logo
søgeikon

SimCorp

SimCorp er med til at sætte den teknologiske standard i en voksende industri, og ved at øge udviklingsinvesteringerne gør ledelsen det, der skal til, for at den positive udvikling kan fortsætte. Kundegruppen kender vi ganske godt, for kerneproduktet er nemlig porteføljestyringssystemer til, blandt andet, kapitalforvaltere.

Det er dog ikke kun kapitalforvaltere, som SimCorp sælger til. Faktisk er fokus i stigende grad rettet mod kapitalejere, hvilket vil sige pensionskasser, fonde eller lignende. Der opleves en anden vilje og evne til at tage beslutningen om at investere i et porteføljestyringssystem i dette kundesegment, og fokus skal selvfølgelig være, hvor der er bedst mulighed for at skabe salg.

Porteføljestyringssystemer er indbegrebet af et nichemarked. SimCorp har identificeret et marked på omkring 1.300 potentielle kunder med mere end 20 milliarder amerikanske dollars under forvaltning, hvilket kan opgøres ligeligt i kapitalejere og -forvaltere.

Størstedelen af det adressérbare marked anvender fortsat egenudviklede løsninger. Det primære produkt fra SimCorp hedder SimCorp Dimension, og der er i alt over 200 kunder, der anvender produktet. Det giver SimCorp en global markedsandel på 16 procent.

Med et abonnement på SimCorp Dimension kan kapitalejere overvåge alle deres investeringer så godt som live. Disse informationer kan bruges til at overvåge risikoeksponeringer, overholdelse af investeringsretningslinjer, tage investeringsbeslutninger eller til at udarbejde rapporteringsmateriale til bestyrelsesmøder. Dimension skal være med til at sikre, at de ønskede data altid er så opdaterede og præcise som muligt.

Behovet for gode systemer er blevet endnu mere essentielt i takt med, at kapitalejere i højere grad end tidligere allokerer deres kapital til ikke-noterede aktivklasser som Private Equity og Private Debt, hvorfor SimCorp har investeret i udviklingen af moduler tilpasset disse aktivklasser.

Jagten på nye kunder tager lang tid i dette nichemarked, da det er store og omfattende investeringsbeslutninger hos de potentielle kunder. Dette betyder, at markedsandele flytter sig langsomt og i seje træk. I 2020 fik SimCorp underskrifter på 12 nye kontrakter om SimCorp Dimension, hvilket er en tand over gennemsnittet for de seneste 5 år, hvor der årligt blev vundet cirka 10 kontrakter om året. De 12 kontrakter i 2020 var samme antal ordrer som i 2019 – dog af mindre størrelse – og understreger værdien og potentialet i SimCorps innovative produktportefølje.

Massive teknologiske investeringer

Ledelsen har tidligere vurderet, at der kunne være potentiale for mellem 40 og 50 kontrakter om året i udbud, men det har ikke været tilfældet siden finanskrisen. SimCorp vurderer, at man over de seneste år har vundet omkring halvdelen af de kontrakter, hvor den potentielle kunde har taget en beslutning. Det oftest valgte alternativ til Dimension er desværre, at den potentielle kunde vælger ikke at tage en beslutning. Det er dog en stærk indikator for SimCorps styrke relativt til konkurrenterne i markedet.

Mens trægheden i markedet kan virke negativ i jagten på højere markedsandele, er det omvendt også positivt for de kundeforhold, der måtte vindes.

SimCorps integrerede systemløsninger er kritisk vigtige for kunden, hvilket skaber høje skifteomkostninger i forbindelse med et eventuelt systemskift. En sådan proces er både bekostelig, tidskrævende og risikabel, så når først en kunde er kommet på systemet, så er kundeforholdene meget lange og med muligheder for mersalg. Det vurderes, at SimCorp fastholder tæt på alle kunder hvert år. Når SimCorp mister en kunde, er det typisk fordi, at kunden stopper sin forretning eller bliver overtaget. Det er yderst sjældent, at SimCorps kunder skifter til konkurrenternes løsninger.

