logo
søgeikon

St. James’s Place

St. James’s Place er Storbritanniens førende uafhængige formueforvaltningsselskab. Dette kan tilskrives en skalerbar platform, som forbinder opsparere, kapitalforvaltere og de finansielle rådgivere, som arbejder i selskabets godt 2.600 partnerskabsforretninger. Den langsigtede strukturelle efterspørgsel efter formuerådgivning er stigende, hvilket skyldes stabile og forudsigelige faktorer som en stigende andel af ældre i befolkningen, øget velstand og voksende private formuer som følge af langsigtede akkumulerende investeringsafkast. Takket være den høje kvalitet af den rådgivning, selskabets engagerede partnere yder, tager St. James’s Place løbende markedsandele og har en kundefastholdelsesrate på omkring 95 procent. I slutningen af 2023 og begyndelsen af 2024 blev stabiliteten og forudsigeligheden af selskabets forretning udfordret af to væsentlige negative overraskelser relateret til regulatoriske krav. Mark FitzPatrick, den nyudnævnte administrerende direktør, synes at være den helt rigtige til at genopbygge tilliden til St. James’s Places forretning, som grundlæggende fortsat er særdeles attraktiv og godt positioneret til at levere tocifret voksende frie pengestrømme på lang sigt.

St. James’s Place blev stiftet i 1991 af Sir Mark Weinberg, nu afdøde Mike Wilson og Lord Rothschild under navnet J. Rothchild Assurance Group. I 1997 gjorde selskabet sit indtog på børsen via en sammenlægning med St. James’s Place Capital.

Selskabet anlagde en særlig tilgang til formueforvaltning med fokus på personlig rådgivning gennem en partnerskabsmodel. Den store vægt på opbygning af langvarige personlige kunderelationer adskilte sig fra normen i den finansielle sektor. Den dybt forankrede partnerskabsmodel er fortsat det, der primært kendetegner St. James’s Place, og det, der adskiller forretningen fra konkurrenternes.

Partnerskabsplatformen forbinder via sin infrastruktur opsparere, finansielle rådgivere og kapitalforvaltere i et økosystem med betydelige stordriftsfordele. Platformen omfatter i øjeblikket mere end 2.600 uafhængige partnerskabsforretninger med omkring 4.800 rådgivere, som forbinder rundt regnet 950.000 opsparere med omkring 50 kapitalforvaltere, som samlet forvalter aktiver for 168 milliarder pund. St. James’s Place uddanner rådgivere på sit eget akademi, stiller digitale værktøjer og support til rådighed for rådgiverne, og udvælger kapitalforvaltere, som rådgiverne kan anbefale til deres kunder.

St. James Place er Storbritaniens største formueforvaltningsselskab, og i 2023 udgjorde de underliggende pengestrømme fra den daglige drift – 392 millioner pund, svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 11 procent over de sidste ti år.

Et stort og underserviceret marked med attraktive og bundsolide vækstdrivere

Det britiske marked for finansiel rådgivning af formuende personer er stort og underserviceret. I 2022 udgjorde privatpersonernes samlede aktiver en værdi på 3,8 billioner pund, hvoraf 70 ud af 100 pund var ejet af personer med en investerbar formue på mellem 50.000 pund og 5 millioner pund. Disse kunder har traditionelt været målgruppen for St. James’s Place, men selskabet har også kunder med formuer på over 5 millioner pund. Konkurrencen om kunder med en formue på mellem 50.000 og 5 millioner pund er mindre hård, da de fleste private banking-rådgivere fokuserer på den øvre ende af markedet. Målgruppen for St. James’s Place tæller omkring 13,5 millioner personer i Storbritannien, og med omkring 950.000 kunder har selskabet således en markedsandel på omkring 7 procent.

Markedet er fragmenteret med mange og forskellige konkurrenter. Konkurrenterne kan inddeles i to primære segmenter: Traditionelle finansielle rådgivere og digitale rådgivningsplatforme.

