logo
søgeikon

SimCorp

SimCorp er med til at sætte den teknologiske standard i den attraktive og voksende nicheindustri for porteføljestyringssystemer. Det sker gennem vedholdende og betydelige investeringer i selskabets markedsledende softwareløsning. Fra sin ledende position tager SimCorp markedsandele, mens salget til den eksisterende loyale kundebase øges støt. Profitabiliteten er høj, kapitalbindingen er lav og de frie pengestrømme vokser. SimCorp er et selskab lige efter vores drejebog.

Porteføljestyringssystemer er indbegrebet af et nichemarked. SimCorp har således identificeret et globalt adressérbart marked på omkring 1.300 potentielle kunder, der hver især har mere end 20 milliarder amerikanske dollar under forvaltning. Geografisk udgør Europa, Mellemøsten og Afrika 45 procent af verdensmarkedet, mens Nordamerika og Asien udgør henholdsvis 40 procent og 15 procent. På kundesegmenter er markedet omtrent ligeligt fordelt mellem kapitalejere, eksempelvis pensionskasser og fonde, og kapitalforvaltere, der forvalter midler på vegne af kapitalejere. De seneste år har SimCorp i stigende grad rettet fokus mod kapitalejere, hvor der opleves en større vilje og evne til at tage beslutningen om at investere i et professionelt porteføljestyringssystem.

SimCorps primære produkt hedder SimCorp Dimension. Ved udgangen af 2021 havde over 200 kunder valgt at benytte SimCorp Dimension. Dette svarer til en global markedsandel på 16 procent. Med et abonnement på SimCorp Dimension kan kunderne overvåge alle deres investeringer baseret på realtidsopdaterede og præcise data. Funktionaliteten inkluderer blandt andet overvågning af risikoeksponeringer, overholdelse af investeringsretningslinjer, information og værktøjer til hjælp i forbindelse med investeringsbeslutninger samt udarbejdelse af rapporteringsmateriale til eksterne og interne interessenter.

SimCorp headquarter

SimCorps største konkurrent er kapitalforvalteren Blackrock, som med systemet Aladdin har en global markedsandel på omtrent 20 procent. SimCorp anerkender Aladdin som en dygtig konkurrent, og systemet står specielt stærkt på sit hjemmemarked i Nordamerika. Det faktum at Aladdin er ejet af en kapitalforvalter bør dog være en ulempe i forhold til salg af systemet til konkurrerende kapitalforvaltere. Udover SimCorp Dimension og Aladdin er der kun få andre udbydere af porteføljestyringssystemer som følge af en periode med konsolidering blandt SimCorps konkurrenter. De øvrige udbyderes systemer er ikke af samme kvalitet som de back-to-back-integrerede løsninger, SimCorp Dimension og Aladdin, og cirka 65 procent af det adressérbare marked anvender således enten mindre konkurrencedygtige tredjepartssystemer eller egenudviklede løsninger. Vi finder det positivt for SimCorps vækstmuligheder, at der de facto kun er to professionelle udbydere i markedet og mange kunder med ikke-konkurrencedygtige systemer, der på sigt skal skiftes ud.

Fra kælderen til skyen

Et porteføljestyringssystem er dybt integreret i mange væsentlige dele af kundens daglige drift, og systemet er derfor en særdeles kritisk komponent i kundens forretning. Den altoverskyggende langsigtede konkurrenceparameter er derfor systemets kvalitet og evne til at dække kundens behov på en effektiv og altid pålidelig måde. 

For at kunne fastholde sin position som teknologileder, tiltrække nye kunder og sælge udvidede og forbedrede softwareløsninger til eksisterende kunder investerer SimCorp betydelige summer i produktudvikling. Selskabet har en udviklingsafdeling med 600 ansatte svarende til 30 procent af det samlede antal ansatte, og selskabet investerer årligt mere end 90 millioner euro i udvikling svarende til hver femte omsætningseuro. Udviklingsafdelingen har i mange år været under kompetent ledelse af Georg Hetrodt.

SimCorps udviklingsfokus drives i høj grad af kundernes efterspørgsel og sker ofte i samarbejde med kunderne og delvist for kundernes regning. Med udgangspunkt i kundeønsker, som for eksempel “nye regulatoriske rapporteringsværktøjer”, “mere sofistikerede værktøjer til brug i forbindelse med porteføljesammensætning under hensyntagen til ESG” eller “inkludering af nye aktivklasser såsom Private Equity og Private Debt”, udvikler SimCorp nye eller forbedrede moduler, som tilbydes til eksisterende og potentielle kunder med øget kundetilfredshed og styrkelse af SimCorps konkurrencekraft til følge.

