logo
søgeikon

St. James’s Place

St. James’s Place er Storbritanniens største samling af uafhængige finansielle rådgivere. Selskabets fundament er en skalerbar partnerskabsmodel, som forbinder opsparere og investeringsforvaltere gennem de finansielle rådgivere, som arbejder i selskabets godt 2.500 partnerskabsforretninger. Efterspørgslen efter finansiel rådgivning er stigende, hvilket skyldes en stigende andel af ældre i befolkningen, generelt øget velstand og voksende private formuer som følge af langsigtede akkumulerende investeringsafkast. Takket være partnernes kvalitetsrådgivning tager St. James’s Place løbende markedsandele og har en kundefastholdelsesrate på over 96 procent. Hos St. James’s Place er forudsigeligheden i de stabilt voksende fremtidige pengestrømme særligt høj.

St. James’s Place blev stiftet i 1991 af Sir Mark Weinberg, nu afdøde Mike Wilson og Lord Rothschild under navnet J. Rothchild Assurance Group.
I 1997 gjorde selskabet sit indtog på børsen via sammenlægning med St. James’s Place Capital.

St. James’s Place er en partnerskabsmodel, som via sin infrastruktur forbinder opsparere, finansielle rådgivere og investeringsforvaltere i et økosystem med betydelige stordriftsfordele. Samlingen af rådgivere omfatter i øjeblikket mere end 2.500 partnerskabsforretninger med omkring 4.700 rådgivere, som forbinder rundt regnet 900.000 kunder med omkring 80 investeringsforvaltere, som forvalter kundernes samlede opsparing på i alt 148 milliarder pund. St. James’s Place uddanner rådgivere på sit eget akademi, stiller digitale værktøjer og support til rådighed for rådgiverne og udvælger investeringsforvaltere, som rådgiverne kan anbefale til deres kunder. St. James’ Place er Storbritanniens største uafhængige formueforvaltningsselskab, og i 2022 udgjorde den underliggende indtjening 410 millioner pund mod 401 millioner pund i 2021, en stigning på omkring 2 procent trods den betydelige negative afkastudvikling, hvilket understreger den modstandsdygtige forretningsmodel.

Et stort og underserviceret marked

Det britiske marked for finansiel rådgivning af velhavende privatpersoner er stort og underserviceret. I 2021 udgjorde privatpersonernes samlede aktiver en værdi på 3,7 billioner pund, hvoraf omkring 70 ud af hver 100 pund var ejet af personer med en investerbar formue på mellem 50.000 og 5 millioner pund. Disse kunder har traditionelt været målgruppen for St. James’s Place, men selskabet har også kunder med formuer på over 5 millioner pund. Konkurrencen om kunder med en formue på mellem 50.000 og 5 millioner pund er mindre hård, da de fleste private banking-rådgivere i de store banker fokuserer på den øvre ende af markedet. Den definerede målgruppe for St. James’s Place er omkring 12 millioner personer, og med omkring 900.000 kunder har selskabet således en markedsandel på omkring 7 procent.

Markedet er fragmenteret med mange meget forskellige konkurrenter som kan inddeles i to primære kategorier: traditionelle finansielle rådgivere og digitale rådgivningsplatforme.

St. James’s Place opererer inden for det traditionelle finansielle rådgivningssegment, og med 148 milliarder pund under forvaltning er selskabet det største blandt mere end 5.000 selskaber inden for denne kategori. St. James’s Place driver forretning via en unik partnerskabsmodel, hvor mere end 2.500 uafhængige partnerforretninger yder finansiel rådgivning til kunderne med grundlag i St. James’s Places infrastruktur og investeringsservices. St. James’s Places mest sammenlignelige konkurrent er Quilter, som forvalter aktiver for 100 milliarder pund – størrelsesforskellen er således betydelig.

Blandt de digitale platforme, som har mindre fokus på finansielle rådgivere og hvor kunderne derfor primært betjenes digital, er Hargreaves Lansdown den største med omkring 127 milliarder pund under forvaltning.