St. James’s Place opererer inden for det traditionelle finansielle rådgivningssegment, og med 168 milliarder pund under forvaltning er selskabet det største blandt mere end 5.000 selskaber inden for denne kategori. St. James’s Place driver forretning via en unik partnerskabsmodel, hvor mere end 2.600 uafhængige partnerforretninger yder finansiel rådgivning til kunderne med udgangspunkt i St. James’s Place infrastruktur og investeringsservices. Selskabets mest sammenlignelige konkurrent er Quilter, som forvalter aktiver for 107 milliarder pund – størrelsesforskellen er således betydelig.

Blandt de digitale platforme, som har mindre fokus på finansielle rådgivere, er Hargreaves Lansdown den største med omkring 142 milliarder pund under forvaltning.

Formueforvaltere opkræver gebyrer, som er baseret på værdien af de forvaltede aktiver, og de gode vækstudsigter for industrien udspringer af flere faktorer.

Først og fremmest forventes antallet af personer med en investerbar formue på mellem 50.000 og 5 millioner pund at vokse med 2 procent om året som følge af den aldrene befolkning og stigende velstand. Antallet af personer, der hvert år når pensionsalderen, stiger ligeledes med omkring 2 procent, og mange af disse vil have behov for at øge deres opsparing, da de offentlige pensionsmidler ikke ventes at række til fuld forsørgelse af en voksende befolkning af briter, hvis levetid er stigende. I erkendelse heraf opfordrer den britiske regering borgerne til at spare mere op, blandt andet via tiltagene “Lifetime ISA” og “Help To Save”.

Udover en voksende målgruppe understøttes vækstmulighederne af, at blot hver anden person i målgruppen modtager finansiel rådgivning i dag. Denne andel er dog stigende, da en øget kompleksitet i forhold til udvælgelse af investeringer, skat og andre forhold får mange almindelige mennesker til at søge rådgivning. Ifølge det britiske finanstilsyn er andelen af voksne briter, der modtager finansiel rådgivning, steget fra 6 procent i 2017 til 8 procent i 2020. Den stigende andel udgør en ekstra kilde til vækst for St. James’s Place og industrien som helhed.

Endelig vokser industrien som følge af den voksende værdi af kundernes aktiver under forvaltning – en naturlig konsekvens af langsigtet investering hvor afkast akkumulerer over tid. Aktier og obligationer har eksempelvis over de sidste 100 år leveret årlige afkast på henholdsvis godt 9 procent og godt 4 procent, hvilket har medført en betydelig underliggende vækst i industriens aktiver under forvaltning. Det er selvfølgelig interessant for formueforvalterne, hvis gebyrer beregnes på baggrund af kundernes formuers værdi. Samlet set forventer vi, at industrien på langt sigt vil vokse med mellemhøje til høje encifrede vækstrater.

Omkostningskrævende opfyldelse af lovkrav

Som markedsleder i en attraktiv industri, der understøttes af bundsolide langsigtede strukturelle vækstfaktorer, og med en robust og langtidstestet forretningsmodel, der løbende resulterer i stigende markedsandele, er det lovgivningsmæssige ændringer, der udgør den største risiko for St. James’s Place. I en periode på otte måneder fra juli 2023 blev den lovgivningsrelaterede risiko desværre særdeles håndgribelig, ikke blot én men to gange.

Over sensommeren 2023 meddelte St. James’s Place efter mere end 30 år med en uændret gebyrstruktur, at selskabet ville tilpasse sin gebyrstruktur til industristandarden. Ændringerne var foranlediget af et politisk motiveret forbrugerbeskyttelsestiltag, som det britiske finanstilsyn lancerede 1. august 2023 (”Consumer Duty”). Den nye gebyrstruktur træder i kraft i midten af 2025, da det vil tage nogen tid og kræve investeringer på 110 millioner pund efter skat at tilpasse IT-systemerne.