Som teknologileder sætter SimCorps udviklingsafdeling baren højt, og virksomheden har blandt andet sat industristandarden for en såkaldt ’investment book of record’ (IBOR). IBOR fungerer ved, at en handel i et værdipapir med det samme registreres overalt i systemet, hvad enten det er i porteføljeforvalterens oversigt over porteføljen eller i regnskabsafdelingens systemer, så alle opgørelser kan opdateres korrekt. 

Udover at medvirke til at sætte industristandarder og hjælpe kunderne med ny og forbedret funktionalitet, har SimCorp også investeret betydeligt i at kunne imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter outsourcing af IT-funktioner. Førhen blev Simcorps software driftet af kundens IT-medarbejdere fra en server placeret i kundens kælder, men nu vælger flere og flere at gøre brug af SimCorps tilbud om at overtage driften af systemet med softwaren lagret i “skyen” (cloud). I løbet af 2021 kom yderligere 8 SimCorp Dimension kunder på SimCorps cloud-løsning, så det samlede antal nu er 34 svarende til lidt over 15 procent af den samlede kundebase.

Et skift til SimCorps cloud-løsning inkluderer mange fordele for kunden herunder reducerede omkostninger til IT-investeringer, besparelser på drift og vedligeholdelse af IT-systemer, hurtigere og sikrere implementering af ny funktionalitet og reduceret data- og driftsrisiko. Disse fordele kan SimCorp tage sig betalt for, og pengestrømmene fra en fuld cloud-kunde kan således være op til tre gange større end for en tilsvarende kunde, der selv drifter sin SimCorp Dimension løsning. Lagerpladsen i SimCorps cloud-løsning leveres som et videresalg af henholdsvis IBMs Private Cloud eller Microsofts Azure med en dækningsgrad, der ligger under SimCorps gennemsnit. Den lavere dækningsgrad opvejes dog af besparelser i forbindelse med en mere effektiv distribution af ny software til kunderne samt generel operationel gearing. Overskudsgraden på en cloud-kunde er derfor samlet set sandsynligvis på niveau med SimCorps generelle overskudsgrad.

Genåbningen vil sætte gang i salget til nye kunder

Erhvervelsen af et porteføljestyringssystem er både en stor økonomisk investering og samtidig også en stor organisatorisk beslutning. Salgsprocesserne er lange og kræver betydelig interaktion med kunden, som skal uddannes i systemets funktionaliteter og betrygges i kompatibiliteten med den resterende del af kundens forretning og arbejdsprocesser.

På grund af pandemien har SimCorp ikke i samme omfang som normalt kunnet mødes med potentielle nye kunder og afholde gruppeseminarer med præsentation af og uddannelse i selskabets løsninger. Det har forsinket de allerede lange salgsprocesser. I 2021 fik SimCorp 7 nye SimCorp Dimension kunder, hvilket er lidt under den historiske gennemsnitlige tilgang på omkring 10 nye kunder om året. 

På trods af den lavere tilgang af nye kunder i 2021 ser vi flere grunde til optimisme. Dels vandt SimCorp alle de kontrakter, der nåede frem til underskrift, som de havde budt ind på. Dette bekræfter selskabets stærke langsigtede konkurrenceevne. Dels kom tre af de nye kunder gennem den nye “custodian” partnersalgskanal, som dermed allerede nu viser lovende takter i forhold til at udvide SimCorps kommercielle rækkevidde – potentielt også udenfor det historiske kernemarked. Alle nye SimCorp Dimension kunder på nær én tilvalgte SimCorps front office modul, som før en betydelig udviklingsindsats var den mindst konkurrencedygtige del af systemet – specielt på det nordamerikanske marked. Ligeledes tilvalgte alle på nær én SimCorps cloud-løsning, hvilket bestyrker os i vores optimisme om det kommercielle potentiale.

Efter et år med ordretørke i det franske marked, som Emmanuel Colson med succes har været ansvarlig for siden 2013, var det betryggende at se 2 nye SimCorp Dimension kontrakter underskrevet i 2021. Den ene var endda af betydelig størrelse med kapitalforvalteren, Comgest.

På det vigtige nordamerikanske marked, som udgør 40 procent af SimCorps samlede potentielle marked, blev det til 2 nye kunder i et ellers udfordret år med ekstraordinært træge salgsprocesser som følge af pandemien. Det nordamerikanske marked har siden 2014 været dygtigt ledet af James Corrigan med generelt stigende succesrater.