Gode vækstudsigter

Formueforvaltere opkræver gebyrer, som er baseret på værdien af de forvaltede aktiver, og de gode vækstudsigter for industrien udspringer af flere faktorer.

Antallet af personer i Storbritannien med en investerbar formue mellem 50.000 og 5 millioner pund forventes de næste 10 år at vokse med 3 procent om året til omkring 16,5 millioner som følge af den aldrende befolkning og stigende velstand. Antallet af personer, der hvert år når pensionsalderen, stiger ligeledes med omkring 3 procent, og mange af disse har derfor behov for at få deres opsparing til at vokse, da de offentlige pensionsmidler ikke ventes at række til fuld forsørgelse af en voksende befolkning af briter, hvis levetid er fortsat stigende. I erkendelse heraf opfordrer den britiske regering borgerne til at spare mere op, blandt andet via initiativerne “Lifetime ISA” (ISA er en forkortelse for individual savings account; altså en opsparingskonto) og “Help To Save”.

Udover en voksende målgruppe understøttes vækstmulighederne af, at blot hver anden person i målgruppen modtager finansiel rådgivning i dag. Denne andel er dog stigende, da en øget kompleksitet i forhold til udvælgelse af investeringer, skat og andre finansielle forhold får mange almindelige mennesker til at søge rådgivning. Ifølge det britiske finanstilsyn er andelen af voksne briter, der modtager finansiel rådgivning, steget fra 6 procent i 2017 til 8 procent i 2020.

Endelig vokser industrien som følge af den voksende værdi af kundernes aktiver under forvaltning – en naturlig konsekvens af langsigtet investering hvor afkast akkumulerer over tid. Aktier og obligationer har eksempelvis over de sidste 100 år leveret et årligt afkast på henholdsvis over 9 procent og godt 4 procent, hvilket har medført en betydelig underliggende vækst i industriens aktiver under forvaltning. Det er selvfølgelig interessant for rådgiverne, hvis gebyrer beregnes på baggrund af den formueværdi, der rådgives for. Samlet set forventer vi, at industrien på langt sigt vil vokse med vækstrater på mellem 5 og 10 procent.

Markant højere vækst end industriens

Når nye kunder vælger en St. James’s Place-partner til at håndtere deres opsparing, betaler de forskellige gebyrer afhængig af den valgte opsparingsform (pension, livsforsikring eller investeringsforening/individuel opsparingskonto). Alle betaler et opstartsgebyr på 4 til 5 procent af aktiverne. Størstedelen af dette gebyr går til rådgiverne, mens St. James’s Place får en mindre andel. Efterfølgende opkræves der i løbet af kundeforholdet et årligt gebyr på 1,5 til 2 procent af kundens samlede opsparing for rådgivningen af denne. Disse gebyrer opdeles i tre portioner, hvoraf en går til den eksterne investeringsforvalter, en anden til den partnerforretning, kunden går til og den sidste til St. James’s Place.

Ved pensioner og livsforsikringer betales der ikke noget løbende gebyr de første seks år. Dette skyldes en række opstartsgebyrer, som tilbagebetales til kunden over den seksårige periode hvor aktiverne siges at være ”under modning”. I 2022, overgik omkring 70 procent af aktivtilgangen til modning og i alt var omkring 30 procent af den samlede rådgivne formue fortsat under modning, altså pensions- eller livsforsikringsformue, der er kommet til i løbet af de sidste seks år. Aktiver under modning genererer ikke nogen gebyrindtjening grundet St. James’s Place tilbagebetaling af visse opstartsgebyrer, men når de modnes, vil de fremover bidrage til den løbende gebyrindtjening.