Under den nuværende gebyrstruktur, betaler pensions- og livsforsikringskunder et opstartsgebyr på 5-6 procent af deres formue. Størstedelen af dette gebyr går til rådgiveren, mens St. James’s Place får en mindre andel. For andre opsparingsformer er opstartsgebyret mindre. Når kundeforholdet er etableret, opkræves efterfølgende et løbende årligt gebyr på omkring 1,5 procent for forvaltning af kundens opsparing. Disse gebyrer opdeles i tre portioner, hvoraf en går til den eksterne kapitalforvalter, en anden til rådgiveren og den sidste til St. James’s Place. Ved pensioner og livsforsikringer betales der ikke noget løbende gebyr de første seks år idet kunden derved kompenseres for det højere opstarsgebyr. I kompensationsperioden siges aktiverne at være ”under modning” (in gestation). Ved udgangen af 2023 var omkring 28 procent eller 48 milliarder pund af de samlede kundemidler forvaltet af St. James’s Place under modning. Disse aktiver genererer således ikke nogen indtægter på nuværende tidspunkt men vil, efterhånden som de modnes i løbet af de kommende seks år, indgå i det gebyrgenererende aktivgrundlag og begynde at generere normale årlige forvaltningsgebyrer. Dette vil øge St. James’s Places årlige frie pengestrømme med 285 millioner pund, svarende til en stigning på mere end 70 procent i forhold til de 392 millioner pund, selskabet genererede i 2023.

Med den gebyrstruktur, der kommer til at gælde fra midten af 2025, bliver modningsmekanismen afskaffet, og St. James’s Place giver afkald på sin del af opstartsgebyret. Den seksårige gebyrfri periode for nye pensions- og livsforsikringsmidler bliver også afskaffet, hvilket betyder, at St. James’s Place vil modtage årlige gebyrer på disse aktivkategorier fra dag ét. Sammenlignet med de nuværende årlige gebyrer vil de nye gebyrer være lidt lavere på tværs af produkterne, mens rådgivernes andel stiger marginalt. Effekten vil i første omgang være en nedgang i omsætningen, men da ændringerne vil styrke selskabets konkurrenceevne på markedet og give rådgiverne et øget incitament, forventer vi, at positive dynamiske effekter vil trække i den modsatte retning.

Som industriens ledende aktør var St. James’s Place den første til at tilpasse sin model og sine gebyrer i overensstemmelse med hensigten med Consumer Duty. Når der kun tages højde for gebyrændringerne og ses bort fra de dynamiske konkurrenceeffekter, anslår St. James’s Place, at den nye gebyrstruktur vil reducere værdien af den eksisterende kundebase med 16 procent. På baggrund af en tæt dialog med myndighederne forventer Mark FitzPatrick ikke, at St. James’s Place vil skulle foretage yderligere væsentlige ændringer af sin gebyrstruktur. På baggrund af de udmeldte ændringer konkluderer vi, at St. James’s Place fortsat er i en stærk position med en mere transparent, enklere og mere konkurrencedygtig gebyrstruktur, der giver rådgiverne stærkere incitamenter og opsparerne bedre vilkår.

I februar 2024 offentliggjorde St. James’s Place sin årsrapport for 2023, der viste, at vores attraktive markedsledende selskab fortsat leverer solide driftsresultater. Årsrapporten indeholdt imidlertid også en uventet og betydelig hensættelse på 324 millioner pund efter skat, svarende til omkring 4 procent af værdien af den eksisterende kundebase.

Hensættelsen dækker krav fremsat af et selskab, der håndterer erstatningskrav på vegne af en gruppe af kunder, der søger refundering af gebyrbetalinger, der går tilbage til 2018. Gebyrerne blev betalt for rådgivning, som kunderne hævder, at de ikke har modtaget. Siden 2018 har MiFID II-lovgivningen krævet, at rådgivningen skal registreres så den efterfølgende kan dokumenteres, men det har desværre vist sig, at ikke alle St. James’s Places rådgivere efterlevede registreringskravet. Derfor er St. James’s Place ikke i stand til at dokumentere at rådgivningen har fundet sted.

