logo
søgeikon

Ringkjøbing Landbobank

Sund fornuft, engagement og visioner er gammeldags bankdyder, men dyder, som Ringkjøbing Landbobank har bevaret, og som har vundet stor respekt takket være selskabets guldrandede forretning. I en branche med tvivlsom overordnet evne til værdiskabelse skiller Ringkjøbing Landbobank sig ud fra mængden.Sund fornuft, engagement og visioner er gammeldags bankdyder, men dyder, som Ringkjøbing Landbobank har bevaret, og som har vundet stor respekt takket være selskabets guldrandede forretning. I en branche med tvivlsom overordnet evne til værdiskabelse skiller Ringkjøbing Landbobank sig ud fra mængden.

Ringkjøbing Landbobank blev grundlagt i 1886 i en lille region i det vestlige Danmark, hvor lokalbefolkningen så et finansieringsbehov, som ikke blev dækket af datidens små regionale sparekasser. Når vi ser tilbage på den spæde start, kan vi identificere tydelige træk, der stadig er en central del af Ringkjøbing Landbobank den dag i dag.

I en jubilæumsbog fra 1936 beskrives den første ledelse som stærke personligheder med god medfødt menneskeforstand, indsigt og erfaring, og var stærke karakterer. Deres grundholdning var, at banken til enhver tid først og fremmest skulle være solid. Mens solen er stået op og gået ned, samfundet har udviklet sig, og banken er vokset markant, er denne holdning stadig en kerneværdi for Ringkjøbing Landbobank.

Ringkjøbing Landbobank

Banksektoren er grundlæggende for samfundet, men ikke for vores strategi

Banker er på mange måder en generisk forretning, hvor ydelserne en bank kan tilbyde ligeså kan tilbydes af andre banker, og banksektorens langsigtede evne til strukturelt og forudsigeligt at levere attraktive og tilfredsstillende afkast af kapitalen er yderst tvivlsom. Vi oplever dog, at Ringkjøbing Landbobank skiller sig ud fra mængden af flere årsager, som vi vil dykke ned i.

Samlet set har en bank tre indtægtskilder. Først er der rentemarginalen på kundernes indlån (forskel på hvad der betales i indlånsrente og hvad banken kan tjene på kapitalen andetsteds) og dernæst rentemarginalen på lån til kunderne (forskellen på hvad kunden betaler i rente og hvad det koster banken at fremskaffe kapitalen). Endeligt er der gebyrerne, som banken opkræver fra kunderne, baseret på valget af services og ydelser tilbudt fra banken. En banks evne til at opnå en sund rentabilitet afhænger således af, at den omhyggeligt udvælger områder med attraktive indtjeningsniveauer (på både indlån og udlån) eller gebyrer og kombinerer dette med en solid omkostningsdisciplin. Det er således vigtigere at være den mest omkostningseffektive leverandør, jo mindre differentieret produktsortimentet er.

På grund af rentefaldet de sidste 3 årtier og det lovgivningsmæssige pres på kapitalkravene i banker efter den globale finanskrise i 2008 til 2009 har banksektorens rentabilitet været under strukturelt pres. At Ringkjøbing Landbobank er den eneste bank i vores porteføljer – og sandsynligvis også den eneste, du vil se fremadrettet – skyldes industriens generelt manglende evne til at skabe et strukturelt tilfredsstillende kapitalafkast. Og denne manglende evne vil sandsynligvis fortsætte, selv med mere medvind fra stigende renter.