I 2022 havde St. James’s Place en indtjening fra opstartsgebyrer og løbende gebyrer fra modne aktiver under forvaltning på 730 millioner pund, hvilket var en stigning på omkring 1 procent fra 724 millioner pund i 2021. De løbende gebyrer tegner sig for omkring 83 procent af de samlede indtægter, mens opstartsgebyr-erne tegner sig for de resterende 17 procent.

Opstartsgebyrerne beregnes på baggrund af tilgangen af kapital som rådgiverne bringer ind i systemet. St. James’s Place støtter sine rådgivere i form af værdifuld infrastruktur og en række administrative ydelser såsom CRM-systemer (altså IT til at monitorere og holde styr på kunderelationer), sikring af overholdelse af myndighedskrav, et nøje udvalgt sortiment af investeringsforvaltere og andre platform-services. St. James’s Place har de seneste år investeret betydeligt i selskabets administrative værktøjer, således at rådgiverne nu kan levere et endnu højere serviceniveau. Der er blandt andet investeret i driftssystemet Bluedoor, CRM-systemet Salesforce, underskriftsapplikationen DocuSign og en applikation til mobiltelefonen. Disse værktøjer er med til at lette den administrative dagligdag for rådgiverne, som så kan fokusere på det, de er bedst til: at levere formuerådgivning af høj kvalitet til eksisterende og potentielle kunder.

En anden måde, hvorpå St. James’s Place støtter partnerskabet, er gennem adgang til talent via selskabets rådgiverakademi. Efter endt uddannelse på akademiet står det rådgiverne frit for, om de vil slutte sig til en eksisterende partnerforretning hos St. James’s Place eller starte på egen hånd, hvilket omkring halvdelen af dimittenderne gør. Akademiet har de seneste år undergået en væsentlig udvikling, og en stor del af undervisningen foregår i dag digitalt. Det har øget akademiets kapacitet og højnet kvaliteten af uddannelsen og dermed af den service, de dimitterende rådgivere kan yde. Den kvalitet, rådgiverne leverer, er afgørende for, at selskabet kan indfri sine langsigtede ambitioner om kundetilvækst og -fastholdelse, da det er rådgiverens relation med kunden, der er den vigtigste parameter for kundetilfredsheden. Akademiet udgør et vigtigt aktiv for eksisterende partnere, når de har brug for nye rådgivere til at understøtte forretningens vækst, og det store og voksende netværk af rådgivere er en klar fordel for St. James’s Place i forhold til at udnytte det voksende markedspotentiale. I Storbritannien har antallet af rådgivere været uændret igennem de sidste ti år på trods af en stigende efterspørgsel efter rådgivning som følge af øget regulering og kompleksitet. I takt med at de erfarne rådgivere går på pension eller sælger deres forretning, vil denne mangel på finansielle rådgivere sandsynligvis kun blive større. Adgangen til uddannede rådgivere gennem akademiet giver således partnerskabet en væsentlig konkurrencemæssig fordel.

Den samlede tilgang af kapital og dermed opstartsgebyrerne er en funktion af det samlede antal rådgivere og tilgangen per rådgiver. For St. James’s Place har antallet af rådgivere været støt stigende de sidste mange år og er således vokset fra omkring 1.700 i 2008 til omkring 4.700 ved udgangen af 2022, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på næsten 8 procent. Produktiviteten, målt som tilgangen af kapital per rådgiver, er samtidig steget fra omkring 1,8 millioner pund per rådgiver i 2008 til omkring 3,6 millioner pund ved udgangen af 2022 – svar-
ende til en gennemsnitlig årlig vækst på cirka 5 procent. Kombinationen af flere rådgivere og en forbedret tilgang per rådgiver har givet sig udslag i en stigning i nettotilgangen på næsten 13 procent om året mellem 2008 og 2022. Ganske imponerende var der i denne periode ikke et eneste kvartal med nettoafgang af kapital på trods af den globale finanskrise, Brexit, COVID-19, den seneste tids politiske uro i Storbritannien, den rekordhøje inflation og de stigende renter. Dette understreger, hvor utroligt robust forretningen og modellen er.