I 2021 implementerede St. James’s Place CRM-systemet Salesforce til central registrering af blandt andet rådgivningsmøder, og i 2023 kunne det britiske finanstilsyn konstatere, at der kun manglede dokumentation for 1 procent af den samlede forvaltede formue. Den utilstrækkelige registrering af rådgivning er således nu et problem, der hører fortiden til.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at kravene ikke vedrører kvaliteten eller relevansen af den ydede rådgivning, og at en fortsat høj kundetilfredshed og en kundefastholdelsesrate på over 95 procent i hele perioden understreger, at langt de fleste kunder var tilfredse med den rådgivning, de modtog i perioden. Den høje kundetilfredshed blev for nylig bekræftet i en undersøgelse, hvor 91 procent af kunderne tilkendegav, at de ville anbefale St. James’s Place, mens 87 procent mente, de fik god værdi for pengene, og 96 procent var meget tilfredse med den samlede kundeoplevelse. En kundefastholdelsesrate på 95 procent betyder, at kunderne i gennemsnit bliver hos St. James’s Place i 20 år, hvilket understreger, at selskabet, der håndterer kundernes erstatningskrav, repræsenterer et lille
mindretal af kunderne.

I lyset af den generelt tilfredse kundebase, tidspunktet for indførelse af lovgivningen og implementeringen af passende systemer og kontroller der har løst registreringsproblemerne fremadrettet, er den økonomiske risiko forbundet med registreringsproblematikken således begrænset til det samlede gebyr, som kunderne betalte i perioden fra 2018 og frem til 2022.

Den betydelige hensættelse dækker tilbagebetaling af omkring 10 procent af de samlede gebyrer i perioden, hvilket fremstår konservativt når det holdes op mod den ene procent af rådgivningsaktiviteten der ikke er blevet registreret i 2023. Desuden indeholder hensættelsen betydelige administrationsomkostninger til håndtering af tilbagebetalingerne og sidst men ikke mindst antages det at de rådgivere der ikke fik registreret deres rådgivningsaktiviteter ikke bidrager til tilbagebetalingen. Som den nye administrerende direktør siger: ”I et rigtigt partnerskab får alle når det går godt, mens alle bidrager i perioder med modvind”, og i takt med at omfanget af de manglende registreringer afdækkes fuldt, forventer vi, at det vil blive afgjort, hvor stor en del af de samlede tilbagebetalinger, der skal tilbagebetales af de rådgivere, der ikke fik registreret den rådgivning, som de har modtaget gebyrbetalinger for.

Da der er loft over de krav, kunderne kan fremsætte, da hensættelsens størrelse er konservativt fastsat, og da den nyudnævnte administrerende direktør ikke har noget incitament til at foretage en for lille hensættelse, finder vi det usandsynligt, at sagen vil vokse sig større end det hensatte beløb, efterhånden som problemerne afdækkes og hensættelsen afvikles frem mod 2026. Tværtimod vurderer vi at tilbageførelser af dele af hensættelsen er sandsynlige.

Selvom den delvist manglende MiFID II-registrering er dybt skuffende, ville det ikke overraske os, hvis dette viser sig at være et problem for hele industrien, og at St. James’s Places mindre konkurrenter finder det relativt dyrere og væsentligt sværere at håndtere. Regulering er en iboende, uklar og absolut risiko for alle selskaber – især i den finansielle sektor – men relativt set udgør den stadigt voksende byrde forbundet med at forstå og overholde lovgivningen, en klar langsigtet konkurrencemæssig fordel for industriledere som St. James’s Place, som har størrelsen og de finansielle muskler til at håndtere den.

Godt positioneret til at vokse hurtigere end konkurrenterne

Hvis vi vender opmærksomheden væk fra de lovgivningsmæssige overraskelser, er St. James’s Place godt positioneret til fortsat at vokse hurtigere end sine konkurrenter. Med sin industriledende position på det strukturelt voksende britiske marked for formueforvaltning henter St. James’s Place sin vækst fra tre grundlæggende faktorer: tilgang af kapital leveret af rådgiverne, en industriledende kundefastholdelsesrate og akkumulerende investeringsafkast.

St. James’s Place støtter sine rådgivere i deres bestræbelser på at sikre tilgang af ny kapital i form af værdifuld IT-infrastruktur samt levering af en række administrative ydelser. St. James’s Place har på det seneste investeret massivt i selskabets administrative værktøjer, således at rådgiverne nu kan levere et endnu højere serviceniveau. Der er blandt andet investeret i driftssystemet Bluedoor, CRM-systemet Salesforce, underskriftsapplikationen DocuSign og en applikation til mobiltelefonen. Disse værktøjer er med til at lette dagligdagen for rådgiverne, som så kan fokusere på det, de er bedst til: at levere formuerådgivning af høj kvalitet til eksisterende og potentielle kunder.