Da én af tre indtægtskilder forsvandt

De meget lave, og endda negative indlånsrenter, primært på indlån for private bankkunder, fjernede i vid udstrækning den ene af disse tre indtægtskilder og gjorde endog en indtægt til en omkostning. Den danske og europæiske banksektor har været under et enormt pres gennem det seneste årti på grund af det lave renteniveau med negative indlånsrenter. Med de kommende rentestigninger og højere (om end stadig historisk set relativt lave) renter vil den europæiske banksektor igen være i stand til at få renteindtægter på indlån og egenkapital. Dette giver kraftig medvind i indtægterne, der vil være endnu mere positiv for velkapitaliserede banker med overskud på privatkundeindlån. På tværs af banksektoren skulle det være indtjeningsfremmende og øge egenkapitalforrentningen i en branche, der har haft svært ved at levere mere end et højt encifret afkast. I modsætning til størstedelen af branchen har Ringkjøbing Landbobank konsekvent været i stand til at levere en egenkapitalforrentning på mere end 12 procent, og banken har i gennemsnit ligget over 15 procent takket være en robust omkostningsstyring og en disciplineret udlånsvækst, selv om banken fortsat har en meget konservativ kapitalisering.

For Ringkjøbing Landbobank forventes renteindtægterne at blive forbedret med op til 1 milliard kroner, hvis Den Europæiske Centralbanks indlånsrente stiger til 3 procent. Dette forventes at ske gennem en kombination af højere nettorenteindtægter på egenkapitalen, genetableringen af indlånsmarginalen, særligt på privatkunder, på 47 milliarder kroner i indlån. Sidst vendes den negative effekt af ikke at have tilskrevet negative indlånsrenter af de første 100.000 kroner på privatkundeindlån. Disse op til 1 milliard kroner kan sammenlignes med nettorenteindtægter på lidt under 1,7 milliarder kroner i 2022, og de repræsenterer således en potentiel stigning på mere end 50 procent.

Desuden er dette den type omsætningsstigning, der ikke kræver yderligere omkostninger, investeringer eller egenkapital, og ledelsen forventer at omkostningerne i 2023 vil have en helt anderledes og mere begrænset stigning på 7 procent, hvorfor det allerede imponerende og markedsledende omkostningsniveau på 31 kroner per 100 kroner i indtægter i 2022 forventes at falde til omkring 27 kroner. Det gør Ringkjøbing Landbobank til den mest omkostningseffektive bank i Europa og sandsynligvis også på verdensplan.

Fremragende omkostningsdisciplin

Det er vores vurdering, at omkostningsbudgettet til områder, der ikke er forretningsfremmende, holdes i særdeles stram snor og formentlig endda er nedadgående. Samtidig investerer banken fortsat i effektivitets- og forretningsfremmende initiativer, som eksempelvis kundetilgang gennem kundevendte medarbejdere, hvor det vurderes nødvendigt og værdiskabende.

Banken har et konstant fokus på at optimere sin forretning, hvad enten det er i form af fokuseret vækst i udvalgte nicher eller ved at skære ned på uproduktive omkostninger.

Det er beundringsværdigt, at Ringkjøbing Landbobank har kunnet fastholde en meget moderat vækst i omkostningerne på trods af stigende IT-relaterede omkostninger. Som i mange andre brancher er der i banksektoren et stort potentiale for i højere grad at udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder. Derudover har Ringkjøbing Landbobank valgt at centralisere en række funktioner i Danmark, i modsætning til storbanker som Nordea og Danske Bank, der har valgt at outsource disse funktioner til lavprislande.

Dette fokus på omkostningsstyring er ikke dukket op ud af det blå, det kan derimod tilskrives en sund og fornuftig virksomhedskultur, ikke kun i ledelsen, men i hele banken. Selvom Ringkjøbing Landbobank ligger på en tredjeplads blandt Danmarks største børsnoterede banker målt på markedsværdi, har den alligevel formået at fastholde den samme David-mod-Goliat-kultur, som den havde, mens den var blandt de mindre aktører i branchen.

Mens resten af sektoren kæmpede med at levere tilfredsstillende egenkapitalforrentning i lavrentemiljøet, rapporterede Ringkjøbing Landbobank afkast i den gode ende af tierne selv i 2021 og 2022 og omkring 19 procent efter skat i 2022. Med genindførelsen af positive renter og genetableringen af indlånsmarginerne forventer vi, at dette vil stige pænt over 20 procent i de kommende år på trods af en betydelig overkapitalisering, hvor en justering allerede ville have skubbet nøgletallet over 20 procent i de seneste par år.