St. James’s Places målsætning for 2025 er en årlig vækst i bruttotilgangen af kapital på 10 procent, hvilket vi vurderer som opnåeligt, da selskabet fortsætter med at øge antallet af rådgivere og forbedre deres produktivitet. Vi anslår således, at indtjeningen fra opstartsgebyrer vil stige med omkring 10 procent om året.

Selskabets anden indtægtskilde er løbende gebyrer fra modne aktiver under forvaltning. Denne indtægtskilde vokser naturligvis i takt med at værdien af de modne aktiver vokser og væksten i værdien af modne aktiver under forvaltning afgøres af tre faktorer: Værdien af de aktiver der modnes, evnen til at fastholde modne aktiver og de akkumulerende investeringsafkast på aktiverne.

Under antagelse af, at der ikke sker nogen forrentning af kapitalen og at al kapital fastholdes, vil de cirka 45 milliarder pund der er under modning ved udgangen af 2022 bidrage med mere end 380 millioner pund til den årlige indtjening efter skat, når alle aktiver er modnet. Over de næste 6 år vil modningen af aktiver således alene resultere i en gennemsnitlig årlig vækst i den underliggende indtjening på 12 procent.

St. James’s Places forretning bygger på langvarige kunderelationer, og fastholdelse af tilfredse kunder er således essentielt for den langsigtede værdiskab-
else. En nyligt gennemført undersøgelse viste en tårnhøj kundetilfredshed, hvor 91 procent af kunderne tilkendegav, at de ville anbefale St. James’s Place, 87 procent mente, de fik god værdi for pengene, og 96 procent var meget tilfredse med den samlede kundeoplevelse. Den høje kundetilfredshed giver sig udslag i en konstant høj og industriførende kundefastholdelsesrate på omkring 96 procent, hvilket er over selskabets egen målsætning om en kundefastholdelse på 95 procent i 2025. For at sætte dette i perspektiv betyder en fastholdelsesrate på 96 procent, at kunderne i gennemsnit bliver hos St. James’s Place i 25 år. St. James’s Place forsøger altid at forbedre kundeoplevelsen, og selskabets nyligt lancerede mobilapp er et eksempel på de løbende bestræbelser herpå.

Den høje kundefastholdelsesrate udspringer også af, at rådgivere, som ønsker at gå på pension eller neddrosle deres aktiviteter, kan overdrage deres kundebase til en anden rådgiver i St. James’s Place-netværket mod en passende kompensation. I en sådan situation vil St. James’s Place om nødvendigt yde et lån med henblik på at lette transaktionen for på den måde at sikre, at rådgiverens kundeaktiver fastholdes i systemet. Med den overdragne forretning som sikkerhed for lånet er sikkerheden samtidig indtjeningskilden, der bruges til at tilbagebetale lånet, og med udgangspunkt i den solide og forudsigelige underliggende forretning er kreditrisikoen således meget lav. Over de seneste ti år har St. James’ Place stort set ikke tabt penge på et eneste af lånene idet de samlede nedskrivninger har været mindre end fem basispoint – svarende til et pund per 2.000 pund i lån.

Den tredje faktor bag væksten i modne aktiver under forvaltning er den akkumulerende værditilvækst, som er en naturlig konsekvens af, at kundernes opsparing investeres i fornuftige finansielle aktiver med et langsigtet perspektiv for øje. Ved udgangen af 2022 var omkring 70 procent af midlerne investeret i aktier, 15 procent i obligationer og resten i alternative investeringer eller liggende i kontanter. Investeringsafkast svinger i takt med det generelle marked, men det gennemsnitlige årlige investeringsafkast over en fuld markedscyklus kan baseret på historiske afkast konservativt anslås til mellem 5 og 6 procent.