St. James’s Place understøtter ligeledes partnerskabet, gennem adgang til talent via selskabets rådgiverakademi. Efter endt uddannelse står det de nyudklækkede rådgivere frit for, om de vil slutte sig til en eksisterende partnerforretning hos St. James’s Place eller starte en ny partnerforretning på egen hånd, hvilket omkring halvdelen af dimittenderne gør. Akademiet har de seneste år undergået en væsentlig udvikling, og en stor del af undervisningen foregår i dag digitalt. Det har øget akademiets kapacitet og højnet kvaliteten af uddannelsen og dermed af den service, de dimitterende rådgivere kan yde. Den kvalitet, rådgiverne leverer, er afgørende for, at selskabet kan indfri sine langsigtede ambitioner om kundetilvækst og -fastholdelse, da det er kundens relation med rådgiveren, der er den vigtigste parameter for kundetilfredsheden. Akademiet udgør et vigtigt aktiv for eksisterende partnere, når de har brug for nye rådgivere til at understøtte forretningens vækst, og det store og voksende netværk af rådgivere er en klar fordel for St. James’s Place i forhold til at udnytte det voksende markedspotentiale. I Storbritannien har antallet af rådgivere været uændret igennem de sidste ti år på trods af en stigende efterspørgsel efter rådgivning som følge af øget regulering og kompleksitet. I takt med at de erfarne rådgivere går på pension eller sælger deres forretning, vil manglen på rådgivere sandsynligvis kun blive større. Adgangen til kvalificerede rådgivere gennem akademiet giver således partnerskabet en væsentlig konkurrencemæssig fordel.

Den samlede tilgang af kapital er en funktion af det samlede antal rådgivere og produktiviteten per rådgiver. For St. James’s Place har antallet af rådgivere været støt stigende de sidste mange år og er således vokset fra omkring 1.700 i 2008 til over 4.800 ved udgangen af 2023, svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på over 7 procent. Produktiviteten, målt som tilgangen af kapital per rådgiver, er samtidig steget fra omkring 1,8 millioner pund per rådgiver i 2008 til omkring 3,2 millioner pund ved udgangen af 2023 – svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på omkring 4 procent. Kombinationen af flere rådgivere og en forbedret produktivitet per rådgiver har givet sig udslag i en stigning i bruttotilgangen af kapital på næsten 12 procent om året mellem 2008 og 2023. Ganske imponerende har St. James’s Place ikke oplevet et eneste kvartal med nettoafgang af kapital på trods af den globale finanskrise, Brexit, COVID-19, den seneste tids økonomiske udfordringer i Storbritannien, den rekordhøje inflation og de stigende renter. Dette understreger, hvor utroligt robust forretningsmodellen er. Selskabets målsætning frem mod 2025 er en årlig vækst i bruttotilgangen af kapital på 10 procent, hvilket vi vurderer som opnåeligt, da selskabet fortsætter med at øge antallet af rådgivere og forbedre deres produktivitet.

Ud over tilgangen af ny kapital gennem rådgiverne er fastholdelse af kunderne en anden vigtig vækstfaktor for St. James’s Place. Selskabets forretning bygger på langvarige kunderelationer, og fastholdelse af tilfredse kunder er således essentielt for den langsigtede værdiskabelse. Som nævnt har St. James’s Place en ganske høj kundetilfredshed og en konsekvent høj og industriledende kundefastholdelsesrate på omkring 95 procent. St. James’s Place hviler ikke på laurbærrene men fokuserer løbende på at optimere kunderelationerne og forbedre kundeoplevelsen.