I takt med at verden genåbner efter pandemien, og med udgangspunkt i SimCorps stærke konkurrenceevne som teknologileder, vurderer vi, at SimCorp står særdeles stærkt positioneret til igen for alvor at kunne tage kampen op om nye kunder i de kommende år. På det nordamerikanske marked har SimCorp igangsat et målrettet salgsinitiativ, hvor tidligere administrerende direktør, Klaus Holse, i samarbejde med James Corrigan og hans stærke amerikanske team vil tilsikre at salgsindsatsen designes og målrettes på mest effektiv vis. På trods af, at de sidste år har været træge, så er mere end halvdelen af SimCorps nuværende amerikanske kunder kommet til under James Corrigans lederskab siden 2014, og vi ser frem til, at SimCorp fremover forløser sit nordamerikanske potentiale yderligere.

Kunderne bliver og køber mere

Mens trægheden i salgsprocessen er en hæmsko i jagten på nye kunder, er den positiv for fastholdelsen af eksisterende kunder. SimCorps integrerede systemløsninger er kritisk vigtige for kunden, hvilket skaber høje omkostninger i forbindelse med et eventuelt systemskifte. En sådan proces er både bekostelig, tidskrævende og risikabel, så når først en kunde er kommet på systemet, så er kundeforholdene typisk meget lange og med betydelige muligheder for mersalg. SimCorp fastholder tæt på alle kunder hvert år, og når SimCorp mister en kunde, er det typisk fordi, at kunden stopper sin forretning eller bliver overtaget. Det er yderst sjældent, at SimCorps kunder skifter til konkurrenternes løsninger.

SimCorp Dimension kan løse så godt som alle systemmæssige opgaver, som kunderne måtte have, og med tilføjelsen af de cloud-baserede services, kan selskabet nu også tilbyde at håndtere en endnu større del af kundernes værdikæde. Det betyder dog langt fra, at alle kunder har købt adgang til alle moduler og services. Under fem procent af den samlede SimCorp Dimension kundebase abonnerer således på SimCorps fulde produktudbud, og selvom at ikke alle services er relevante for alle kunder, vurderes potentialet for mersalg til eksisterende kunder til at være ganske betydeligt.

I SimCorp er de opmærksomme på dette, og i 2019 lavede ledelsen en strategisk tilpasning, således at en større del af salgsstyrken nu fokuserer på at optimere kundernes brug af systemet. Målet er, at kunden skal få så meget ud af sine moduler som muligt, men selvfølgelig også, at SimCorp skal forsøge at identificere, hvor der kan sælges yderligere moduler, flere brugere og/eller nye services til kunden. Dette inkluderer selvsagt den føromtalte konvertering af eksisterende kunder til SimCorps cloud-løsning og tilhørende services, som estimeres at kunne øge pengestrømmen fra kunden med op til tre gange. Af SimCorps over 200 SimCorp Dimension kunder er lidt over 34 konverteret til en cloud-løsning ved udgangen af 2021 hvoraf 8 konverterede i løbet af året. Over tid forventes stort set alle kunder at konvertere og mersalgspotentialet til den eksisterende kundebase er således ganske betydeligt. SimCorps administrerende direktør og tidligere driftsdirektør, Christian Kromann, er tæt involveret i processerne og spiller en central rolle i at styrke SimCorps fokus på og eksekvering af mersalg.

Betydelig vækst i omsætning og indtjening

Siden 2016 har SimCorp solgt retten til at anvende softwaren som abonnementsordninger, der typisk løber over perioder på 6 til 7 år. Fra tidligere at have solgt systemet med betydelige betalinger ved erhvervelse, er betalingerne i dag delt op i årlige rater. Overgangen fra de tidligere betydelige up-front betalinger til nu løbende abonnementsbetalinger har SimCorp udnyttet til mersalg, og de løbende betalinger per kunde er således højere på abonnementsordningen. Som aktionærer glæder vi os over SimCorps langsigtede købmandskab, også selvom den regnskabsmæssige behandling af abonnementsbetalinger betyder en reduceret sammenhæng mellem det bogførte salg og de realiserede pengestrømme. Det er beklageligt, når nu den underliggende forretning er så relativt simpel, men regnskabsreglerne står selvfølgelig ikke til at ændre.

For at imødekomme den regnskabsmæssige støj og øge transparensen til den underliggende værdiskabelse har SimCorp fra 2022 valgt at offentliggøre årlige målsætninger for væksten i det rapporterede salg såvel som i den “kontraktuelt sikrede årligt tilbagevendende omsætning” – den såkaldte “ARR”. For et selskab der i stigende grad sælger på abonnement, er førstnævnte særdeles volatil på grund af regnskabsreglerne, mens sidstnævnte giver et mere stabilt billede af væksten i den underliggende abonnementsforretning. I 2021 udgjorde SimCorps ARR 273 millioner euro svarende til 55 procent af selskabets samlede omsætning på 496 millioner euro. For 2022 er det selskabets målsætning at vokse den samlede omsætning med mellem 7 og 12 procent og ARR med mellem 10 og 15 procent. På lang sigt er ledelsens målsætning en tocifret årlig omsætningsvækst. Det er en målsætning, vi bestemt finder opnåelig med tanke på SimCorps teknologi- og markedslederskab, store muligheder for at tage markedsandele og betydelige muligheder for væsentlige mersalg til sin loyale eksisterende kundebase.