De sidste 5 år har tilgang af kapital og stigende aktivværdier resulteret i en vækst i selskabets aktiver under forvaltning på mere end 63 procent til omkring 148 milliarder pund. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 10 procent. Selskabets målsætning er, at den rådgivne formue skal vokse til 200 milliarder pund i 2025, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 10 procent. Vi forventer, at St. James’s Place vil kunne overgå denne målsætning gennem en kombination af en stigende tilgang af kapital, en højere end i målene antaget kundefastholdelse og løbende værditilvækst på den formue, der allerede er i forretningen.

Baseret på tillid, integritet og troværdighed

St. James’s Places forretning bygger på tillid, integritet og troværdighed med en målsætning om at sikre objektivitet og uafhængig rådgivning med fokus på kundernes interesser.

Rådgiverne driver deres egne uafhængige partnerskaber på St. James’s Place-platformen, hvilket motiverer dem til at yde den bedste service og langsigtede rådgivning til kunderne for derigennem at opbygge langvarige kundeforhold. Rådgiverne betegnes som “partnere,” hvilket vidner om den partnerskabsorienterede tankegang, der er fundamentet for St. James’ Place.

Rådgiverne anbefaler investeringsforvalternes til kunderne og rådgivernes og St. James’ Places indtjening afhænger på ingen måde af, hvilken investeringsfond, kunden vælger. Lige siden grundlæggelsen i 1991 har St. James’s Place bevidst undgået returkommission (hvor den finansielle rådgiver modtager salgsprovision fra kapitalforvalteren bag investeringsfonden) for altid at kunne yde fuldstændig formuerådgivning, hvor interesserne var uafhængige. St. James’s Place har generelt fokus på altid at gøre, hvad der er bedst for kunderne, og da selskabet formåede at reducere investeringsforvalternes gebyrerne med 6 basispoint mellem 2018 og 2021, blev hele omkostningsbesparelsen på mere end 90 millioner pund sendt direkte videre til kunderne.

Med henblik på at sikre, at man udvælger investeringsfonde fra de bedste kapitalforvaltere til produkttilbuddet, har St. James’s Place ansat en investeringskomite, som har til opgave at identificere og overvåge nuværende og potentielle kapitalforvaltere. Ved at følge op på kapitalforvalternes investeringsadfærd og risikojusterede afkast sikrer man sig, at opsparerne får den ønskede investeringseksponering og de ønskede forventede investeringsresultater.

Som led i bestræbelserne på at skabe et system, der er baseret på tillid, integritet og troværdighed, er det en strategisk prioritet for St. James’s Place at have en stærk selskabskultur, hvor fokus er på kerneværdier, som kan drive forretningen fremad på en ansvarlig måde. St. James’s Place har blandt andet tilsluttet sig FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer og støtter lokalsamfundene i form af donationer og frivilligt arbejde. Man har endvidere forpligtet sig til at være CO2-neutrale inden 2050. Selskabets velgørende fond har siden grundlæggelsen rejst mere end 120 millioner pund til velgørende formål, og nær ved hver fjerde ansatte udførte frivilligt arbejde i deres lokalsamfund i 2021.

At være et ansvarligt selskab indebærer også, at man er en ansvarlig arbejdsgiver. St. James’s Place tilbyder sine ansatte en række goder, herunder konkurrencedygtige lønpakker, som fremmer et behageligt og engageret arbejdsmiljø. De gode arbejdsforhold understreges af, at mere end 4 ud af 5 ansatte ville anbefale St. James’s Place som et godt sted at arbejde, mens 85 procent af de ansatte er stolte over at arbejde for St. James’s Place.

En skalerbar forretningsmodel

Mere end 80 procent af selskabets omkostninger følger ændringer i indtægterne fra opstartsgebyrer og løbende gebyrer. De variable omkostninger indeholder blandt andet forskellige poster som betales direkte videre til eksempelvis rådgivere eller investeringsforvaltere.