Den høje kundefastholdelse udspringer også af, at rådgivere, som ønsker at gå på pension eller neddrosle deres aktiviteter, kan overdrage deres kundebase til en anden rådgiver i St. James’s Place-netværket mod en passende kompensation. I en sådan situation vil St. James’s Place om nødvendigt yde et lån med henblik på at lette transaktionen for på den måde at sikre, at rådgiverens kundeaktiver fastholdes i systemet. Med den overdragne forretning som sikkerhed er sikkerheden for lånet samtidig indtjeningskilden der skal tilbagebetale det, og med udgangspunkt i den solide og forudsigelige underliggende forretning er kreditrisikoen således meget lav. Over de seneste ti år har St. James’s Place stort set ikke tabt penge på lånene idet de samlede nedskrivninger har været mindre en fem basispoint – svarende til et pund per 2.000 i pund i udlån. Da alle kundernes aktiver er investeret i St. James’s Places produkter, betyder det desuden, at en 1:1-overførsel af aktiver fra St. James’s Places økosystem er besværlig, hvis ikke umulig, hvilket bidrager yderligere til at fastholde partnerne og dermed aktiverne.

Den sidste faktor bag den langsigtede vækst i selskabets aktiver under forvaltning er den akkumulerende værditilvækst, som er en naturlig konsekvens af, at kundernes opsparing investeres i fornuftige finansielle aktiver med et langsigtet perspektiv for øje. Ved udgangen af 2023 var omkring 70 procent af kundernes midlerne investeret i aktier, 15 procent i obligationer og resten i alternative investeringer eller kontanter. Investeringsafkastet svinger i takt med det generelle marked, men det gennemsnitlige årlige investeringsafkast over en fuld markedscyklus kan baseret på historiske afkast konservativt anslås til 6-7 procent.

De sidste fem år har tilgang af kapital og stigende aktivværdier resulteret i en vækst i selskabets aktiver under forvaltning på mere end 67 procent til omkring 168 milliarder pund. Dette svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 11 procent. Selskabets målsætning er, at formuen under rådgivning skal vokse til 200 milliarder pund i 2025, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 9 procent. Det ser ud til, at St. James’s Place kommer til at nå dette mål.

En skalerbar platform, der øger de langsigtede pengestrømme betragteligt

Omkring 80 procent af selskabets omkostninger følger ændringer i gebyrindtægterne. De variable omkostninger indeholder blandt andet forskellige poster som betales direkte videre til eksempelvis rådgivere eller kapitalforvaltere.

De resterende omkostninger – de såkaldte kontrollerbare omkostninger – omfatter omkostninger forbundet med den daglig drift, rådgiverakademiet og forretningsudvikling. Omkring 70 procent af de kontrollerbare omkostninger er relateret til husleje, lønninger og lignende, mens de resterende 30 procent er omkostninger forbundet med rådgiverakademiet og forretningsudvikling. St. James’s Place har en målsætning om, at de kontrollerbare omkostninger skal vokse med mindre end 5 procent om året før skat. Det er væsentligt at bemærke, at St. James’s Place har fokus på at reducere unødvendige omkostninger, samtidig med at man fortsat investerer i forretningen via rådgiverakademiet og udvikling af den digitale platform. St. James’s Places nye direktør forventer i august 2024 at offentliggøre konklusionerne fra sin forretningsgennemgang, som vi forventer vil indeholde konkrete tiltag til at reducere de kontrollerbare omkostninger. Af væsentlige lavthængende frugter kan nævnes lukning af den underskudsgivende asiatiske forretning, som i givet fald vil reducere kompleksiteten og umiddelbart øge den underliggende årlige indtjening med 5 procent eller 19 millioner pund.

St. James’s Places indtægter for hver 1000 pund af aktiver under forvaltning vil med den nye gebyrstruktur være lidt under 5 pund, og med udgangspunkt i den stabile tilgang af ny kapital fra rådgiverne, løbende modning af aktiver, den fortsat høje kundefastholdelse og de akkumulerende investeringsafkast, forventes indtægterne fra de forvaltede aktiver at vokse betydeligt hurtigere end de kontrollerbare omkostninger. Når man samtidig tager højde for de betydelige positive renteindtægter fra selskabets overdækning af de lovpligtige forsikringsmæssige hensættelser, kan de underliggende pengestrømme forventes at vokse med omkring 15 procent på mellemlangt til langt sigt.

