 gange kernekapitalen, ligesom den samlede balance udgør under 7 gange egenkapitalen. Det høje kapitalniveau er påvirket af lavere distribution til medejerne i 2020 grundet Finanstilsynets skærpelser til banker om ikke at udlodde kapital grundet nationaløkonomisk usikkerhed i corona-året 2020. En nedbringelse af kernekapitalen til målsætning på 13,5 procent kan frigøre omkring 1,6 milliarder kroner. Dette svarer til næsten 10 procent af markedsværdien, der kan anvendes til rentabel vækst eller aktionærudlodninger. Landbobanken er således stærkt kapitaliseret, hvilket stiller medejerne godt og mindsker risici.

For året 2021 udlodder Ringkjøbing Landbobank et udbytte på 7 kroner per aktie svarende til et direkte udbytteafkast i overkanten af en procent. Dette havde været højere, hvis det alene stod til ledelsen og bestyrelsen. Udbyttet per aktie voksede med 18 procent om året fra 2010 til 2019, og det lavere udbytte for 2020 er alene grundet myndighedernes skærpede kapitalkrav. Den stærke kapital i Landbobanken betyder uændret udbyttekapacitet, og der havde været udbyttevækst uden myndighedernes krav.

Aktietilbagekøbet blev sat på hold af samme grund i 2020, hvor Landbobanken glædeligt fik udloddet udbyttet på 11 kroner for 2019, inden der kom skærpelser.  Der er lanceret et tilbagekøbsprogram på 255 millioner kroner i starten af 2021 svarende til 1,5 procent af markedsværdien. Den samlede udlodningsprocent er således klart højest blandt danske banker, hvilket bevidner om, at Finanstilsynet kan anerkende den stærke kapitalisering. Vi forventer, at der vil komme yderligere aktietilbagekøb i fjerde kvartal af 2021, hvor John Fisker har udtalt, at han skylder aktionærerne deres penge, som Landbobanken har været nødsaget til at beholde. Finanstilsynets restriktioner på udlodninger slutter ved udgangen af tredje kvartal.

Udlodningsprocenten har tidligere været lavere end for mange andre større banker, men stigende hos Landbobanken. Der er dog den helt grundlæggende forskel fra de fleste andre europæiske banker, at Ringkjøbing Landbobank er i stand til at anvende kapital til at skabe attraktiv vækst, hvilket ikke ses i betydeligt omfang hos større banker. Vi ser det derfor som en fornuftig allokeringsdisciplin ikke at udlodde hele overskuddet.

Det er dog ikke i gode tider, at kvaliteten af en bank skinner igennem. Det er tværtimod, når skyerne trækker ind over økonomien, og ikke alle bankkunder kan betale til tiden. Det historiske perspektiv er derfor grundlæggende vigtigt for at validere denne kvalitet.

Et tilbagesyn til den finansielle krise i 2008 og 2009 viser, at Landbobanken kom stærkt gennem krisen uden hybridlån i hverken bankpakke I eller II. Alle årene var forrentningen af egenkapitalen over 12,5 procent – et niveau der er betydeligt over den gennemsnitlige europæiske bank selv her ti år senere, selv i år hvor øget usikkerhed har lagt ekstra pres på hensættelsesbehov. Dette er i vores bog et stort kvalitetsstempel for Landbobanken.
Øvrige Danske selskaber