De resterende omkostninger – de såkaldte kontrollerbare omkostninger – omfatter omkostninger forbundet med den daglige drift, rådgiverakademiet og forretningsudvikling. Omkring 70 procent af de kontrollerbare omkostninger er omkostninger relateret til den daglige drift såsom husleje, lønninger og lignende, mens de resterende 30 procent er omkostninger forbundet med rådgiverakademiet og udvikling af forretningen. St. James’s Place har en målsætning om, at de kontrollerbare omkostninger skal vokse med mindre end 5 procent om året til og med 2025. Siden denne målsætning blev defineret, er inflationen dog steget kraftigt, og på kort sigt vil det derfor være en udfordring at leve op til dette mål. Selskabet forventer således, at de kontrollerbare omkostninger stiger med 8 procent i 2023 hvorefter det forventes at stigningstakten vil vende tilbage til de 5 procent om året. Det er væsentligt at bemærke, at St. James’s Place har fokus på at reducere unødvendige omkostninger, samtidig med at man fortsat investerer i forretningen via rådgiverakademiet og udvikling af den digitale platform.

St. James’s Places indtjening er på omkring 56 pund for hver 100 pund i omsætning, hvilket er højere end selskabets konkurrenter. Takket være hurtigere vækst i indtægterne end i de kontrollerbare omkostninger forventes indtjeningsevnen fortsat at stige gradvist. Ekstraomkostningerne ved tilgang af nye kunder og forvaltning af yderligere aktiver er ganske lave, idet infrastrukturen allerede er på plads og som følge af den gradvise stigning i aktiver under forvaltning forventes den underliggende indtjening at vokse med omkring 15 procent om året.

Selskabets platformsbaserede rådgivningsforretning er ikke kapitalkrævende, da anlægsinvesteringerne – primært i den digitale platform – er begrænsede. Ud over de løbende IT-investeringer har St. James’s Place ikke noget større investeringsbehov, hvilket er særdeles gavnligt for afkastet på den investerede kapital og pengestrømsgenereringen. I 2023 forventer vi, at St. James’s Place genererer frie pengestrømme på 450 millioner pund, svarende til en fri pengestrømsrente på omkring 7 procent.

På grund af St. James’s Places begrænsede og værdimæssigt ubetydelige forsikringsaktiviteter, reguleres selskabet som et forsikringsselskab og skal således overholde Solvens II-reglerne. Selskabet har et stærkt kapitalgrundlag med en solvensdækning på 155 procent. Den balancemæssige risiko i St. James’s Place er yderst begrænset. Dette skyldes, at selskabet ikke påtager sig nogen balancemæssig risiko ved kundernes investeringer. Udsving i eksempelvis aktiekurserne er ikke noget, der giver anledning til panderynker, da investeringerne er baseret på markedsrenten, hvilket betyder, at der ikke er noget garanteret afkast, og at kundens risiko er markedsbestemt.

Pengestrømme i rigt mål

St. James’s Place har begrænset gæld svarende til cirka 10 procent af egenkapitalen. Takket være forretningens solide evne til at generere pengestrømme har St. James’s Place kontinuerligt en større pengestrømsgenerering, end der kræves for at drive og vokse forretningen. Grundet selskabets størrelse i Storbritannien er opkøbsmulighederne begrænsede. Der er mulighed for geografisk ekspansion via opkøb, som illustreret ved overtagelsen af St. James’s Place Asia, men det er ikke noget, selskabet forventes at bruge yderligere ressourcer på, da dets primære fokus ligger i Storbritannien.

St. James’s Place udlodder derfor størstedelen af de betydelige pengestrømme til aktionærerne. Udlodningspolitikken er at sende 70 procent af den underliggende indtjening tilbage til medejerne i form af udbytter. Dette svarer i øjeblikket til et direkte afkast på omkring fire procent. Da udlodningen er knyttet til den underliggende indtjening, kan udbyttet forventes at vokse i takt med den underliggende indtjening.