En kapitallet forretning

St. James’s Places platformsbaserede rådgivningsforretning er ikke kapitalkrævende, da anlægsinvesteringerne – primært i den digitale platform – er begrænsede. Ud over de løbende IT-investeringer, har St. James’s Place ikke noget større investeringsbehov, hvilket er særdeles gavnligt for afkastet på den investerede kapital og pengestrømsgenereringen. I 2023 leverede St. James’s Place et afkast på 53 procent på den lovpligtige Solvens II-kapital, inklusive de fremtidige pengestrømme fra aktiver som fortsat er umodne. I 2024 forventer vi, afhængigt af kursudsving på de finansielle markeder, at St. James’s Place vil generere frie pengestrømme på omkring 395 millioner pund. Det er uændret i forhold til 2023 og svarer til en fri pengestrømsrente på omkring 14 procent.

Den balancemæssige risiko i St. James’s Place er yderst begrænset. Det skyldes, at selskabet ikke påtager sig nogen balancemæssig risiko ved kundernes investeringer. Udsving i eksempelvis aktiekurserne er ikke noget, der giver anledning til panderynker, da investeringerne er unit-linked, hvilket betyder, at der ikke er noget garanteret afkast, og at kundens risiko er markedsbestemt. Vi tilstræber altid at investere i selskaber med konservative og sunde balancer, og St. James’s Place er i allerhøjeste grad sådan et selskab.

Store løbende pengestrømme returneres til aktionærerne

St. James’s Place har en konservativ balance med stort set ingen gæld. Takket være forretningens solide evne til at generere pengestrømme har St. James’s Place konsekvent en stærkere likviditet, end der kræves for at drive og vokse forretningen. Da opkøb og geografisk ekspansion ikke er en mulighed, udlodder St. James’s Place størstedelen af de betydelige pengestrømme til aktionærerne.

Før de uventede og betydelige omkostninger til dækning af hensættelsen til manglende registrering af rådgivning samt implementeringen af den nye gebyrstruktur var selskabets politik at udlodde 70 procent af de underliggende pengestrømme til medejerne i form af udbytter. På grund af disse engangsomkostninger har St. James’s Place dog været nødsaget til at reducere udbyttebetalingerne i 2023 til 33 procent af de underliggende pengestrømme og også skære ned på udlodningerne i perioden 2024-2026. I henhold til den midlertidigt reviderede udlodningspolitik for 2024-2026 vil 50 procent af de underliggende pengestrømme blive udloddet, dels i form af udbytte og dels ved tilbagekøb af selskabets særdeles attraktivt prissatte aktier. Dette svarer i øjeblikket til et direkte samlet udlodningsafkast på omkring 8 procent.

Da udbetalingerne er knyttet til den underliggende indtjening, kan den samlede udlodning forventes at vokse med pæne tocifrede vækstrater, når omkostningerne i forbindelse med den tekniske implementering af den nye gebyrstruktur er afholdt i 2024 og 2025. Foruden væksten i de underliggende pengestrømme ville en tilbagevenden til den historiske udbytteprocent på 70 procent fra 2027 også kunne bidrage til at øge udlodningerne til aktionærerne.

Som led i selskabets løbende finansielle rapportering oplyses den såkaldte European Embedded Value (EEV), som kort fortalt er et skøn over nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme fra den eksisterende kundebase. Beregningen tager således ikke højde for den nye forretning, som med stor forudsigelighed vindes år efter år. Ud over at der ikke tages højde for værdien af ny forretning, er forudsætningerne bag beregningerne af værdien af den eksisterende forretning også konservative, hvilket understreges af de positive justeringer, selskabet konsekvent foretager af sine skøn i forbindelse med opdatering af EEV-estimaterne.

Ved udgangen af 2023 udgjorde EEV per aktie 14,11 pund efter justeringen for implementeringen af den nye gebyrstruktur. Baseret på aktiekursen ultimo februar 2024 svarer dette til en rabat på mere end 60 procent på den eksisterende forretning, hvor man samtidig får al fremtidig forretning gratis med i købet. Aktien har historisk handlet konservativt omkring EEV-værdien. Da kursen nu ligger betydeligt under dette niveau, samtidig med at den frie pengestrømsrente er 14 procent, finder vi selskabet særdeles attraktivt prisfastsat.