Disse stabile og integrerede kundeforhold har været medvirkende til, at SimCorp er kommet godt igennem coronapandemien, som brød ud i starten af 2020, med flad organisk omsætningsudvikling og uændret driftsmargin trods øgede udviklingsinvesteringer. SimCorp har således været dygtige til at tilpasse omkostningsstrukturen til de ændrede markedsvilkår i 2020.

Kvaliteten af SimCorps forretning afspejles ligeledes i afkastet på den investerede kapital på 35 procent, og de frie pengestrømme er solide og voksende takket være fraværet af arbejdskapital, et investeringsbehov i anlægsaktiver på under 1 procent af salget samt stabil ordrevækst.

Stabiliteten i pengestrømsgenereringen skyldes, at det ikke kun er salget af nye kontrakter, der skaber pengestrømme. Omkring 85 ud af 100 euro i den årlige omsætning kommer fra kunder, der allerede var en del af kundekredsen ved indgangen til året.

For at kunne fastholde positionen som teknologileder og tiltrække nye kunder, investerer SimCorp betydelige summer i produktudvikling, og selskabet har derfor en udviklingsafdeling på næsten 700 softwareudviklere svarende til over en tredjedel af antal ansatte.

SimCorp investerer mere end 650 millioner kroner om året i udvikling, svarende til hver femte omsætningskrone. Disse investeringer er med til at fastholde det teknologiske lederskab i industrien og er derfor i vores øjne en attraktiv brug af kapitalen.

Virksomheden har blandt andet sat industristandarden for en såkaldt ’investment book of record’ (IBOR). Funktionen ved IBOR er, at en handel i et værdipapir registreres med det samme over alt i systemet, hvad enten det er i porteføljeforvalterens oversigt over porteføljen eller i regnskabsafdelingens systemer, hvor købet eller salget registreres, så alle opgørelser kan opdateres korrekt. Udviklingsafdelingen har i mange år været under kompetent ledelse af Georg Hetrodt.

SimCorp Dimension kan løse så godt som alle systemmæssige opgaver, kunderne måtte have. Det betyder dog ikke, at alle kunder køber adgang til alle moduler. I 2019 lavede ledelsen i SimCorp en strategisk tilpasning, således at en større del af salgsstyrken fokuserer på at optimere kundernes brug af systemet. Målet er, at kunden skal få så meget ud af sine moduler som muligt, men selvfølgelig også, at SimCorp skal forsøge at identificere, hvor der kan sælges yderligere moduler eller flere brugere til kunden. Her har SimCorps nye driftsdirektør, Christian Kromann, en central rolle i at styrke SimCorps fokus på mersalg.

Jo større en andel af en kundes processer, der kører på SimCorps systemer, desto mindre støj bør der være i integrationen af modulerne. I risikoovervågningen og porteføljestyringen er det essentielt, at kunden altid kan føle sig sikker på de informationer, der måtte komme ud. SimCorp Dimension er igennem årene blevet udviklet til og i samarbejde med kunderne for som minimum at sikre, at den nødvendige funktionalitet er til stede.

Antallet af udbydere af porteføljestyringssystemer har været faldende grundet konsolidering blandt flere af SimCorps konkurrenter, og vi finder det positivt for markedsdynamikken og disciplinen, at der er færre spillere til at dele profitpuljen.

Salget i USA i bedring

Salgsprocesserne er som nævnt lange, og der har endda været tendens til, at de er blevet længere over de senere år. Erhvervelsen af et porteføljestyringssystem er både en stor økonomisk investering, ofte omkring en million amerikanske dollars om året, men det er også en stor organisatorisk beslutning. Implementering kræver ofte mange arbejdstimer på at organisere historisk data, ligesom der vil være justeringer og tilpasninger i de daglige arbejdsgange.

SimCorps globale markedsandel på 16 procent dækker over, at SimCorp sidder på knap en tredjedel af markedet i central- og Nordeuropa, mens markedsandelen i Nordamerika er beskedne 7 procent. Nordamerika udgør mere end 40 procent af SimCorps potentielle marked, og ledelsen er derfor skarpt fokuseret på at øge markedsandelen her.