Som led i selskabets løbende finansielle rapportering oplyses den såkaldte European Embedded Value (EEV), som kort fortalt er et skøn over nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra den eksisterende forretning. Forudsætningerne bag denne beregning er konservative. Eksempelvis er de forventede afkast på aktier og obligationer henholdsvis 6,9 procent og 3,9 procent, og når St. James Place opdaterer de operationelle forudsætninger bag sine EEV-beregninger, justeres skønnene typisk i positiv retning. Beregningen tager endvidere ikke højde for den løbende tilgang af ny forretning. Ved udgangen af 2022 udgjorde EEV per aktie 16,66 pund, hvor aktiekursen lå på 11,11 pund, hvilket svarer til en rabat på omkring 33 procent på den eksisterende forretning med al fremtidig forretning gratis i tillæg. St. James’s Place har historisk handlet tæt på EEV, og da kursen nu ligger betydeligt under dette niveau, samtidig med at den frie pengestrømsrente er 7 procent, finder vi selskabet særdeles attraktivt værdiansat.

St. James’s Place har historisk øget antallet af udestående aktier gennem medarbejderaktieprogrammer, hvor en del af beløbet er blevet udlignet gennem tilbagekøb af aktier. Vi sætter pris på de store pengestrømme, som St. James’s Place konsekvent genererer, og mener, at returnering af kapital til aktionærerne gennem aktietilbagekøb vil være meget værdiskabende set i lyset af den store rabat i forhold til EEV og selskabets fundamentalværdi.

Robust og motiveret ledelse

Andrew Croft har været administrerende direktør siden begyndelsen af 2018. Han har været i selskabet siden 1993 og var finansdirektør i 13 år inden forfremmelsen. Med sine 30 år i selskabet har han en særdeles god forståelse af forretningen og de involverede interessenter. Craig Gentle har været finansdirektør siden 2018. Inden da var han Chief Risk Officer. Før han kom til St. James’s Place, var Craig Gentle partner i PwC, hvor han var revisor for blandt andre St. James’s Place. Han har således en fortrinlig forståelse af selskabets økonomiske forhold.

Ledelsen har styret selskabet med et meget langsigtet fokus og en stålfast prioritering af holdbar værdiskabelse. Der har således været fokus på at optimere de langsigtede pengestrømme gennem opbygning og vedligeholdelse af stærke kunderelationer. Dette er af kritisk betydning i en forretning, hvor værdien af en kunde i høj grad afhænger af varigheden af kundeforholdet.

Ledelsen har stærke incitamenter til at fortsætte den langsigtede værdiskab-
else. Den administrerende direktør skal til enhver tid have en aktiebeholdning i St. James’s Place svarende til 3 gange sin grundløn, og kravet til de øvrige direktionsmedlemmer er en beholdning svarende til 2 gange deres løn. Andrew Croft har en aktiepost svarende til omkring 15 gange hans grundløn, mens Craig Gentles beholdning svarer til omkring to gange hans grundløn. Derudover er direktionsmedlemmerne underlagt et krav om, at de skal beholde alle deres aktier i to år efter, de er udtrådt af selskabet. Der er således en høj grad af overensstemmelse mellem ledelsens interesser og vores som mindretalsaktionærer.

Paul Manduca har været formand for bestyrelsen siden begyndelsen af 2021. Han har omfattende erfaring som formand for finansielle selskaber, blandt andet som formand for Prudential Plc i perioden 2012–2022. Før da var han administrerende direktør for forskellige kapitalforvaltningsselskaber.

Vi købte vores første aktier i St. James’s Place i januar 2015 og har siden da kun fået bekræftet, hvor stærk selskabets forretningsmodel og ledelse er. Mere end otte år senere er vi lige så begejstrede for selskabet og dets fremtidsudsigter som tilbage i 2015. Forudsigeligheden og væksten i selskabets indtjening er høj, og det samme gælder kvaliteten af ledelsen og vores begejstring for at være medejere og med på selskabets værdiskabende rejse.

Opdateret i marts 2023
Øvrige Globale selskaber