Organisk vækst kombineret med få udvalgte opkøb

Den for sektoren imponerende egenkapitalforrentning på 19 procent er ikke kun et udtryk for, hvor omkostningseffektiv den vestjyske bank er. Det skyldes også, at Landbobanken har fokus på at identificere attraktive nicher med lav risiko, hvor der kan opbygges en attraktiv markedsposition, og skabes en konkurrencefordel gennem indgående kendskab til disse nicher.

Denne nichestrategi giver ikke blot bankens medarbejdere mulighed for at få et detaljeret kendskab til forretningspotentialet, men også mulighed for at blive bedre til at identificere eventuelle kilder til unødvendige risici. Vi ser ikke Ringkjøbing Landbobanks relativt robuste vækst i nettorenteindtægter og gebyrer over de seneste år som et udtryk for en større risikovillighed, men snarere som, at banken fokuserer på områder, hvor der er den rette kombinationer af rentable engagementer og udlånsefterspørgsel. Takket være sit øgede kapitalgrundlag som følge af vækst er banken kommet med i konkurrencen om at vindeforretning hos flere af de større kunder, end den tidligere har kunnet.

Ringkjøbing Landbobank har et stærkt brand og en høj kundetilfredshed, og banken er på begge parametre blevet vurderet som nummer et blandt danske banker. Dette har sandsynligvis haft stor indflydelse på væksten i kundeforhold. Det er svært at differentiere bankydelser. Det, som en bank kan tilbyde, kan andre også tilbyde – ud over kundeorienteret rådgivning og hurtig beslutningstagning. Ringkjøbing Landbobanks stærke omdømme har dog en positiv indvirkning på konkurrenceevnen.

Udlånsvæksten i Ringkjøbing Landbobank nåede i 2021 og 2022 op på henholdsvis 14 og 17 procent , som især var drevet af projekter inden for vedvarende energi inden for biogas og solenergi, velhavende privatpersoner og lån med førsteprioritets sikkerhed. Væksten i nettorenteindtægterne steg til 25 procent i 2022, da den forhøjede udlånsvækst fra tidligere år skabte et solidt fundament for vækst. De samlede indtægter voksede med 18 procent for året, og det betød sammen med en lavere vækst i omkostningerne på 9 procent, at driftsindtjeningen steg med 22 procent.

Forsigtig kreditpolitik

Kreditkulturen i Ringkjøbing Landbobank er klog, fornuftig og yderst konservativ. At sige, at banken er stærkt centraliseret, er ingen overdrivelse. Alle låneansøgninger af en vis størrelse skal forbi direktionen, hvor Jørn Nielsen sammen med administrerende direktør John Fisker skal godkende dem. Instruktionen er forholdsvis lige til – hvis ikke det kan beskrives på én enkelt A4-side, hvorfor banken skal indgå forretningen, og hvad risikoen er, kan man lige så godt glemme det. Er det nødvendigt med mere plads til at beskrive forretningsgrundlaget og sikkerhedsstillelsen, er der sikkert unødige risikoelementer i engagementet, og så er det ikke noget for Ringkjøbing Landbobank.

Bankdirektør Jørn Nielsen har været kreditansvarlig siden 2009. Jørn Nielsen har været i Ringkjøbing Landbobank siden 1991, og han holder bankens kreditter i stram snor. Det gennemsnitlige årlige tab har været så godt som 0 over de sidste 35 år. Mere præcist er det under 0,1 procent om året, hvoraf det værste år var 1992, på trods af den midlertidigt hårde nationaløkonomiske modvind forårsaget af den globale finanskrise i 2008 til 2009 og pandemien i 2020. Selv i 1992 udgjorde tabene mindre end 1 procent af de samlede udlån.