Ordreindtaget på det Nordamerikanske marked fik lidt medvind i 2020 med 4 nye kunder, hvilket var tiltrængt efter et 2019, som kun bød på 2 nye kunder. Tidligere har USA udgjort omtrent halvdelen af nyvundne kunder, og det er vigtigt, at SimCorp vinder terræn på det store amerikanske marked.

SimCorps teknologiske lederskab burde resultere i yderligere vundne markedsandele, om end de sidste par år ikke har budt på den kundetilgang, vi havde forventet. Vi ser alt andet lige ingen tegn på, at SimCorps langsigtede konkurrenceevne er svækket.

Siden 2014 har James Corrigan været chef for den amerikanske division. Selvom de sidste par år har været lidt træge, så er halvdelen af SimCorps nuværende amerikanske kunder kommet til under James Corrigans lederskab, hvor der er sket en markant styrkelse af organisationen, kompetencer og succesrater i USA. Den årlige salgsvækst i USA på 20 procent siden 2014 har således været over dobbelt så høj som for resten af SimCorp.

Kombinationen af SimCorps stærke produktkatalog og et øget markedskendskab bør føre til pænere vækstrater i de kommende år. For at levere på dette potentiale har SimCorp investeret betragteligt i at forbedre sin såkaldte ”Front office”-løsning, hvor de for nuværende ikke er lige så konkurrencedygtige, som på resten af SimCorp Dimension.

Det britiske marked har i de seneste år været præget af lav kundetilgang, og 2020 var ingen undtagelse. Udbruddet af coronavirus har sandsynligvis også sat en dæmper på visse beslutningsprocesser hos potentielle kunder. Ingen nye britiske kunder blev således tilføjet i året i modsætning til 2019, hvor der kom 2 nye til. Der var desværre ej heller kundetilgang på det franske marked, hvor Emmanuel Colson ellers med succes har været ansvarlig siden 2013.

Ordreindtaget på 115 millioner euro i 2020 fordrer godt for fremtidig vækst, hvor ledelsens langsigtede målsætning er en tocifret årlig omsætningsvækst. På trods af et omsætningsmæssigt fladt 2020 har SimCorp leveret en gennemsnitlig årlig salgsvækst på cirka 10 procent siden 2015.

Tilbagevendende omsætning fra stabile langvarige kontrakter med kunderne er en af hovedårsagerne til SimCorps resultater i 2020. Trods udeblivelsen af omsætningsvækst i året er vi imponerede over, at SimCorp har bevaret det solide indtjeningsniveau på knap 29 kroner per 100 kroners omsætning. Dette har SimCorp formået under udfordrende forhold, alt imens selskabet har øget udviklingsinvesteringerne fra 18 procent til 20 procent af omsætningen for at skabe et endnu stærkere fundament for fremtidig vækst.

Ledelsen ønsker over tid at øge indtjeningsmarginerne, og vi forventer, at indtjeningsmarginen kan komme over 30 procent som hos markedsledende softwareleverandører på andre markeder.

Uheldige regnskabsregler

Siden 2016 har SimCorp solgt retten til at anvende softwaren som abonnementsordninger, der typisk løber over perioder på 6 til 7 år. Fra tidligere at have solgt systemet med betydelige betalinger ved erhvervelse, er betalingerne i dag delt op i årlige rater. Overgangen fra de tidligere betydelige up-front betalinger til nu alene løbende abonnementsbetalinger, har desværre skabt betydeligt lavere gennemsigtighed i de kvartalsvise regnskaber fra SimCorp.

Der er dog højere langsigtet værdi i abonnementsløsningen. Da længden af kundeforholdet ikke ændrer sig, er det positivt for de langsigtede pengestrømme, at kunderne skal forny kontrakten med jævne mellemrum, og dette betyder højere økonomisk værdi gennem hele kundeforholdet. Det er dog beklageligt, at regnskabsregler skal gøre regnskaber så svært læselige, når forretningsmodellen er relativt simpel.