SimCorps betydelige langsigtede vækstmuligheder skal realiseres gennem fortsat udvikling af selskabets førende softwareløsninger, og ledelsen har derfor besluttet at accelerere udviklingsinvesteringerne. For 2022 forventer SimCorp således, at udviklingsomkostningerne vil udgøre omkring 20 procent af omsætningen mod lidt over 18 procent året før. For 2022 betyder det, at indtjeningen fra driften forventes at udgøre mellem 23 og 26 euro per 100 euro omsætning hvilket – på grund af vækstinvesteringerne – ligger lidt under det historiske niveau på mellem 25 og 28 euro per 100 euro omsætning. Ledelsens ambition er, udover at drive selskabets vækst, at investeringerne over tid vil øge indtjeningsmarginerne. Vi forventer, at indtjeningsmarginen kan komme op i nærheden af 30 euro per 100 euro omsætning, som det ses hos markedsledende softwareleverandører på andre markeder. 

Samlet set forventer vi, at SimCorp langsigtet vil kunne levere pæn tocifret vækst i indtjeningen efter skat. I tillæg til den høje indtjeningsvækst afspejles kvaliteten af SimCorps forretning i afkastet på den investerede kapital eksklusive goodwill på 45 procent. Selskabets frie pengestrømme er solide og voksende takket være den høje og voksende indtjening fra driften samt et stort set ikkeeksisterende investeringsbehov i anlægsaktiver på under én procent af salget. De forventede frie pengestrømme på godt 110 millioner euro i 2022 udgør 3,4 procent af selskabets markedsværdi, hvilket afspejler en attraktiv værdiansættelse for et selskab med SimCorps betydelige vækstudsigter.

Stærk ledelse

Implementeringen af de strategiske beslutninger i SimCorp drives af administrerende direktør Christian Kromann og finansdirektør Michael Rosenvold. Christian Kromann kom til SimCorp i 2019 som driftsdirektør med kommercielt fokus efter en karriere hos Tia Technology, nu en del af amerikanske Sapiens, og amerikanske SunGard, hvorfra han har lang kommerciel erfaring med IT-løsninger til finansielle virksomheder. I 2021 overtog han rollen som administrerende direktør efter Klaus Holse, som gennem sine 9 år som administrerende direktør har bidraget med stærk kommerciel og teknisk forståelse og en resultatorienteret og strategisk langsigtet tankegang. Frem til 2012 var Klaus Holse direktør for Microsoft Vesteuropa, og da han tiltrådte som CEO i SimCorp i 2012, bragte han det internationale udsyn fra tech-giganten med sig.

Peter Schütze blev bestyrelsesformand i 2019 og har mange års erfaring med finansielle virksomheder fra sin tid i Unibank og Nordea Danmark. Vi er overbeviste om, at han vil fortsætte den strategiske retning i SimCorp, som han da også var med til at fastlægge i sine seks år som næstformand. Næstformanden for bestyrelsen er i dag Morten Hübbe, der er administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg, som også er et af vores selskaber.

Ledelsen driver SimCorp uden gæld. Selskabet havde mere end 45 millioner euro i kontanter ved udgangen af 2021, og efter afholdelse af værdiskabende udviklingsinvesteringer, distribueres de frie pengestrømme løbende til aktionærerne gennem et årligt udbytte samt tilbagevendende aktietilbagekøb. Udbyttet for 2021 blev 7,50 kroner per aktie svarende til omkring 1,5 procent af markedsværdien af en SimCorp-aktie. I tillæg hertil tilbagekøbte SimCorp i 2021 egne aktier for omtrent 300 millioner kroner, hvilket også er målsætningen for 2022. Tilbagekøbet svarer til knap 1,5 procent af markedsværdien, og samlet forventes således en aktionærdistribution i størrelsesordenen 3 procent af markedsværdien for 2022. SimCorp besidder en række af de klassiske dyder, som vi påskønner. Udviklingen i industrien er forudsigelig og stabil, pengestrømmene er betydelige og voksende og afkastet på den investerede kapital imponerende. I tillæg hertil er der et kæmpe uudnyttet potentiale for nysalg og mersalg, som den kompetente ledelse forfølger med en let forståelig og fornuftig strategi. SimCorp har siden begyndelsen været en del af BLS-porteføljen, og det forventer vi, at selskabet vil fortsætte med at være mange år endnu.
Øvrige Danske selskaber