De samlede hensættelser på 2,3 milliarder kroner svarer til godt 4 procent af bankens samlede udlån og garantier, hvilket er markant større end for den resterende banksektor. Ringkjøbing Landbobank vil hellere være konservativ i sine hensættelser, end den vil påvirke de rapporterede resultater positivt med tilbageførsler. Dette er også med til at begrænse behovet for yderligere hensættelser sammenlignet med andre større banker, når der er mørkere skyer i horisonten. Hvor solid banken fortsat er, understreges af kreditvurderingen A1 fra Moody’s, som banken har haft siden 2020. Det er højere end Danske Banks vurdering og må derfor betragtes som en blåstempling.

Utrolig energi og højt humør

Administrerende direktør John Fisker har drevet banken med ukuelig jysk optimisme og købmandskab siden 2012, hvor han tog over efter Bent Naur. Bent Naur og John Fisker var drivkræfterne bag bankens nichestrategi, der fortsat udgør rygraden i Ringkjøbing Landbobank. Med sit altid høje energiniveau og gode humør er John Fisker konstant på udkig efter attraktive forretningsmuligheder med lav risiko. Vi ser ingen grund til, at han ikke skulle sidde på direktørposten de kommende år.

Ledelsen har styret banken godt igennem øgede kapitalkrav, hvor eventuelle kapitalbehov foruden driften er opnået på attraktive prisbetingelser. Attraktive prisbetingelser er positivt for rentemarginalen i banken, der yderligere er understøttet af, at mere end 70 procent af bankens aktiviteter er finansieret af indlån, da indlån er den kapitalkilde med vel nok de laveste omkostninger.

Når banken identificerer nicher, søger den efter områder, hvor der kan opnås en form for sikkerhedsstillelse, enten i form af det aktiv, der er stillet som sikkerhed, eller i form af sikkerhed i aktivets pengestrømme. Et af de områder, hvor banken har haft stor succes, er finansiering af ejerskifte i private læge- og tandklinikker, som kan stille deres løbende pengestrømme og kundekartoteker som sikkerhed for banken. Ringkjøbing Landbobank har i mange år med et glimt i øjet sagt, at der kun foretages nedskrivninger på lån til lægeklinikker, hvis lægeklinikken rammes af ludomani eller alkoholisme.

Knap otte procent af bankens udlån går til finansiering af vedvarende energi med en stigende andel af biogas- og solenergiprojekter de seneste år. Disse har oplevet en stærk organisk udlånsvækst på områder, hvor Ringkjøbing Landbobank har identificeret en niche med de rette attraktiviteter og dermed opnået indgående viden og stærke kompetencer.

Historisk set har mange lokale eller regionale banker flyttet deres fokus væk fra deres lokalområde og i stedet søgt større forretningsmuligheder uden for deres kernekompetencer. Trods en fortsat ekspansion væk fra lokalområdet i Vestjylland har Ringkjøbing Landbobank ikke oplevet nogen nedgang i kreditkvaliteten. Dette er endnu et tegn på bankens sunde kreditkultur.

På trods af hvad navnet ellers antyder, er landbrug ikke kerneforretningen i Ringkjøbing Landbobank. Landbrug udgør kun en lav encifret procentdel af udlånene. Disse udlån er hovedsageligt med førsteprioritets sikkerhed og lave belåningsprocenter, hvilket giver sikkerhed i perioder, hvor landbruget måtte være udfordret.

Ledelsens urokkelige optimisme har således kun ringe indflydelse den løbende opgørelse af bankens hensættelser til eventuelt fremtidige tab. Disse hensættelser udgør som nævnt 4 procent af de samlede udlån og garantier, og derudover udgør bankens egenkapital næsten en femtedel af de risikovægtede aktiver. Dette er vel at mærke baseret på Finanstilsynets standardmodel, og ikke en egenudviklet risikomodel. Der tages således ikke højde for den høje kreditkvalitet – og dermed heller ikke de ekstremt lave kredittab – i banken.

Et led i ekspansionen inden for lavrisikoforretninger førte i 2011 til åbningen af et kontor nord for København i Holte, hvor fokus er på velhavende privatkunder, såkaldt private banking. Regionsdirektør Stig Haldan har ansvaret for at ekspandere denne attraktive forretning, hvor banken har høj kundefastholdelse og -tilfredshed, og kundetilgangen var i 2021 og 2022 rekordhøj. Det er ydermere bankforretning med begrænsede kapitalbehov, hvorfor der er mulighed for god rentabilitet.