Ny administrerende direktør med de rigtige værktøjer til at genopbygge tillid og sikre løbende langsigtet værdiskabelse

I september 2023 meddelte St. James’s Place, at Andrew Croft ville trække sig tilbage som administrerende direktør efter 30 år i selskabet. Andrew Croft har spillet en vigtig rolle i udviklingen af partnerskabet, og vi skylder ham tak for hans store arbejde.

Den 1. december 2023 tog Mark FitzPatrick over som administrerende direktør. Med sig har han omfattende erfaring fra den finansielle sektor, en dybfølt partnerskabsorienteret tankegang, gode forbindelser på alle niveauer af det britiske finansielle økosystem, gode historiske resultater med at skabe effektiviseringsgevinster hos sin tidligere arbejdsgiver, Prudential plc, indgående regnskabs- og revisionsekspertise fra sin tid som Managing Partner hos Deloitte UK og yderst solide kommunikationsevner. Vi anser Mark FitzPatrick som den ideelle profil for St. James’s Place på et tidspunkt, hvor selskabet står over for at skulle udrulle og forklare sin nye gebyrstruktur, arbejde hårdt for at genoprette sit omdømme oven på den utilstrækkelige MiFID II-registrering og gennemgå sin forretning med henblik på at forbedre effektiviteten. Vi er glade for, at Mark FitzPatrick føjede disciplineret kapitalallokering til listen over ledelsens kompetencer, da han annoncerede selskabets første aktietilbagekøb i forbindelse med sin første årsrapport for St. James’s Place. Skønt den i øjeblikket overskygges af bekymringer omkring de lovgivningsmæssige rammer, står selskabets robuste forretningsmodel stærkt og klar til fortsat at levere stærke, stabile og forudsigelige resultater, og vi er overbevist om, at Mark FitzPatrick er den rigtige til at tilsikre leveringen.

Ledelsen har stærke incitamenter til at fortsætte den langsigtede værdiskabelse. Den administrerende direktør skal til enhver tid have en aktiebeholdning i St. James’s Place svarende til 300 procent af sin grundløn, og kravet til de øvrige direktionsmedlemmer er en beholdning svarende til 200 procent af lønnen. Disse tæller blandt andre Craig Gentle, som har været finansdirektør siden 2018. Inden da var han Chief Risk Officer. Før han kom til St. James’s Place, var Gentle partner i PwC. Der er således en høj grad af overensstemmelse mellem ledelsens interesser og vores som langsigtede medejere, og vi forventer fortsat fokus på langsigtet værdiskabelse under Mark FitzPatricks ledelse – med øget opmærksomhed på omkostningseffektivitet, ansvarlighed, kapitalallokering og proaktiv kommunikation.

Paul Manduca har været formand for bestyrelsen siden begyndelsen af 2021. Han har omfattende erfaring som formand for finansielle selskaber, blandt andet som formand for Prudential plc i perioden 2012–2022. Værdiskabelse via kapital-
allokering er en velkendt disciplin for Paul Manduca, da han var administrerende direktør for flere kapitalforvaltningsselskaber, før han kom til Prudential plc. Vi er glade for, at denne disciplin med lanceringen af aktietilbagekøbene i perioden 2024-2026 nu også praktiseres hos St. James’s Place.

Vi købte vores første aktier i St. James’s Place i januar 2015 og har siden da kun fået bekræftet, hvor stærk selskabets forretningsmodel er. Mere end ni år senere er vi fortsat begejstrede for selskabet og dets fremtidsudsigter, skønt de nylige regulatoriske tilbageslag har været dybt skuffende. Selskabets underliggende indtjening vokser med høje og forudsigelige vækstrater, og der er fortsat udsigt til en langsigtet vækst i de frie pengestrømme i omegnen af 15 procent.

Opdateret i april 2024
Øvrige Globale selskaber