Den løbende betaling fra kunderne afhænger af antallet af brugere, moduler samt finansielle instrumenter, der anvendes i SimCorp Dimension. Hvis SimCorp lykkes med at sælge flere brugere eller moduler til kunderne, er det yderst profitabel vækst. SimCorp sælger også konsulentydelser, hvilket både er i forbindelse med implementeringen af systemet, ligesom der kan være løbende behov hos kunderne for ekstra support.

SimCorp har oplevet en stigende efterspørgsel efter, at virksomhedens konsulenter driver større andele af systemet hos kunderne. Konsulenterne har ikke samme attraktive margin som nysolgte licenser, hvor alene en provisionsbetaling til sælgeren betyder, at den yderligere indtjening ikke er lig salgsprisen. Salget af konsulenttimer er dog en god indtjeningskilde, og den organiske omsætningsvækst fra konsulenttimerne var i underkanten af 1 procent i 2020 efter stærk vækst i 2018 og 2019 på baggrund af solid ordreindgang.

Implementeringen af de strategiske beslutninger i SimCorp drives af administrerende direktør Klaus Holse og finansdirektør Michael Rosenvold. I 2019 blev Christian Kromann yderligere ansat til rollen som driftsdirektør, hvor han siden har haft et kommercielt fokus. Christian Kromann kom med kommerciel erfaring fra Tia Technology og SunGard, hvorfra han har lang erfaring med IT-løsninger til finansielle virksomheder.

Klaus Holse har bidraget med stærk kommerciel og teknisk forståelse i sin tid hos SimCorp fra sin erfaring i ledende stillinger hos Oracle og Microsoft. Klaus Holse har efter vores vurdering bidraget til en stærk resultatorienteret og langsigtet tankegang. I sin tid som direktør har Klaus Holse således hjulpet
SimCorp fra et fokus på Nordeuropa, Tyskland, Storbritannien og Frankrig til at søge profitabel vækst på lovende nye internationale markeder.

Stærkt formandskab

Peter Schütze blev bestyrelsesformand i 2019 og har mange års erfaring med finansielle virksomheder fra sin tid i Unibank og Nordea Danmark. Vi er overbeviste om, at han vil fortsætte den strategiske retning i SimCorp, som han da også var med til at fastlægge i sine seks år som næstformand. Næstformanden for bestyrelsen er Morten Hübbe, der er administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg, som også er et af vores selskaber.

SimCorp har ingen gæld men derimod mere end 50 millioner euro i kontanter. De løbende frie pengestrømme distribueres til aktionærerne gennem et årligt udbytte, samt tilbagevendende aktietilbagekøb. Udbyttet for 2020 blev 7,50 kroner per aktie, svarende til i overkanten af 1 procent af markedsværdien af en SimCorp-aktie. SimCorp har øget udbyttet næsten 10 procent om året over de seneste 5 år.

I tillæg dertil tilbagekøbte SimCorp i 2020 egne aktier for omtrent 75 millioner kroner, hvilket resulterede i, at næsten 2 procent af markedsværdien blev distribueret til aktionærerne. 2020 var et år med påpasselige aktionærdistributioner, og ledelsen planlægger således at tilbagekøbe aktier for 300 millioner kroner i 2021 svarende til næsten 1 procent af markedsværdien.

Væksten i SimCorp understøttes af kundernes ønske om mere gennemgribende, hurtigere opdaterende overblik over risikoeksponeringer, porteføljesammensætninger og øget kompleksitet i investeringsvalgene. Dertil kommer øgede regulatoriske krav om dokumentation og regulering.

Mens dette for nogle er en hæmsko, er det en mulighed for SimCorp, der kan levere industriens bedste løsninger til netop dette. Med øgede investeringer til udvikling af branchens allerede førende løsninger ser vi positivt på SimCorps muligheder for betydelig vækst i ordrer, indtjening og frie pengestrømme.
Øvrige Danske selskaber