Væksten inden for private banking-området er blevet styrket af opkøbet af Banque Internationale Luxembourgs (BIL) danske aktiviteter og det strategiske partnerskab med Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Begge virksomheder var for små og for omkostningstunge til at være attraktive virksomheder for deres tidligere ejere. Dette har været med til at drive den stærke indlånsvækst, hvor der er en solid mulighed for øget omkostningsdisciplin. Mens omkostningsprocenterne inden for private banking er højere end for andre bankområder i Landbobanken, kræver væksten meget lidt kapital og er derfor en tiltalende indtægts- og indtjeningskilde. Ringkjøbing Landbobank investerer yderligere i ekstra personale for at sikre, at man optimerer de områder, hvor man kan betjene disse velhavende privatpersoner. Meromkostningerne ved yderligere bankforretninger med en eksisterende kunde er lave, og det er derfor rentabelt at optimere antallet af bankaftaler med hver enkelt kunde.

Solid kapitalfordeling samtidig med at vækstsporet fastholdes

Bankens mål er, at egenkapitalen skal udgøre 13,5 procent af de risikovægtede aktiver. Den foretrukne vej hertil er et øget forretningsomfang, hvilket virker særdeles fornuftigt med tanke på den gode værdiskabelse og høje kvalitet i banken. Bankens samlede udlån udgør til 49 milliarder danske kroner, hvilket svarer til lidt over 5 gange egenkapitalen – til sammenligning er dette mere end 11 gange i de største skandinaviske banker, Danske Bank og Nordea. Derudover udgør Ringkjøbing Landbobanks samlede balance cirka 7,5 gange egenkapitalen. En nedbringelse af kernekapitalen til målsætningen på 13,5 procent kan frigøre omkring 1,8 milliarder kroner. Dette svarer til godt seks procent af markedsværdien, der kan anvendes til at finansiere rentabel vækst eller aktionærudlodninger. Ringkjøbing Landbobank har således et solidt kapitalgrundlag, hvilket stiller medejerne, som os, godt og mindsker risici.

For 2022 var Ringkjøbing Landbobanks udbytte til aktionærerne 7 kroner per aktie, hvilket svarer til et direkte afkast af udbytte på lidt under 1 procent. Dertil kommer et betydeligt aktietilbagekøbsprogram på 770 millioner kroner svarende til 3 procent af markedsværdien, og de samlede aktionærudlodninger udgør 65 procent af overskuddet for 2022.

Udlodningsprocenten er lavere end for mange andre større banker. Der er dog den helt grundlæggende forskel fra de fleste andre europæiske banker, at Ringkjøbing Landbobank er i stand til at udnytte kapitalen til at skabe værdiskabende vækst, hvilket ikke ses i betydeligt omfang hos større banker. Vi sætter pris på, når vores selskaber kan investere yderligere kapital i sin drift til en god forrentning. Vi ser det derfor som en fornuftig allokeringsdisciplin i Ringkjøbing Landbobank ikke at udlodde hele overskuddet.

Det er dog ikke i gode tider, at kvaliteten af en bank skinner igennem. Det er i økonomiske nedgangstider, og når kunderne ikke er i stand til at betale til tiden, at vi ser en banks sande karakter. Det historiske perspektiv er derfor grundlæggende vigtigt for at validere denne kvalitet.

Et tilbageblik på finanskrisen i 2008 til 2009 viser, at Ringkjøbing Landbobank kom stærkt igennem krisen og uden behov for hybridlån fra regeringens to hjælpepakker. I alle årene var forrentningen af egenkapitalen over 12,5 procent – et niveau der er betydeligt over den gennemsnitlige europæiske bank selv her 10 år senere. Det er efter vores opfattelse et stort kvalitetsstempel for Ringkjøbing Landbobank.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Danske selskaber